: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา อยู่แก้ว(อิศราภรณ์) ( ASST. PROF. DR. SUCHADA UKAEW)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02026
ชื่อ - นามสกุล :     สุชาดา  อยู่แก้ว
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE318
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4222
อีเมล์ :     Suchadauk@gmail.com
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD. Chemical Engineering Michigan Technological University
2 ปริญญาโท M.Eng. Chemical Engineering ม.เกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วท.บ. Industrial Chemistry พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)
ไพโรไลซีสแบบเร็ว (Fast Pyrolysis)
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการจัดการเพาะปลูกขิง ที่มีต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ขิงดองเพื่อการส่งออก 2561 - 2562 250,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Suchada Ukaew, Dondej Tungtakanpoung, Srisuda Chongsithiphol An Assessment of Life Cycle Greenhouse Gas Emissions for Day Spa Services in Eastern Thailand: A Case Study in Chonburi, Rayong, and Trad Provinces Naresuan University Journal: Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

28 1 1-9 2020 - / 2019  - / 2019-08-26  TCI 
2 Rui Shi, David W. Archer, Krishna Pokharel, Matthew N. Pearlson, Kristin C. Lewis, Suchada Ukaew, and David R. Shonnard. Analysis of Renewable Jet from Oilseed Feedstocks Replacing Fallow in the U.S. Northern Great Plains. ACS Sustainable Chemistry & Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 18753−1876 2019 - / 2020  - / 2020-02-20  Scopus 
3 สุชาดา อยู่แก้ว และ เมธินี บุญสูง การประเมินการปล่อยกีาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เส่นก๊วยเตี๋ยวสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (The Assessment of Life Cycle Greenhouse Gas Emissions for the Fresh Rice Noodles in Amphoe Muang Phitsanulok Province) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 131 - 155 2018 - / -  - / 2019-08-26  TCI 
4 Suchada Ukaew, Jacob Schoenborn, Bethany Klemetsrud, David R.Shonnard. Effects of torrefaction temperature and acid pretreatment on the yield and quality of fast pyrolysis bio-oil from rice straw Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

129 112-122 2018 - / 2018  - / 2018-07-13  Scopus 
5 Rui Shi, Suchada Ukaew,David W.Archer,Joon Hee Lee, Matthew N.Pearlson, Kristin C.Lewis, and David R.Shonnard. Life Cycle Water Footprint Analysis for Rapeseed Derived Jet Fuel in North Dakota ACS Sustainable Chemistry and Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 5 3845-3854 2017 5.2670 / 2016  - / 2017-07-25   
6 Ukaew, S., Shi, R., Lee, J.H., (...), Bregni, L., Shonnard, D.R. Full Chain Life Cycle Assessment of Greenhouse Gases and Energy Demand for Canola-Derived Jet Fuel in North Dakota, United States ACS Sustainable Chemistry and Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 5 2771-2779 2016 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
7 Ukaew, S., Beck, E., Archer, D.W., Shonnard, D.R. Estimation of soil carbon change from rotation cropping of rapeseed with wheat in the hydrotreated renewable jet life cycle International Journal of Life Cycle Assessment

[วารสารระดับนานาชาติ]

20 5 608-622 2016 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
8 Bethang Klemetsrud, Suchada Ukaew,Vicki S.Thompson,Devid N.Thompson, Jordan Klinger, Lucia Li, Dominic Eatherton, Parin Puengprasert, and David Shonnard. Characterization of Products from Fast Micropyrolysis of Municipal Solid Waste Biomass ACS Sustainable Chemistry & Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 10 5415-5423 2016 5.267 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
9 Ukaew, S., Beck, E., Meki, M.N., Shonnard, D.R. Application of the roundtable on sustainable biofuels method to regional differences in nitrous oxide emissions for the rapeseed hydrotreated renewable jet life cycle Journal of Cleaner Production

[วารสารระดับนานาชาติ]

83 - 220-227 2014 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3360 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับการจัดการขยะ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 ไพสิฐ ชมเชียงคา สุชาดา อยู่แก้ว และ ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   
2 3390 ไพสิฐ ชมเชียงคำ, สุชาดา อยู่แก้ว, ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการจัดการขยะเทศบาลเมืองอุทัยธานี การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20 และ 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank