: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ( LECTURER. RATTAPOOM WARANUSAST)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04014
ชื่อ - นามสกุล :     รัฐภูมิ  วรานุสาสน์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
  Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
ห้องทำงาน :     EE406
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4392
อีเมล์ :     rattapoomw@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.Eng. Computer Science AIT
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Computer Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Digital Image Processing, Computer Vision, Human-Computer Interaction, Artificial Intelligence, Computer Graphics
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 2564 - 2564 100,000 
2 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ 2563 - 2563 50,000 
3 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลและซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาจุดต่างดำบนใบหน้า 2563 - 2563 100,000 
4 การตรวจสอบลายนิ้วมือ 2546 - 2546 50,000 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
5 ชุดดัดแปลงและควบคุมรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 555,000 
6 เครื่องออกกำลังกายและวัดความแข็งแรงพร้อมแอพพลิเคชั้นเกมสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 995,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions 2563 - 2566 2,324,443 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2563 18,144,880 
3 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ 2562 - 2563 1,098,800 
4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดชนิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัจฉริยะ 2561 - 2562 4,060,000 
5 การพัฒนาระบบความจริงเสมือนภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุใช้เก้าอี้เข็น 2561 - 2561 820,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
6 การพัฒนาระบบอัจฉริยะแจ้งเตือนจุดอับสายตาสำหรับรถจักรยานยนต์ 2564 - 2565 486,000 
7 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำคดีจราจรในจังหวัดพิษณุโลก 2562 - 2563 712,270 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Jamtsho, Y., Riyamongkol, P., Waranusast, R. Real-time license plate detection for non-helmeted motorcyclist using YOLO ICT Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 1 104-109 2021 - / 2021  - / 2021-04-09  Scopus 
2 Karma Wangchuk, Panomkhawn Riyamongkol and Rattapoom Waranusast Real-time Bhutanese Sign Language digits recognition system using Convolutional Neural Network ICT Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 2 215-220 2021 - / 2021  - / 2021-06-11  Scopus 
3 สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรวา, พนมขวัญ ริยะมงคล, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล, พงศกร ศิริคำน้อย, สุนิษา แสนศรี แอพลิเคชั่นทดลองสวมใส่เครื่องประดับบนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

16 1 94-106 2021 - / 2021  - / 2021-06-24  TCI 
4 Bhoomin Tanut, Rattapoom Waranusast and Panomkhawn Riyamongkol High Accuracy Pre-Harvest Sugarcane Yield Forecasting Model Utilizing Drone Image Analysis, Data Mining, and Reverse Design Method Agriculture (Switzerland)

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 7 1-22 2021 2.925 / 2021  - / 2021-07-23  Scopus 
5 Yonten Jamtsho, Panomkhawn Riyamongkol∗, Rattapoom Waranusast Real-time Bhutanese license plate localization using YOLO Information & Communications Technology Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 121-124 2020 - / 2020  - / 2020-05-29  Scopus 
6 Karma Wangchuk,Panomkhawn Riyamongkol and RattapoomWaranusast Real-time Bhutanese Sign Language digits recognition system using Convolutional Neural Network ICT Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-09-03  Scopus 
7 ปณตศม เง่ายุธากร, ปนดา เตชทรัพย์อมร, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, กัลยารัตน์ กองปัญญา, จารุวรรณ มีเพียร, ภัทรียา เสรีสันติวงศ์ และ ศศิธร ฉิมบรรเทิง ประสิทธิผลของการใช้ซอฟต์แวร์กระตุ้นการกะพริบตาในผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอาการตาแห้ง จักษุเวชสาร

[วารสารระดับชาติ]

32 1 1-12 2018 - / 2019  - / 2019-03-06  TCI 
8 Waranusast, R., Haddawy, P., Dailey, M. Segmentation of text and non-text in on-line handwritten patient record based on spatio-temporal analysis Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5651 LNAI 345-354 2009 - / -  1 / 2017-05-23  Scopus 
9 Waranusast, R. Perceptual-based region extraction from hand drawn sketches Proceedings of the 3rd IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, ACST 2007

[วารสารระดับนานาชาติ]

222-227 2007 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3335 กฤษณพงษ์ ปันติเจษฎา ดวงปัญญาสว่าง วสิษฐ์พล อู่นาท และรัฐภูมิ วรานุสาสน์ การพัฒนาแอปพลิเคชันจ าแนกสายพันธุ์กระบองเพชรโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก การรปะชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวักกรรม" ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 3152 รัฐภูมิ วรานุสาสน์, เฟื่องฟ้า ดลประเสริฐ, ลัทธวรรณ จันทร์ประเสริฐ, พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร และ พนมขวัญ ริยะมงคล ระบบตรวจจับยานพาหนะในมุมอับสายตาสำหรับรถสองล้อ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
3 2824 พงศธร ต่ายทอง, นันทพร บ้านด้วงยาง,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล แอปพลิเคชันตรวจจับอาการง่วงนอน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
4 2785 Yonten Jamtsho,Panomkhawn Riyamongkol and Rattapoom Waranusast Bhutanese License Plate Recognition Using Hu’s Moments and Centroid Difference The 4th International Conference on Information Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok,Thailand. Mr. Yonten Jamtsho ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล และอ.รัฐภูมิวรานุสาสน์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Paper Award   
5 2577 วศิน วิริภาณ์ประภาส,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร http://conference.grad.ssru.ac.th/schedule-mini  
6 2281 จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ พนมขวัญ ริยะมงคล การระบุไข่ไก่รูปทรงผิดปกติโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก   
7 2282 ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิวรานุสาสน การแบ่งชั้นในภาพชั้นวางหนังสือด้วยทิศทางของเกรเดียนต์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก   
8 2130 รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล สิทธิศักดิ์ ทิโน ชวลิต ดวงอุทา ลินดา อินทราลักษณ์ การพัฒนาเครื่องจําลองความจริงเสมือนต้นทุนต่ำสําหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 3 (3rd Knowledge & Digital Society National Conference)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
9 2010 Jeerapa Thipakorn, Rattapoom Waranusast, Panomkhawn Riyamongkol Egg Weight Prediction and Egg Size Classification using Image Processing and Machine Learning International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket   
10 1725 จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สิทธิศักดิ์ ทิโน พนมขวัญ ริยะมงคล อิฐเสนาะ: ของเล่นตัวต่อในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบจับต้องได้สำหรับเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 2 (2nd Knowledge & Digital Society National Conference)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
11 1558 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
12 1559 รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สิทธิศักดิ์ ทิโน และ ศราวุธ เทียนคำ การใช้ท่าทางควบคุมอากาศยานปีกหมุนไร้คนขับแบบสี่ใบพัดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
13 1499 มงคลชัย รุ่งเรือง สรวิศ สุขชาวนา คมสัน สุขมี รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย การพัฒนาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
14 1560 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคลการรู้จำ ตัวเลขไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
15 1724 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล การรู้จำตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล (Thai numerals recognition for a virtual pen user interface using digital image processing) การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก   
16 1556 C. Khampachua, C. Wongrajit, R. Waranusast, P. Pattanathaburt Wrist-mounted Smartphone-based Navigation Device for Visually Impaired People Using Ultrasonic Sensing The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Faculty of ICT, Mahidol University, Nakornpathom   
17 1557 R. Waranusast, P. Intayod, D. Makhod Egg Size Classification on Android Mobile Devices Using Image Processing and Machine Learning The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Faculty of ICT, Mahidol University, Nakornpathom, Thailand   
18 646 Phakpoom Visittrakoon, Wantakarn Nhewbang, Kantapon Jenjob, Rattapoom Waranusast, Pattanawadee Pattanathaburt nuVision: A Mobility Aid for the Navigation of Visually Impaired People using Depth Information The 2015 Fourth ICT International Student Project Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Dept. of Computer and Information Sciences, Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Tokyo, Japan   
19 471 อศิรา เปรมเกิด, นที เรืองเจริญ, เมธาพร เหรียญทอง และ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ การนับจำนวนผู้ขับขี่และนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วยภาพโดยใช้คุณลักษณะคล้ายฮาร์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
20 436 C. Pinkaew, and R. Waranusast Interactive Tangible Word Game Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Nakhon Pathom, Thailand, 26-27 March 2014, pp.53-56.   
21 437 W. Phetphoung, N. Kittimeteeworakul, and R. Waranusast Automatic Sushi Classification from Images Using Color Histograms and Shape Properties Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Nakhon Pathom, Thailand   
22 438 R. Waranusast, V. Timtong, N. Bundon and C. Tangnoi A Computer Vision Approach for Detection and Counting of Motorcycle Riders in University Campus Proc. of The 2014 International Electrical Engineering Congress (IEECON2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Pattaya, Thailand, 19-21 March 2014. 2014 (C) IEEE. 978-1-4799-3174-3/14.   
23 472 R. Waranusast, P. Pattanathaburt, N. Bundon, V. Timtong and C. Tangnoi Machine Vision Techniques for Motorcycle Safety Helmet Detection 28th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ 2013)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 Victoria University, Wellington   
24 163 Rattapoom Waranusast,Arin Bang-ngoen, and Jeerapa Thipakorn. Interactive Tangible User Interface for Music Learning The 28th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand(IVCNZ 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 ประเทศนิวซีแลนด์   
25 146 Arin Bang-ngoen,Jeerapa Thipakorn, and Rattapoom Waranusast µSurface : A Tangible Interactive Music Score Editor Surface Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Pathom,Thailand   
26 144 Chainarong Tangnoi, Nannaphat Bundon,Vasan Timtong, and Rattapoom Waranusast A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Pathom,Thailand.   
27 145 Pharkpum Kowwannasri,Arpaporn Panpet, and Rattapoom Waranusast Machine Learning Techniques for SET Index Prediction Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Nakhon Pathom, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปาก กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1603000948 อนุสิทธิบัตร โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ผ่าน สวรส. https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/view_public_data.php?appno=11829800470  
2 เครื่องมือสื่อสารทางเลือกแบบพกพาโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปากหรือเปล่งเสียง ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2567
เลขสิทธิบัตร 16237
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูล 13 หลักของกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพื่อความเสมอนภาคทางการศึกษา รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 1 ก.ค. 2562 ถึง 
31 ม.ค. 2563
7,000,000.00 7,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
รวม       7,000,000.00 7,000,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank