: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ภมรรัตน์ จันธรรม (DR.PAMORNRAT CHANTAM)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02031
ชื่อ - นามสกุล :     ภมรรัตน์  จันธรรม
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
ห้องทำงาน :     IE238
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4199
อีเมล์ :     pamornratc@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี Chemical Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Porous Materials Synthesis
- Sol-gel technology
- Photocatalyst
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถื่น 2558 - 2558 10,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดพุทราเพื่อการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 2562 - 2562 100,000 
2 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด 2559 - 2559 220,000 
3 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น [โครงการชุด] 2557 - 2559 100,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์สำหรับการบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยด้วยการดูดซับ 2559 - 2559 N/A 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาหน่วยบำบัดสารอินทรีย์ไอระเหยชนิดเคลื่อนที่ได้และเส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ 2559 - 2559 N/A 
2 การสังเคราะห์คาร์บอนฟิล์มเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี 2559 - 2559 N/A 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2962 ภาณุ บูรณจารุกร,เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น,นพวรรณ โม้ทอง และภมรรัตน์ จันธรรม การสำรวจระดับความจำเป็นของรายวิชาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี, จังหวัดชลบุรี   
2 2820 เบญญทิพย์ สุขเพ็ง, วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, วัชรพงษ์ ขาวดี, ปณัฐพงศ์ บุญนวล และ ภมรรัตน์จันธรรม การดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบก งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
3 2686 อมรเทพ จงปลื้มปิติ, ภมรรัตน์ จันธรรม, สุเมธ เหมะวัฒนะชัย* การศึกษาธรรมชาติและคุณสมบัติทั่วไปของการเจาะวัสดุด้วยไฟฟ้าเคมี การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมสยามธาราพาเลช จ.มหาสารคาม   
4 2578 Benjamas Netiworaruksa, Watcharapong Khaodee, Monthalee Chatchavan, Rajitra Tantarew and Pamornrat Chantam Adsorption of methylene blue dye via adsorbents derived from banana peel in batch experiments The 8th international TIChE conference (TIChE2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Pattaya, Thailand   
5 1699 Pamonrat Chantam Watanachai Yaowarat Artiwan Shotipruk rubber seed oil extraction for biodiesel production by liquefied dimethyl ether 9th Asian Federation of Biotechnology regional symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Manila, Philippines   
6 1500 จักรพงศ์ จับแสงจันทร์ พฤตินัย มูลณี ภานุเดช ด้วงทำ ภมรรัตน์ จันธรรม สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาระบบเจาะวัสดุระดับไมโครด้วยไฟฟ้าเคมี การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank