: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางสาวเพ็ญนภาผ่อง อินยงค์
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     BU01
ชื่อ - นามสกุล :     เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
สังกัด :     งานธุรการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยสารบรรณ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางบริหาร :     หัวหน้างานธุรการ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE106
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3963
อีเมล์ :     pennapapong@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท ก.ศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank