: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ชัยรัตน์ พินทอง (DR. CHAIRAT PINTHONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04020
ชื่อ - นามสกุล :     ชัยรัตน์   พินทอง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE206
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4343
อีเมล์ :     chairatp@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering New Jersey
2 ปริญญาโท M.Eng. Electrical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน 2555 - 2556 180,000 
2 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ 2553 - 2554 80,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Authors of DocumentBenprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S. Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

268-271 2011 - / 2017  4 / 2017-05-23  Scopus 
2 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

308-311 2011 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
3 Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. Characteristics of multimode fibers at high frequency region using rayleigh distribution IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 619-623 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
4 Whitman, G.M., Pinthong, C., Chen, W.-Y., Schwering, F.K. Rigorous TE solution to the dielectric wedge antenna fed by a slab waveguide IEEE Transactions on Antennas and Propagation

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 1 101-113 2006 - / 2017  4 / 2017-05-23  Scopus 
5 Whitman, G.M., Pinthong, C., Triolo, A.A., Schwering, F.K. An approximate but accurate analysis of the dielectric wedge antenna fed by a slab waveguide using the local mode theory and Schelkunoff equivalence principle IEEE Transactions on Antennas and Propagation

[วารสารระดับนานาชาติ]

54 4 1111-1121 2006 - / 2017  4 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3006 จักรกฤษณ์ บุญกลม สุดารัตน์ จันทิมา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา การตรวจจับเครื่องประดับด้วย Faster R-CNN ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
2 3007 พชรพล เขียวไพรี อัคคเดช อะทะยศ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบการติดตามตำแหน่งของรถไฟฟ้าโดยสารโดยใช้เทคโนโลยี IoT ECTI-CARD 2020

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 จ.นครสวรรค์   
3 2917 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar Performance of MMF at Low-Frequency Passbands in SCM with 4-ASK and Linear Block Codes The 4th International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chaing Mai, Thailand   
4 2534 S. Niratisai, C. Pinthong, and S. Kanprachar Effects of Increasing Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand   
5 2221 ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
6 2222 กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก   
7 2092 S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
8 2094 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar Performance of Linear Block Code with Subcarrier Multiplexing System on a Multimode Fiber using Low Frequency Passbands ECTI-NCON 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiang Rai, Thailand   
9 2090 J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar BER Performance of Multimode Fiber Low-Frequency Passbands in Subcarrier Multiplexing Transmission The 3rd International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pattaya, Chonburi, Thailand   
10 1774 J. Patmanee, C.Pinthong, and S. Kanprachar Performance of Subcarrier Multiplexing Transmission over Multimode Fiber at Low-Frequency Passbands The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand   
11 180 Pinthong, C. , Kanprachar, S. Analysis of the tapered discontinuity in a planar dielectric waveguide 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, ECTI-CON 2011;

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Khon Kaen   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank