: หน้าหลัก > บุคลากร > บุคลากร << Backward || Forward >>

บุคลากรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 
 
ที่ รูป ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้องทำงาน เบอร์โทร(ภายใน)
1. จีรพงษ์  เหล่าน้ำใส jeerapongl@nu.ac.th CE324 055964073
2. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
3. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
4. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
5. พรนภา  สุตะวงค์ pornnapas@nu.ac.th CE425 -
6. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th CE 217 0-5596-4059
7. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
8. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
9. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank