: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล (DR.WEERAWUN WEERACHAIPICHASGUL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02037
ชื่อ - นามสกุล :     วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     4203
โทรศัพท์ภายใน :     055964203
อีเมล์ :     weerawunw@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(เคมี) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
....
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ สำหรับกระบวนการแปรสภาพเป็นแก็สไฮโครเจนจากชีวมวล 2565 - 2565 100,000 
2 การประเมินพลังงานสำหรับกระบวนการการกลั่นสกัดสำหรับสารผสมเมทิลีนและเมทานอลร่วมกับสารผสมไกล 2562 - 2562 100,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Weerawan Weerachaipichasgul, Adulwit wanwongka, Siriwan Saengdaw, Arphaphon Chanipirak and Paisan Kittisupakorn Response surface methodology to evaluate energy in extractive distillation process for the mixture of methylal and methanol with glycerol ad entrainer Journal of Engineering Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 5 4235-4249 2021 - / 2021  - / 2021-11-05  SJR 
2 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 2020 - / 2020  - / 2020-02-19  SJR 
3 Arphaphon Chanpirak
Weerawun Weerachaipichasgul
Improvement of Maximum Production in the Batch Transesterification Reactor of Biodiesel by Using Nonlinear Model Based Control Transactions on Engineering Technologies: International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2017(book chapter)

[วารสารระดับนานาชาติ]

45-56 2018 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
4 ARPHAPHON CHANPIRAK*, ARAYA SAMPHAKDEE, SAMART WANGNA, WEERAWUN WEERACHIPICHASGUL EFFECTIVENESS OF MICROWAVE-SOAKING ASSISTED IMPREGNATION OF TEAK WOOD (Tectona grandis Linn. f) WITH SULFUR-CONTAINING AMMONIUM SALT AS FIRE RETARDANT Engineering Science and Technology, an International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 8 2405 - 242 2018 - / 2018  - / 2018-08-01  SJR 
5 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 1477 - / 2020  - / 2020-02-14   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2821 ศิริวรรณ แสงดาว อดุลวิทย์ วรรณวงศ์กา และวีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล การประเมินพลังงานของกระบวนการแยกสำหรับสารผสมเมทิลลัล-เมทานอลโดยการกลั่นสกัดกับเอนเทรเนอร์ที่มีความเป็นพิษต่ำ งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2870 ภควัต อัมภิชาติ, กัณฐิกา จำปางาม, และ วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ด้วยวิธีการจ าลอง กระบวนการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก   
3 2671 P. Ampich, K. Jampangam, and W. Weerachaipichasgul The Use of Dynamic Optimization Integrated with Nonlinear Model-Based Control of Biodiesel Production in a Batch Reactor The 1 st Thailand Biorefinery Conference;The Future of Biorefinery for Thailand; Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, July 25-26, 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand,   
4 2574 W. Weerachaipichasgul, A. Chanpirak, P. Kittisupakorn Response Surface Methodology in Optimization of Separation Process for Methylal /Methanol Based on Process Simulation of Extractive Distillation International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 (IMECS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศ Hong Kong   
5 2484 Weerawun Weerachaipichasgul, Arphaphon Chanpirak and Sarawut Jitpinit Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
6 2057 Arphaphon Chanprirak, Chalita Kaewbuddee, Panumat Kunya, Mayurachat Rattanamanee,Weerawun Weerachaipichasgul Effect of Rice Husk Surface Modification with a Silane Coupling Agent on Mechanical Properties of Bio-Composite Natural Rubber/High Density Polyethylene The 3rd Asia Pacific APRC 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand   
7 1692 A. Chanpirak, W. Weerachaipichasgul Improvement of Biodiesel Production in Batch Transesterification Process the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Hong Kong   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank