: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี ( DR. DUSSADEE SATIRASETTHAVEE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01066
ชื่อ - นามสกุล :     ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4051, 0-5596-
อีเมล์ :     dussadees@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng Infrastructure Engineering AIT
2 ปริญญาโท M.Eng. Transportation Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Dr. Dussadee’s research focuses in the area of infrastructure maintenance and planning,
asset management system, transportation planning, and logistics.
His current interest is to develop guidelines for improving the transportation and logistics in the Greater Mekong Subregion.
 
  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank