: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ (DR. SIRIKARN KUNSUMRIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02019
ชื่อ - นามสกุล :     ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE 512
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4268
อีเมล์ :     sirikarnk@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD Polymer Science and Engineering University of Manchester
2 ปริญญาโท M.Eng. Polymer Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิเมอร์คอมโพสิตด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล 2565 - 2565 100,000 
2 การปรับสภาพพื้นผิวของฝางข้าวด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิต 2562 - 2562 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 550,000 
2 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ 2564 - 2564 250,000 
3 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย 2563 - 2564 972,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled and Chokchai Yatongchai synthesis of CaO-SiO2 catalyst from lime mud and kaolin residue for biodiesel production Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-10-08  Scopus 
2 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmancee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal : Science and Technology.

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 2018 - / 2020  - / -  TCI 
3 Piyanan Boonphayak, Sirikarn Khansumled, Adisorn Pinmanee and Supakit Phromduang Preparation and Characterizations of Hydroxyapatite Substituted Boron Cement Naresuan University Journal: Science and technology (NUJST)

[วารสารระดับชาติ]

26 4 142-150 1475 - / 2018  - / 2018-12-26  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3417 Chanakarn Raksat, Sirikarn Khansumled, and Piyanan Boonphayak Synthesis Strontium Boron Hydroxyapatite/Calcium Doped zirconia (SrBHA/Ca-ZrO2) for Bone Replacements Application The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2022)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2022 Phitsanulok, Thailand   
2 3415 Wiwat Nuansing, Sirikarn Khansumled, Atchara Chinnakorn, Piyanan Boonphayak Synthesis and characterization of strontium substituted hydroxyapatite The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand   
3 2373 Piyanan Boonphayak and Sirikarn Khansumled Synthesis and Characterization of Borohydroxyapatite for Bone Cement Application Global Engineering & Applied Science Conference (GEASC 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Fukuoka, Japan   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
งบอุดหนุดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
รวม       3,263,000.00 652,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank