: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วัฒนชัย เยาวรัตน์ (DR. WATANACHAI YAOWARAT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02028
ชื่อ - นามสกุล :     วัฒนชัย  เยาวรัตน์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4204
อีเมล์ :     wattanachaiy@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng.(Materials Science and Engineering) Nagoya University, ญี่ปุ่น
2 ปริญญาโท วศ.ม Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Chemical Engineering ลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Isarawut Prasertsung, Sasin Kaewcharoen, Kornnika Kunpinit, Wattanachai Yaowarat, Nagahiro Saito, Tanapon Phenrat
Enhanced degradation of methylene blue by a solution plasma process catalyzed by incidentally co-generated copper nanoparticles Water Sci Technol

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 5 967-974 2019 - / 2019  - / 2019-08-28  Scopus 
2 Authors of DocumentThongwichit, N., Helena Li, O.L., Yaowarat, W., Saito, N., Suriyapraphadilok, U. Adsorption of carbon dioxide by solution-plasma-synthesized heteroatom-doped carbon nanospheres Japanese Journal of Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 1 2016 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
3 Yaowarat, W., Helena Li, O.L., Saito, N. Highly durable silica-coated Pt/carbon nanotubes for proton-exchange membrane fuel cells application Japanese Journal of Applied Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 1 2016 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
4 Authors of Document Yaowarat, W., Li, O.L., Saito, N. Highly durable silica coated Pt/Cs with different surfactant types for proton exchange membrane fuel cell applications RSC Advances

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 55 44258-4426 2015 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1699 Pamonrat Chantam Watanachai Yaowarat Artiwan Shotipruk rubber seed oil extraction for biodiesel production by liquefied dimethyl ether 9th Asian Federation of Biotechnology regional symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Manila, Philippines   
blank


  ตารางสอน  




ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้



ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน





ประวัติการคุมนิสิต





จำนวนการคุม IS





ประวัติการคุม IS





จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา





ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา





ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา





blank