: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร (ASSOC. PROF. DR. KOONLAYA KANOKJARUVIJIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     กุลยา  กนกจารุวิจิตร
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ห้องทำงาน :     IE213
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4210
อีเมล์ :     koonlayak@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering Imperial College Lodon
2 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering Oregon State University
3 ปริญญาตรี BEng (Honors) Chemical Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Jet Impingement
- Hemodynamics
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อนาโนเจ็ทตกกระทบ 2561 - 2562 30,000 
2 การศึกษาการกระแทกของเจ็ตของของไหลนาโนลงบนพื้นผิวรูปทรงต่างๆ 2558 - 2559 200 
3 การพิจารณาโครงสร้างการไหลของของไหลนาโนผ่านพื้นผิวรูปแบบต่างๆ 2558 - 2560 30,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเหลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน 2558 - 2560 180,000 
2 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด 2552 - 2553 87,500 
3 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ 2552 - 2553 87,500 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาจลนศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและเทคนิควิดิทิศน์ในการวัดอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนแบบทรานเสียนท์ของการกระแทกของเจ็ทลงบนพื้นผิวรอยบุ๋ม 2548 - 2549 480,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 K. Kanokjaruvijit1, T. Donprai-on1, N. Phanthura1, P. Noidet1 and J. Siripokharattana Wall Shear Stress and Velocity Distributions in Different Types of Stenotic Bifurcations Journal of Mechanical Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2017 0.761 / 2015  - / 2017-06-12   
2 Koonlaya Kanokjaruvijit
, Jirasak Siripokharattana
Dimensional Analysis of Shear Stress of Blood Flow through a Bifurcation: Skin Friction Coefficients Naresuan University Journal : Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

23 3 68-86 2016 0.025 / 2016  0 / 2018-05-24  TCI 
3 กุลยา กนกจารุวิจิตร
จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา
ภาณุ พุทธวงศ์
การศึกษาเชิงตัวเลขสองมิติแบบสมมาตรตามแกนของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด Numerical Study of Two-Dimensionally Axi-Symmetric Blood Flow Through an Occluded Vessel and a Stented Vessel วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

22 1 104-119 2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
4 Koonlaya Kanokjaruvijit,Ricardo F. Martinez-Botas Heat transfer correlations of perpendicularly impinging jets on a hemispherical-dimpled surface International Journal of Heat and Mass Transfer

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 15-16 3045-3056 2010 - / 2018  17 / 2017-05-22  Scopus 
5 Koonlaya Kanokjaruvijit,Chakkraphan Thawonngamyingsakul and Somchai Wongwises Numerical investigation of an axi-symmetric laminar jet impinging on a dimpled surface under uniform heat flux using a finite element method. Journal of Mechanical Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 9 1809-1818 2010 - / 2018  5 / 2017-05-22  Scopus 
6 K. Kanokjaruvijit, R. F. Martinez-Botas Heat Transfer and Pressure Investigation of Dimple Impingement Journal of Turbomachinery-transactions of The Asme - J TURBOMACH-T ASME

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 1 2008 - / 2018  23 / 2017-05-22  Scopus 
7 Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F. Heat transfer and pressure investigation of dimple impingement Proceedings of the ASME Turbo Expo

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 PART A 717-728 2005 - / 2017  23 / 2017-06-12  Scopus 
8 Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F. Parametric effects on heat transfer of impingement on dimpled surface Journal of Turbomachinery

[วารสารระดับนานาชาติ]

127 2 287-296 2005 - / 2017  26 / 2017-05-22  Scopus 
9 Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F. Jet impingement on a dimpled surface with different crossflow schemes International Journal of Heat and Mass Transfer

[วารสารระดับนานาชาติ]

48 1 161-170 2005 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
10 Dano, B.P.E., Liburdy, J.A., Kanokjaruvijit, K. Flow characteristics and heat transfer performances of a semi-confined impinging array of jets: Effect of nozzle geometry International Journal of Heat and Mass Transfer

[วารสารระดับนานาชาติ]

48 3-4 691-701 2005 - / 2017  59 / 2017-05-22  Scopus 
11 Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F. Parametric effects on heat transfer of impingement on dimpled surface Proceedings of the ASME Turbo Expo 2004

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 77-88 2004 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
12 Kanokjaruvijit, K., Martinez-Botas, R.F. An experimental investigation of the heat transfer due to multiple jets impinging normally on a dimpled surface Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

218 11 1337-1348 2004 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3475 Kunyaphorn Santhisan, Kwanchai Kraitong*, Koonlaya Kanokjaruvijit Effect of storage time on flowability of mash feed The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022: Frontier Research in the Future Challenges

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2022 Information Technology Service Center, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand,   
2 2527 Chittaphong X, Subsomboon K and Kanokjaruvijit K Guidelines Green Building Standards for Lao People s Democratic Republic 2018 2nd International Conference on Environmental, Industrial and Energy Engineering (EI2E 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Novotel Bangkok Platinum Pratunam, Bangkok, Thailand   
3 776 Koonlaya Kanokjaruvijit Ricardo F. Martinez-Botas Roles of wide-band thermochromic liquid crystals in heat transfer measurement of jet impingement coupled with a dimpled surface EMN Meeting in Liquid Crystal 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Radisson Resort Orlando-Celebration Invited Speaker  
4 305 Suriyea, T., Pomyangeun T., Kanokaruvijit, K. Study of incineration of Acacia Wood Chips for Biomass Power Plant of the Royal Thai Navy in Sattahip, Chonburi Province, Thailand World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Singapore   
5 303 จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา, กุลยา กนกจารุวิจิตร และภาณุ พุทธวงศ์, การศึกษาการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดหัวใจด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ที่ประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งชาติครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 หาดอ่าวนาง จ.กระบี่   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics - APPLY กุลยา กนกจารุวิจิตร 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
3,311,464.00 1,159,012.40 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Chiang Mai University, Thailand ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 90,657 ยูโร ประมาณ 3,311,464.50 บาท
รวม       3,311,464.00 1,159,012.40    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank