: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี (DR.WATCHARAPONG KHAODEE)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02039
ชื่อ - นามสกุล :     วัชรพงษ์  ขาวดี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE242
โทรศัพท์ภายใน :     055964204
อีเมล์ :     watcharapongk@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาคุณลักษณะของถ่านและถ่านกัมมันต์จากกะลาแมคาเดเมียที่มาจากแหล่งเพาะปลูกต่าง ๆ กัน 2565 - 2565 50,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Watcharapong Khaodee , Tara Jiwanuruk, Khunnawat Ountaksinkul, Sumittra Charojrochkul, Jarruwat Charoensuk, Suwimol Wongsakulphasatch and Suttichai Assabumrungrat Compact Heat Integrated Reactor System of Steam Reformer, Shift Reactor and Combustor for Hydrogen Production from Ethanol Processes

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 708 1-19 2020 1.963 / 2020  1 / 2020-11-02  Scopus 
2 Agachon Phuluanglue, Watcharapong Khaodee, Suttichai Assabumrungrat Simulation of intensified process of sorption enhanced chemical-looping reforming of methane: Comparison with conventional processes Computers and Chemical Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

105 237-245 2017 3.024 / 2016  8 / 2020-11-02  Scopus 
3 Watcharapong Khaodee, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Jonathan Powell, Navadol Laosiripojana, Suttichai Assabumrungrat Investigation of biogas decomposition process for fuel cell applications (PEMFC and SOFC): Thermodynamic approach Journal of Chemical Engineering of Japan

[วารสารระดับนานาชาติ]

49 728-733 2016 0.553 / 2015  1 / 2020-11-02  Scopus 
4 Trirat Udomchoke, Suwimol Wongsakulphasatch, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpronwichanop, Watcharapong Khaodee, Suttichai Assabumrungrat Performance evaluation of sorption enhanced chemical-looping reforming for hydrogen production from biomass with modification of catalyst and sorbent regeneration Chemical Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

303 338-347 2016 5.310 / 2015  26 / 2020-11-02  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3285 Jatupon Yencham, Weerinda Appamana, Sompong Putivisutisak, Suttichai Assabumrungrat, Watcharapong Khaodee Liquid-Liquid Extraction of Immiscible Fluids in Spinning Disc Extractor The 30th TIChE Conference (TIChE2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand   
2 2820 เบญญทิพย์ สุขเพ็ง, วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, วัชรพงษ์ ขาวดี, ปณัฐพงศ์ บุญนวล และ ภมรรัตน์จันธรรม การดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบก งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
3 2726 W. Appamana, A. Meemongkol, P. Sukjarern, S. Assabumrungrat, K. Ngaosuwan and W. Khaodee Transesterification of refined palm oil for biodiesel production using spinning disc reactor The 2nd International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (ASEIS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, THAILAND   
4 3085 Benjamas Netiworaruksa, Watcharapong Khaodee, Monthalee Chatchavarn, Rajittra Tantarew, Sarot Khambanlue and Pamornrat Chantam Adsorption of methylene blue dye via adsorbents derived from banana peel in batch experiments the 8th International TIChE Conference (ITIChE 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Pattaya, Thailand   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank