: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ (ASST. PROF. DR. SARAWUT WATTANAWONGPITAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04019
ชื่อ - นามสกุล :     สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE217
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4349
อีเมล์ :     sarawutw@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. / Electrical Engineering KMUTNB/TGGS
2 ปริญญาโท M.Eng. / Electrical Engineering AIT
3 ปริญญาตรี B.Eng. / Electrical Engineering Mahidol University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เครื่องต้นแบบเพื่อการเตรียมสเต็กเนื้อหมูควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 2563 - 2563 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการทรัพย์สินและการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง 2560 - 2561 3,504,800 
2 โครงการการพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 2558 - 2559 2,994,080 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Suwanasri, C., Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S. A new asset value estimation using zero profit method for renovation planning of high voltage equipment in power substation International Transactions on Electrical Energy Systems

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 12 1633-1649 2014 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
2 Suwanasri, T., Suwanasri, C., Lipirodjanapong, S., Wattanawongpitak, S. Analysis of electrical stress on power circuit breaker from capacitor banks switching 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
3 Suwanasri, T., Suwanasri, C., Nobnorp, S., Wattanawongpitak, S. Performance evaluation based on symptom, failed-type and obsolescence criteria of high voltage circuit breaker 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
4 Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S., Homkeanchan, T., Suwanasri, C. Failure statistics and inventory management for high voltage circuit breaker using statistical distribution techniques Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, CMD 2012

[วารสารระดับนานาชาติ]

513-516 2012 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
5 Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S., Suwanasri, C. Multi-step back-to-back capacitor bank switching in a 115 kV substation ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

459-463 2012 - / 2017  5 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3110 ศิวกร ศรีรุวัฒน์,โอรส รักชาติ และสราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของอุณหภูมิภายในเนื้อสุกรเนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
2 3007 พชรพล เขียวไพรี อัคคเดช อะทะยศ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบการติดตามตำแหน่งของรถไฟฟ้าโดยสารโดยใช้เทคโนโลยี IoT ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
3 2812 J Polprasert,S Wattanawongpitak, S Yammen and T Samakpong Study on Microgrid Technology and Development in Thailand 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia   
4 2823 ศิวกร ศรีรุวัฒน์,โอรส รักชาติ และสราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ การศึกษาการเปลียนแปลงของอุณหภูมิภายในเนื้อสุกรเนื่องจากกระแสตรงแรงดันไฟฟ้าต่ำภายใต้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
5 2078 Orose R., Kanita T., and Sarawut W. Effect of electric stimulation on characteristic changes in hot-boned beef brisket of different potential tenderness ICABBBE 2017, 19th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Paris, France   
6 1679 Suphon Kumapalavalee, Thanapong Suwanasri, Cattareeya Suwanasri, Sarawut Wattanawongpitak Condition Evaluation of Power Transformers Using Dissolved Gas Analysis and Dielectric Breakdown Voltage Test 5th International Electrical Engineering Congress

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pattaya, Thailand   
7 1678 Sarawut W, Rattanakorn P, Thanapong S. Program Development for Condition Assessment of Power Transformer in Thailand Metropolitan Area International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2016 (CMD2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 China.   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank