: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ ( ASST. PROF. DR. SARANAGON HEMAVIBOOL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01017
ชื่อ - นามสกุล :     สรัณกร  เหมะวิบูลย์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Concrete Technology
ห้องทำงาน :     CE406
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4088
อีเมล์ :     saranagonh@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Structural Engineering) University of Leeds
2 ปริญญาโท M.Eng (Structural Engineering) Asian Institute of Technology
3 ปริญญาตรี B.Eng (Civil Engineering) Chiang Mai University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Microstructure of the cementitious materials and their relationship with the engineering properties,
Fiber reinforced concrete, Early-age cracking of concrete, Use of waste materials in concrete
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
2 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาความสามารถในการยืดตัวจากแรงดึงของคอนกรีตบ่มภายใน 2560 - 2560 338,000 
2 การศึกษาผลของมวลรวมหยาบที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต 2560 - 2560 352,000 
3 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย 2559 - 2559 354,000 
4 การศึกษาโอกาสเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตบ่มตัวเองที่ใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุบ่มภายใน 2559 - 2559 488,000 
5 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2558 - 2558 280,000 
6 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพื่อต่อการหดตัวของคอนกรีต 2557 - 2557 303,300 
7 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2 2556 - 2556 299,900 
8 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น 2555 - 2555 644,400 
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย 2553 - 2554 297,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 2562 - 2567 N/A 
2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย 2554 - 2555 150,100 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ชำนาญ น้อยพิทักษ์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล การศึกษาผลของมวลรวมหยาบชนิดต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต (A study on the effect of different types of coarse aggregates on the shrinkage) behavior of concrete Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 163 - 170 2018 - / -543  - / -  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1588 วันดี พูนพจน์มาศ, ธนชิต อินตาไซ้, เทียนชัย ธนะลือ, มณศึตา บัวเชื่อม, สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์ และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผลของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อโมดูลัสการแตกร้าวและความสามารถในการยืดตัวก่อนการแตกร้าวจากแรงดึงของคอนกรีต การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 8.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
2 329 มนตรี คงสุข,สรัณกร เหมะวิบูลย์,สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผลของเถ้าลอย ผงหินปูนและเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 จ.ขอนแก่น   
3 202 Tongaroonsri,S., Hemavibool,S., Jaichuay,S., Choktaweekam,P., and Tangtermsirikul, S., Effect of water retainability of bottom ash on autogenous shrinkage and total shrinkage of concrete 5Th ACF International Conference,Pattaya,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Chonburi, Thailand. 24-26 Oct.2012   
4 223 Jaichuay,S., Hemavibool,S., Tongaroonsri,S., Saengsoy,W., and Tangtermsirikul,S., Autogenous shrinkage and total shrinkage of concrete containing bottom ash with different sources in Thailand. Proceedings of the 8th Annual Concrete Conference,This Concrete Association

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 Pattaya, Chonburi 22-24 October 2012   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 449,910.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
2 โครงการออกแบบอาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โครงการย่อย) สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค. 2559
4,641,000.00 928,200.00 เงินแผ่นดิน
3 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1 ก.พ. 2556 ถึง 
30 พ.ย. 2556
4,943,000.00 2,471,500.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
4 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร สรัณกร เหมะวิบูลย์ 18 มี.ค. 2553 ถึง 
20 มี.ค. 2553
28,800.00 28,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
รวม       14,611,800.00 3,878,410.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank