: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ (ASSOC. PROF. DR. APICHAI RITVIROOL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02003
ชื่อ - นามสกุล :     อภิชัย  ฤตวิรุฬห์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Centre for Operations Research and Industrial Application (CORIA)
ห้องทำงาน :     IE 314
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4219
อีเมล์ :     apichair@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Industrial Engineering Clemson
2 ปริญญาโท M.S. Industrial Engineering Clemson
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การวางแผนการจัดหาและการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร, การควบคุมสินค้าคงคลัง
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปขิง 2553 - 2554 80,000 
2 การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตสำหรับโซ่อุปทานกล้วยตาก 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 2563 - 2563 254,400 
2 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (รอบที่ 2) 2563 - 2564 418,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ การปรับปรุงกระบวนการเลือกแทรกเตอร์มือสองมาปรับสภาพเพื่อส่งจาหน่ายต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม) 2564.

[วารสารระดับชาติ]

1 1-11 2021 - / 2021  - / 2020-08-10  TCI 
2 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ การปรับปรุงกระบวนการเลือกแทรกเตอร์มือสองมาปรับสภาพเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

29 1 2021 - / 2021  - / 2021-02-23  TCI 
3 ภาณุชิต สายเสมา , อภิชัย ฤตวิรุฬห์ แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวผักเพื่อการบริโภค กรณีศึกษา เกษตรกรรายย่อย วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43

[วารสารระดับชาติ]

2 173-182. 2020 - / 2020  - / 2020-08-10  TCI 
4 เพชรายุทธ แซ่หลี, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

[วารสารระดับชาติ]

37 3 347-360. 2014 0.266 / 2013  0 / 2017-06-12  TCI 
5 เอกชัย แผ่นทอง
อภิชัย ฤตวิรุฬห์
การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบและจัดสรรทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปรรูปขิงโดยประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พ.ค-ส.ค.55)

[วารสารระดับชาติ]

22 2 339-348 2012 - / -  1 / 2017-05-23  TCI 
6 Ritvirool, A., Pantong, A. A mixed-integer linear programming model for an integrated planting, harvesting, and procuring in pickled ginger industry 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

521-529 2012 - / -542  0 / 2017-06-12  Scopus 
7 Susa, T., Sangmanee, P. and Ritvirool, A. Work Improvement of installing rolling bearing in a blower: A case study of conveyor system plant, (2011). Journal of Research and Innovation for Thai Industries

[วารสารระดับชาติ]

2 1 45-50 2011 - / -  - / 2017-06-14   
8 ณัฐภัทร มัทย์พงษ์ถาวร, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ นโยบายสินค้าคงคลังร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายเดียวและผู้ซื้อรายเดียว โดยพิจารณาเวลานำและคุณภาพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

20 1 89-96 2010 - / 2017  1 / 2017-05-23  TCI 
9 Ritvirool, A., Ferrell Jr., W.G. The effect on inventory of cooperation in single-vendor, single-buyer systems with quality considerations International Journal of Operational Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 3 338-356 2007 - / 2017  15 / 2017-05-22  Scopus 
10 Ritvirool, A. A trim-loss minimization in a produce-handling vehicle production plant Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

29 1 157-164 2007 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
11 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ การลดเศษวัสดุที่เหลือจากการตัดให้เหลือน้อยที่สุดในโรงงานผลิตรถบรรทุกเพื่อการเกษตร Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

29 1 157-164 2007 - / 2017  1 / 2017-05-23  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1702 วิรุจน์ ภูกิ่งผา, โพธิ์งาม สมกุล, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ การปรับปรุงโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับการแปรรูปขยะชุมชนให้เป็นพลังงาน อำเภอเมือง พิษณุโลก การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 นครราชสีมา   
2 115 A.Ritvirool, A. Pantong A Mixed-Integer Linear Programming Model for an Intregrated Planting, Harvesting, and Procuring in Pickled Giner Industry. IEEE The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 -   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank