: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา ( ASST. PROF. DR.WILAWAN KHANITCHAIDECHA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01073
ชื่อ - นามสกุล :     วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผอ.สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advanced Materials for Energy and Environmental Applications
ห้องทำงาน :     CE224
โทรศัพท์ภายใน :     4842, 4224
อีเมล์ :     wilawank@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Environmental Engineering) University of Yamanashi
2 ปริญญาโท M.Sc. (Environmental Engineering and Management) Asian Institute of Technology
3 ปริญญาตรี B.Sc. (Environmental Resource Chemistry) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Water and Wastewater Treatment
- Biological Process
- Water Quality Management
- Environmental Impact Assessment
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับการเติมอากาศ 2564 - 2564 100,000 
2 การพัฒนาตัวเร่งปฏิริยาบิสมัทวานาเดตบนกราฟินออกไซด์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชั่นขั้นสูง 2562 - 2562 100,000 
3 การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า 2560 - 2561 220,000 
4 การศึกษากลไกการกำจัดมลพิษในถังปฏิกรณ์แบบเอสบีอาร์ 2559 - 2559 220,000 
5 การศึกษาการใช้วัสดุพรุนสังเคราะห์จากหญ้าแฝกในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไนโตรเจน 2558 - 2558 180,000 
6 การพัฒนาระบบบำบัดแบบย่อส่วน สำหรับน้ำเสียปนเปื้อนสารไนโตรเจน 2557 - 2557 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรมไทย 2565 - 2565 1,451,900 
2 การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืด 2562 - 2562 433,500 
3 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดินด้วยระบบผสมของเฮเทอโรโทรฟิกและไฮโดรจีโนโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น 2562 - 2562 257,000 
4 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน 2559 - 2559 332,900 
5 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 2559 - 2559 348,100 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มมูลค่าของเถ้า เพื่อการส่งออก 2565 - 2565 40,000 
2 *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย [โครงการชุด] 2562 - 2563 30,000,000 
3 การพัฒนาอิฐป้องกันคราบสกปรกและอิฐสวยงาม สำหรับการตกแต่งสวน (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.ณัฎฐิกรานต์ พวงโพธิ์ 2558 - 2560 340,000 
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์แบบชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุนสังเคราะห์ 2557 - 2558 150,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Yumatorn Mingmongkol, Khakhanang Ratananikom, Duangdao Channei,
Auppatham Nakaruk, Wilawan Khanitchaidecha
Effects of aeration and quantity of effective microorganisms (EM) balls for water quality restoration Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

16 2 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  TCI 
2 Prarunchaya Peungtim, Orapan Meesungnoen, Palisa Mahachai, Pakpoom Subsoontorn, Thu Nga Do, Auppatham Nakaruk, Wilawan Khanitchaidecha Enhancement of nitrate removal under limited organic carbon with hydrogen-driven autotrophic denitrafication in low-cost electrode bio-electrochemical reactors Journal of Chemical Technology and Biotechnology

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 1 2021 2.75 / 2021  - / 2021-06-08  SJR 
3 Patcharaporn Phuinthiang, Dang Trung Tri Trinh
, Duangdao Channei,Khakhanang Ratananikom,
Sirikasem Sirilak, Wilawan Khanitchaidecha and Auppatham Nakaruk
Novel Strategy for the Development of Antibacterial TiO2 Thin Film onto Polymer Substrate at Room Temperature Nanomaterials Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 1493 2021 - / 2021  - / 2021-06-28  SJR 
4 Dang Trung Trinh1, An Binh Quach, Tran Van Ty, Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk and Wilawan Khanitchaidecha Evaluation of magnetic stirring and aeration on electrocoagulation performance in actual industrial treatment Frontiers in Environmental Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 719248 2021 - / 2021  - / 2021-08-17  SJR 
5 Duangdao Channei, Kantapat Chansaenpak, Sukon Phanichphant, Panatda Jannoey, Wilawan Khanitchaidecha, and Auppatham Nakaruk Synthesis and Characterization of WO3/CeO2 Heterostructured Nanoparticles for Photodegradation of Indigo Carmine Dye ACS Omega

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 19771-1977 2021 - / 2021  - / 2021-08-17  SJR 
6 Duangdao Channei, Kantapat Chansaenpak, Panatda Jannoey, Hathaithip Sintuya, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk, Sukon Phanichphant Effective removal of indigo-dyed batik by chemical activation and thermal treatment of banana peel waste coupled with magnetic magnetite particle Desalination and Water Treatment

[วารสารระดับนานาชาติ]

225 340–349 2021 - / 2021  - / 2021-08-17  SJR 
7 Dang Trung Tri Trinh, Wilawan Khanitchaidecha, Thotsaphon Threrujirapapong, Auppatham Nakaruk Effect of Dye and NaCl Concentrations on Methylene Blue Dye Removal by Electrocoagulation Naresuan UniversityEngineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

15 1 2020 - / 2020  - / -  TCI 
8 Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk, Wilawan Khanitchaidecha, Panatda Jannoey, Sukon Phanichphant Equilibrium, Kinetics, and Thermodynamic Studies Concerning the Removal of 2–chlorophenol Using Chemically Carbonized Rice Husk Waste Naresuan University Journal: Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

28 1 94-104 2020 - / 2020  - / 2020-04-12  TCI 
9 Jittinat Sirichokthanasarp, Dang Trung Tri Trinh, Duangdao Channei, Kantapat Chansaenpak, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Influence of preparation methods of TiO2 nano-particle on photodegradation of methylene blue Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

998 84-89 2020 - / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
10 Yi Yi Zaw, Duangdao Channei, Thotsaphon Threrujirapapong, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Effect of Anatase/Rutile Phase Ratio on the Photodegradation of Methylene Blue under UV Irradiation Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

998 78-83 2020 - / 2020  - / 2020-08-14   
11 Dang Trung Tri Trinh, Duangdao Channei, Kantapat Chansaenpak, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Photocatalytic degradation of organic dye over bismuth vanadate–silicon dioxide–graphene oxide nanocomposite under visible light irradiation Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-08-14  ISI 
12 Rawintra Eamrat, Yuya Tsutsumi, Tatsuru Kamei, Wilawan Khanichaidecha,
Tsukasa Ito5, and Futaba Kazama
Microbubble Application to Enhance Hydrogenotrophic Denitrification for Groundwater Treatment Environment and Natural Resources Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 2 156-165 2020 - / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
13 Channei, D.Email Author,Nakaruk, A., Khanitchaidecha, W., Jannoey, P., Phanichphant, S. Hybrid high-porosity rice straw infused with BiVO 4 nanoparticles for efficient 2-chlorophenol degradation International Journal of Applied Ceramic Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
14 Khanichaidecha, W., Nakaruk, A., Ratananikom, K., Eamrat, R., Kazama, F Heterotrophic nitrification and aerobic denitrification using pure-culture bacteria for wastewater treatment Journal of Water Reuse and Desalination

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 1 10-17 2019 - / 2019  - / 2019-07-12  Scopus 
15 Pichapong Pitakwinai, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Spatial and seasonal variation in surface water quality of Nan river, Thailand Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

14 1 1-10 2019 - / 2019  - / 2019-08-27  TCI 
16 Pichapong Pitakwinai, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Spatial and seasonal variation in surface water quality of Nan river, Thailand วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : NUEJ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

[วารสารระดับชาติ]

14 1 1-10 2019 - / 2020  - / 2020-04-12  TCI 
17 พิชชพงศ พิทักษ วินัย, วิลาวัลย คณิตชัยเดชา, คคนางค รัตนานิคม, อุปถัมภ์ นาครักษ์ การวิเคราะห ทางสถิติของพารามิเตอร คุณภาพน้ําบริเวณแม่น้ําน่านตอนล่างของประเทศไทย วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : NUEJ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

[วารสารระดับชาติ]

14 2 14-24 2019 - / 2020  - / 2020-04-12  TCI 
18 Dang Trung Tri Trinh,Wilawan Khanitchaidecha,Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk. synthesis,characterization and environmental applications of bismuth vanadate Research on Chemical Intermediates

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 5217-5229 2019 - / 2019  - / 2019-11-26   
19 Prarunchaya Peungtim, Wilawan Khanitchaidecha, Auppatham Nakaruk Bio-electrochemical reactor using low-cost electrode materials for aqueous contaminant removal Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1 1 2019 - / 2020  - / 2020-02-25  ISI 
20 Dang Trung Tri TRINH, Duangdao CHANNEI, Willawan KHANITCHAIDECHA, Auppatham NAKARUK Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants by BiVO4/Graphene Oxide Nanocomposite Walailak Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 11 1-6 2018 - / 2018  - / -  Scopus 
21 Wiraporn Pantoriao,Duangdao Channei,Wilawan Khanitchaidecha and Auppatham Nakaruk Decolorization of Methylene Blue Solution by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes Chiang Mai Journal of Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 1-6 2018 - / -543  - / -  SJR 
22 W.Pantorlawn, T.Threrujirapapong,W.Khanitchaidecha,D.Channei and A.Nakaruk Electrocoagulation for spent coolant from machinery Journal of Water Reuse and Desalination

[วารสารระดับนานาชาติ]

497-506 2018 - / -  - / 2021-10-29  SJR 
23 Nattikran Yuangpho, Dang T.T.Trinh,Duangdao Channei, Wilawan Khanitchaidacha,Auppatham Nakaruk The influence of experimental conditions on photocatalytic degradation of methylene blue using titanium daioxide particle Journal of the Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 3 557-564 2018 0.587 / 2018  - / 2018-12-21  Scopus 
24 วราภรณ์ ปานต่อเหล่า,วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชน และอุปถัมภ์ นาครักษ์ ผลของอุณหภูมิการเผาต่อสมบัติการดูดซับของใบหญ้าแฝก วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 35-40 2017 - / 2018  0 / 2018-01-12  TCI 
25 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2017 - / 2017  0 / 2017-08-15  Scopus 
26 Le Thi Song Thao, Trinh Trung Tri Dang, Wilawan Khanitchaidecha,   
Duangdao Channei and Auppatham Nakaruk
Photocatalytic Degradation of Organic Dye under UV-A Irradiation Using TiO2-Vetiver Multifunctional Nano Particles Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 2 1-12 2017 2.7280 / 2016  2 / 2017-05-22  Scopus 
27 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Treatment of high organic carbon industrial wastewater using photocatalysis process Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 1 163-168 2017 - / 2017  1 / 2018-05-23  Scopus 
28 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Intermediate Compounds of Phenol in Photocatalysis Process International Journal of Chemical Engineering & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 273-276 2016 - / 2015  - / 2017-05-22   
29 Trinh Trung Tri Dang, S.T.T. Le,D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk. Photodegradation mechanisms of phenol in the photocatalytic process Research on Chemical Intermediates

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 6 5961–5974 2016 1.833 / 2016  10 / 2017-05-22  Scopus 
30 Le, S.T.T., Khanitchaidecha, W., Nakaruk, A. Photocatalytic reactor for organic compound removal using photocatalytic mechanism Bulletin of Materials Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 2 569-572 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
31 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchidecha, K. Ratananikom, and A. Nakaruk Utilization of Waste Materials for Microbial Carrier in Wastewater Treatment BioMed Research International

[วารสารระดับนานาชาติ]

2016 1 1-6 2016 2.134 / 2016  1 / 2017-05-22  Scopus 
32 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Photocatalytic reactor for organic compound removal using photocatalytic mechanism Bulletin of Materials Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 2 569-572 2016 0.895 / 2016  0 / 2018-05-23  Scopus 
33 S. T. T. Le, D. T. T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Tio2 - Coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal International Journal of Environmental Science and Development

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 7 507-510 2016 - / 2016  - / 2017-05-22   
34 T.Threrujirapapong,W.Khaitchaidecha,D.Channei, A.Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick by Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacement Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

890 1 391-395 2016 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
35 S.T.T. Le, N. Yuangpho, T. Threrujirapapong, W. Khanitchaideeha, A. Nakaruk Synthesis of Mesoporous Materials from Vetiver Grass for Wastewater Treatment The Australian Ceramic Society

[วารสารระดับนานาชาติ]

51 40-44 2015 1.06 / 2014  4 / 2017-05-22  Scopus 
36 Tatsuru KAMEI, Dai NAITOH, Wilawan KHANTCHAIDECHA,Futaba KAZAMA. Simultaneous Removal of Ammonium and Nitrate by a Combination of ANAMMOX and Hydrogenotrophic Denitrification. Journal of Water and Environment Technoloy

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 2 167-178 2015 - / 2015  - / 2017-06-14   
37 S.T.T. Le, T.T. Ngo, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Synthesis of iron/GAC catalyst for wastewater treatment using heterogeneous Fenton reaction. Bulletin of Materals Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 1039-1042 2015 1.017 / 2015  1 / 2017-05-22  Scopus 
38 N. Yuangpho, S.T.T. Le, T. Treerujiraphapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Enhanced photocatalytic performance of TiO2 particles via effect of anatase–rutile ratio Physica E

[วารสารระดับนานาชาติ]

67 18-22 2015 2.000 / 2015  12 / 2017-05-22  Scopus 
39 H.T. Le, N. Jantarat, W. Khanitchaidecha, K. Ratananikom, A. Nakaruk Development of Sequencing Batch Reactor Performance For Nitrogen Wastewater Treatment Journal of Microbial & Biochemical Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 363-366 2015 - / 2015  - / 2017-05-22   
40 S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Effect of aeration rates on simultaneous nitrification and denitrification in intermittent aerated bioreactor Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 3 757-761 2015 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
41 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigation of Photocatalytic Degradation of Phenol Using Titanium Dioxide Particles Journal of Industrial Pollution Control

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 2 155-158 2015 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
42 A. Nakaruk, T. Threrujirapapong, D. Channei, W. Khanitchaidecha A Potential of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 2 43-45 2015 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
43 W. Khanitchaidecha, P. Koshy, T. Kanmei, M. Shakya, F. Kazama Investigation of the effects of hydrogenotrophic denitrification and anammox on the improvement of the quality of the drinking water supply system Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

1533-1542 2013 1.252 / 2012  2 / 2017-05-22  Scopus 
44 W. Khanitchaidecha, P. Koshy, T. Kamei, A. Nakaruk, F. Kazama Evaluation of Performance and Microbial Community of NH4-N and NO3-N Bioreactors. Microbial & Biochemical Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 1948-5948 2013 - / 2013  - / 2017-06-12   
45 Khanitchaidecha, W., Shakya, M., Tatsuru, K., Kazama, F. NH 4-N removal through nitrification and hydrogenotrophic denitrification in simple attached growth reactors Water, Air, and Soil Pollution

[วารสารระดับนานาชาติ]

223 7 3939-3953 2012 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
46 Khanitchaidecha, W., Kazama, F. Hydrogenotrophic denitrification in an attached growth reactor under various operating conditions Water Science and Technology: Water Supply

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 1 72-81 2012 - / 2017  7 / 2017-05-22  Scopus 
47 Khanitchaidecha, W., Shakya, M., Nakano, Y., Tanaka, Y., Kazama, F. Year the Document was Publish Development of an attached growth reactor for NH 4-N removal at a drinking water supply system in Kathmandu Valley, Nepal Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

47 5 734-743 2012 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
48 Khanitchaidecha, W., Tanaka, Y., Sumino, T., Kazama, F. Modeling of an immobilized sludge reactor with polyethylene glycol (PEG)-pellet to remove NH4-N from groundwater Water Science and Technology: Water Supply

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 5 534-544 2011 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
49 Khanitchaidecha, W., Nakamura, T., Sumino, T., Kazama, F. Performance of intermittent aeration reactor on NH4-N removal from groundwater resources Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 12 3061-3069 2010 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2719 PRARUNCHAYA PEUNGTIM, WILAWAN KHANITCHAIDECHA, AUPPATHAM NAKARUK Development of Heterotrophic and Hydrogenotrophic Denitrification System for Nitrate Removal from Groundwater 7th SURF Workshop on River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Calamander Unawatuna Beach, Sri Lanka   
2 1592 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, D. Channei, A. Nakaruk Fabrication of Eco-Green Brick By Using of Vetiver Grass as Feldspar Replacament International Conference on Material Science and Engineering Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Japan.   
3 1603 Narong Jantarat, Hang Thai Le, Wilawan Khanitchaidecha, Khakanang Ratananikom, Auppatham Nakaruk. Immobilized Bacillus liceniformis for nitrogen removal from aquarium wastewater The 5th Burapha University International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Burapha University,Chon Buri.   
4 664 T. Threrujirapapong, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of Vetiver Grass for Feldspar Replacement in Ceramic Processing Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Kingdom Of Spain.   
5 681 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Investigating Intermediates of Phenol in Photocatalysis Process The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
6 682 S.T.T. Le, D.T.T. Trinh, D. Channei, W. Khanitchaidecha, A. Nakaruk Using of TiO2-coated Mesoporous Particles for Organic Dye Removal The 4th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Singapore   
7 557 N.Jantarat, H.T.Le, A.Nakaruk,W.Khanitchaidecha Nitrogen removal mechanisms in SBR and modified SBR at low oxygen supply The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Japan   
8 558 W.Khnitchaidecha, P.Ngenbaion, T.Threrujirapapong, A.Nakaruk. Study of Photocatalysis Process for Real Industrial Wastewater Treatment The Asian Coference on Sustainability, Energy and the Environment

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 japan   
9 490 W. Khanitchaidecha, P. Ngenbaion, T. Trirujirapapong, A. Nakaruk Photocatalysis Process for Industrial Wastewater Treatment: Agricultural Machinery Company 2nd International Young Researchers’ Workshop River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hanoi University of Science, Vietnam   
10 382 D.T.T. Trinh, S.T.T. Le, W. Khanitchaidecha and A. Nakaruk Investigation of photocatalytic degradation of phenol by TiO2 International Conference on Safe and Sustainable Nanotechnology (in conjunction with 4th German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   
11 489 M. Nojit, W. Thongpat, C. Pokasoowan, A. Nakaruk, W. Khanitchaidecha An Intermittent aerated reactor for ammonium-rich wastewater under various aeration rates International Young Researches’ Workshop: River Basin Environment and Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Asian Institute of Technology (AIT), Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Young Researchers' workshop River Basin Environment and Management วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 21 ธ.ค. 2558 ถึง 
22 ธ.ค. 2558
227,000.00 227,000.00 งบภายนอก
university of yamanashi , university of Newcastle , บริษัทสยามคูโบต้า และสถานวิจัยฯด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ
รวม       227,000.00 227,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank