: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายประเทือง โมราราย
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     IE03
ชื่อ - นามสกุล :     ประเทือง  โมราราย
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ช่างเทคนิค
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3908
อีเมล์ :     prathungmo@nu.ac.th
HomePage :     https://www.facebook.com/prathung.moraray
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี ว.ท.บ เทคโนโลยี่อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
2 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน 2562 - 2563 5,000 
2 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์ 2558 - 2559 150,000 
3 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ 2556 - 2557 90,000 
4 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ 2556 - 2557 75,000 
5 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์ 2552 - 2553 75,000 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank