: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ (ASST. PROF. ARPHAPHON CHANPIRAK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02029
ชื่อ - นามสกุล :     อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     0-5596-4205
โทรศัพท์ภายใน :     0956411521
อีเมล์ :     arphaphonc@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Chemical Engineering สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ไม้ทนไฟ (fire retardancy wood)
การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ
วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology)
ยางพารา
พอลิเมอร์
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 2020 - / 2020  - / 2020-02-19  SJR 
2 Arphaphon Chanpirak
Weerawun Weerachaipichasgul
Improvement of Maximum Production in the Batch Transesterification Reactor of Biodiesel by Using Nonlinear Model Based Control Transactions on Engineering Technologies: International Multiconference of Engineers and Computer Scientists 2017(book chapter)

[วารสารระดับนานาชาติ]

45-56 2018 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
3 ARPHAPHON CHANPIRAK*, ARAYA SAMPHAKDEE, SAMART WANGNA, WEERAWUN WEERACHIPICHASGUL EFFECTIVENESS OF MICROWAVE-SOAKING ASSISTED IMPREGNATION OF TEAK WOOD (Tectona grandis Linn. f) WITH SULFUR-CONTAINING AMMONIUM SALT AS FIRE RETARDANT Engineering Science and Technology, an International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 8 2405 - 242 2018 - / 2018  - / 2018-08-01  SJR 
4 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ พัชราภรณ์ ดำนิล และ อมรรัตน์ หงษ์ผ้วย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ (โรบัสต้า/อะราบิก้า) ด้วย เฮกเซนโดยใช้วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง วารสารวิชาการพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

28 4 1-13 2018 - / 2018  - / 2018-08-20  TCI 
5 Arphaphon Chanpirak The Effect of Ammonium Sulphate on Fire Retardancy and Thermal Decomposition Mechanism of Rubberwood by LOI and TGA/DTG Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 1-9 2018 - / 2019  - / 2019-01-08  TCI 
6 ดวงกมล ณ ระนอง, วิศรุต ใหญ่ยอด, พัฒนา เอี่ยมวิลาวัณย์, อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์, กันยรัตน์ บัวเกตุ, ณัฐณิชา ณัฐนรากร, พรสวรรค์ กาญจนวณิชย์กุล การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับอะลูมินา เพื่อใช้ผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งเอทานอลด้วยไอน้ำ วิศวสารลาดกระบัง

[วารสารระดับชาติ]

24 2 7-12 2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
7 W. Weerachaipichasgul, A. Wanwongka, S. Saengdaw, A. Chanpirak and P. Kittisupakorn Design the Process Separation of Methylal/Methanol by Response Surface Methodology Based on Process Simulation in Extractive Distillation IAENG Transactions on Engineering Sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

140-153 1477 - / 2020  - / 2020-02-14   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2574 W. Weerachaipichasgul, A. Chanpirak, P. Kittisupakorn Response Surface Methodology in Optimization of Separation Process for Methylal /Methanol Based on Process Simulation of Extractive Distillation International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 (IMECS 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 ประเทศ Hong Kong   
2 2484 Weerawun Weerachaipichasgul, Arphaphon Chanpirak and Sarawut Jitpinit Use of Tetraethylene-Glycol as Entrainer in the Separation Methylal/Methanol Mixture Using Extractive Distillation การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 2057 Arphaphon Chanprirak, Chalita Kaewbuddee, Panumat Kunya, Mayurachat Rattanamanee,Weerawun Weerachaipichasgul Effect of Rice Husk Surface Modification with a Silane Coupling Agent on Mechanical Properties of Bio-Composite Natural Rubber/High Density Polyethylene The 3rd Asia Pacific APRC 2017

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, Thailand   
4 1692 A. Chanpirak, W. Weerachaipichasgul Improvement of Biodiesel Production in Batch Transesterification Process the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Hong Kong   
5 236 ธนพล เพ็ญรัตน์, แฟรดาซ์ มาเหล็ม, พีรพงษ์ สุนทรเดชะ, อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ ความเป็นไปได้ในการเร่งการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบโดยการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank