: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ ( LECTURER. KRISANA POOLSAWAT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     กฤษณา  พูลสวัสดิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE231
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4206
อีเมล์ :     kitsanap@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Materials Technology ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ศึกษาตะกรันอะลูมิเนียมของเหนือทิ้งจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมสำหรับการขึ้นรูปวัสดุทนไฟ 2562 - 2562 100,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Narumon Seeponkai
Krisana Poolsawat
Physical and Mechanical Properties of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Lactic Acid) under Landfill Conditions Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

856 245-252 2020 - / 2020  - / 2020-08-18  Scopus 
2 Punlert S, Laoratanakul P, Poolsawat K, Utilization of clay and fly ash from waste industries produced lightweight concrete block for load bearing wall The Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University 2016

[วารสารระดับชาติ]

4 2 6-13 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3119 Tanikan Thongchai, Krisana Poolsawat Fabrication and Characterization the Properties of Decorative Tile from White cement and Waste Glass Powder The 11th International Conference on Advanced Materials Research

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Singapore   
2 2894 Narumon Seeponkai, Krisana Poolsawat Physical and Mechanical Properties of Poly(butylene succinate) and Poly(lactic acid) under Landfill Conditions 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2019) is set up the first time and hosted by King Mongkut’s University of Technology Bangkok

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Arnoma grand hotel bangkok   
3 2720 Suteerapun Punlert, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat, Punya Chaemchoy and Rudeerat Suntako Physical and Mechanical Properties of a Cellular Lightweight Concrete containing Fibers and Fly Ash from Industrial Wastes International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 IMPACT Forum (Sapphire 108-109), Muang Thong Thani, Bangkok, THAILAND   
4 2562 Krisana Poolsawat*, Kan Supajitkool, Suteerapun Punlert Design of Experiment for Studying Grain Size of Alpha Aluminum by varying Pouring Temperature and Plate Length The 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand   
5 2563 Suteerapun Punlert*, Pitak Laoratanakul, Krisana Poolsawat The Study and Development of High Porous Geopolymer Concrete from Industrial Wastes for Energy Saving Building 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank