: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ (DR.JIRAWADEE POLPRASERT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04038
ชื่อ - นามสกุล :     จิรวดี  ผลประเสริฐ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE212
โทรศัพท์ภายใน :     055-96-4351
อีเมล์ :     jirawadeep@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. (Energy/Electric Power System Management) Asian Institute of Technology (AIT)
2 ปริญญาโท M.Eng. (Energy/Electric Power System Management) Asian Institute of Technology (AIT)
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
AI Applications to Power Systems.
Power System Planning, Operation and Control.
Power System Analysis.
Power System Optimization.
Distributed Generation.

 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pisey Heng, Unchittha Prasatsap, Jirawadee Polprasert, and Suwit Kiravittaya Optimal Placement of Distributed Generation Using Analytical Approach to Minimize Losses in a University GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 2 81 2019 - / 2019  - / -  Scopus 
2 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya, and Jirawadee Polprasert Operation of Stand–Alone Lighting System Powered by Energy Storage Device GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 2 4 2017 - / 2017  - / 2017-08-01  Other 
3 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya, Jirawadee Polprasert Determination of optimal energy storage system for peak shaving to reduce electricity cost in a university Energy Procedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

138 967 2017 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3308 Jirawadee Polprasert*1, Sarintip Tantanee1, and Phisut Apichayakul1 Microgrid Technology and Development in Thailand MESFIA International Conference 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021   
2 3197 Jirawadee Polprasert, Vũ Anh Hạnh Nguyên, and Surapon Nathanael Charoensook Forecasting Models for Hydropower Production Using ARIMA Method 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Pattaya, THAILAND https://www.ieecon.org/ieecon2021/home.html  
3 2812 J Po;prasert,S Wattanawongpitak, S Yammen and T Samakpong Study on Microgrid Technology and Development in Thailand 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Bali Indonesia   
4 2382 Unchitha Prasatsap,Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Management Strategies and Optimal Battery Sizing for Peak Shaving of University Load GMSARN Int.Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 China.   
5 2044 Pisey Heng,Unchitha Prasatsap,Jirawadee Polprasetr and Suwit Kiravittaya Optimal Placement of Distributed Generation using Analytical Approach to Minimize Losses in a University GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Viatnam   
6 2045 Unchittha Prasatsap,Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Investigation on the Management Strategies of Battery Energy Storage System for Peak Shaving of a University Load GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Vietname   
7 1667 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Determination of Optimal Energy Storage System for Peak Shaving to Reduce Energy Costs in a University 2017 AEDCEE International Conference "Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand   
8 1666 Unchittha Prasatsap, Suwit Kiravittaya and Jirawadee Polprasert Operation of Stand-Alone Lighting System Powered by Energy Storage Device The 11th GMSARN International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Uchoice Hotel Kunming, Kunming, China http://www.gmsarn.com/conference2016/  
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 31,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รวม       195,000.00 31,200.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank