: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ (ASST. PROF. DR. PIYANUN BOONPAYAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02025
ชื่อ - นามสกุล :     ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE514
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4274
อีเมล์ :     piyananb@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Biomedical Materials University of Manchester
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเซรามิก ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี ม.แม่โจ้
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- วัสดุเซรามิก
- วัสดุการแพทย์
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสังเคราะห์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อุณหภูมิต่ำ 2562 - 2562 100,000 
2 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการผลิตไบโอดีเซล 2562 - 2562 220,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 550,000 
2 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 250,000 
3 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย 2563 - 2564 972,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Manita Boonchoo, Piyanan Boonphayak and Jirapa Tangsritrakul* Characterizations of Hydroxyapatite-Piezoelectric Composites for Bone Tissue Engineering Suranaree Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2021 - / 2021  - / 2021-07-12  Scopus 
2 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled and Chokchai Yatongchai synthesis of CaO-SiO2 catalyst from lime mud and kaolin residue for biodiesel production Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-10-08  Scopus 
3 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmancee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal : Science and Technology.

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 2018 - / 2020  - / -  TCI 
4 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmanee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal: Science and technology (NUJST)

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 1475 - / 2018  - / 2018-12-26  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3417 Chanakarn Raksat, Sirikarn Khansumled, and Piyanan Boonphayak Synthesis Strontium Boron Hydroxyapatite/Calcium Doped zirconia (SrBHA/Ca-ZrO2) for Bone Replacements Application The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
2 3415 Wiwat Nuansing, Sirikarn Khansumled, Atchara Chinnakorn, Piyanan Boonphayak Synthesis and characterization of strontium substituted hydroxyapatite The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand   
3 3189 Thiyanee Sonkhami Piyanan Boonphayak and Jirapa Tangsritrakul Characterizations of Hydroxyapatite-BCZT piezocomposites for bone tissue engineering 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.(Online)   
4 2373 Piyanan Boonphayak and Sirikarn Khansumled Synthesis and Characterization of Borohydroxyapatite for Bone Cement Application Global Engineering & Applied Science Conference (GEASC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Fukuoka, Japan   
5 2374 Piyanan Boonphayak, Naruepon Kaewyon, Sasawat Kulcharoen and Chokchai Yatongchai Preparation of Lightweight Brick from Waste Glass and Lime Mud The 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangna, Thailand   
6 1698 Surawat Chariyakornkul, Piyanun Boonpayak and Chokchai Yatongchai Strontium-substituted hydroxyapatite reinforced with soda-lime glass waste: Mechanical properties and Phase evolution Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Centra Government Complex Hotel & Convention Centre, Chaeng Watthana, Bangkok, Thailonad   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
งบอุดหนุดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
รวม       3,263,000.00 652,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank