: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา (DR.SUPAWAN SRIRATTANA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01080
ชื่อ - นามสกุล :     สุภาวรรณ  ศรีรัตนา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE430
โทรศัพท์ภายใน :     055964099
อีเมล์ :     supawansri@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การใช้โปรแกรม AERMOD เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ
- การใช้โปรแกรม SURFER เพื่อจำลองทิศทางและการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน
- การใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด PM2.5 และ PM10 ตลอดจนการตรวจวัดวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
- การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสืบหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในชั้นดินและชั้นน้ำใต้ดินด้วยเทคนิค Membrane Interface Probe (MIP) และ Electrical Resistivity Imaging (ERI)
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2565 33,800 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การใช้โปรแกรม ArcGIS จัดทำแผนที่แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2564 - 2564 28,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เทคโนโลยีลดฝุ่นอัจฉริยะสำหรับการจราจรในเทศบาลนครพิษณุโลก 2565 - 2565 1,744,400 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowan, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk -in and
Tanapon Phenrat
Assessment of Lead (Pb) Leakage From Abandoned Mine Tailing Ponds to Klity Creek, Kanchanaburi Province, Thailand GeoHealth

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 5 1-18 2021 4.53 / 2021  - / 2021-05-07  Scopus 
2 Supawan SRIRATTANA, Kitsanateen PIAOWAN SO2 DISPERSION MODELING EMITTED FROM HONGSA COAL-FIRED POWER PLANT TRANSBOUNDARY TO NAN PROVINCE, THAILAND. Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 1 102-111 2020 - / 2020  - / 2020-08-07  Scopus 
3 Supawan Srirattana,Kitsanateen Piaowan, Gregory V. Lowry ,Tanapon Phenrat Electromagnetic induction of foam-based nanoscale zerovalent iron (NZVI) particles to thermally enhance non-aqueous phase liquid (NAPL) volatilization in unsaturated porous media: Proof of concept Chemosphere

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 323-331 1474 4.208 / 2016  18 / 2020-10-05  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3101 สุทธิพงษ์ ดอนดี, โกสุม ชินแสง, ศิริพรรณ เครือไพลวัลย์, สรารัตน์ หนองหลวง, ชัยธารง พงศ์พัฒนศิริ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, และ ปาจรีย์ ทองสนิท. การศึกษาการตกสะสมของฝุ่นตกบริเวณลานจอดรถและบนพื้นผิวถนน ณ บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   
2 3102 จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว, กัญญาณัฐ แสงทอง, รัชนก ไชยวงศ์, ศิริพร คาปั๊ป, ชัยธารง พงศ์พัฒนศิริ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, และปาจรีย์ ทองสนิท ฝุ่น PM10 ภายในอาคารและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2020 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   
3 2835 Supawan Srirattana and Kitsanateen Piaowan USING OF AERMOD DISPERSION MODEL TO ACCESS THE INFLUENCE OF SULFUR DIOXIDE EMITTED FROM HONGSA COAL-FIRED POWER PLANT TRANSBOUNDARY TO CHALOEM PHRA KIAT DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND. 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2020 Bali Indonesia   
4 2831 Supawan Srirattan, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Isotope to Assess Potential Lead Leakage from Abandoned Mine Tailing Storage Ponds to Klity Creek in Kanchanaburi Province, Thailand The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
5 2832 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieanga, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat Stable Isotopic Characteristics of Lead in Contaminated Soil Downgradient from the Abandoned Mine Tailing Storage Ponds in Kanchanaburi Province, Thailand. The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
6 2833 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowan, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Stable Isotope to Determine Sources of Lead Contamination in Soil and Sediment Affected by Klity’s Abandoned Ore Dressing Facility in Kanchanaburi Province Thailand. 3rd Regional IWA Diffuse Pollution Conference “Innovation and Frontier Technology for Water Security and Scarcity

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2018 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.   
7 3103 ฐิติพร พลัดบุญ, ธนพล เพ็ญรัตน์, วรากร มณีชูเกตุ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, Yuji Mitsuhata และ Yoshiaki Karino การใช้วิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อประเมิน ศักยภาพการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ ของเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2018 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
8 3104 วรากร มณีชูเกตุ, ธนพล เพ็ญรัตน์, ฐิติพร พลัดบุญ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, Yuji Mitsuhata และ Yoshiaki Karino. การใช้วิธีทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วขณะเพื่อประเมินโอกาสการเกิดการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ของ เหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
9 3105 กฤษณะติณณ์ เปรี้ยวหวาน, ธนพล เพ็ญรัตน์, ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, ฐิติพร พลัดบุญ และ สุภาวรรณ ศรีรัตนา. การพัฒนาและสาธิตการฉีดอนุภาคแกรไฟต์ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพ ด้วยสารโพลีเมอร์ชนิด Carboxymethyl cellulose (CMC) เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ในน้ำใต้ดิน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2018 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank