: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า ( ASST. PROF. DR. SOMLAK WANNARUMON KIELAROVA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02006
ชื่อ - นามสกุล :     สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4223
อีเมล์ :     somlakw@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. Design and Manufacturing Engineering AIT
2 ปริญญาโท M.Eng. Manufacturing Systems Engineering AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ Advanced Technologies (Computer-Aided-Design/ Computer-Aided-Manufacturing/ Rapid Prototyping) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบและการผลิต
- การพัฒนาโปรแกรมด้าน Automatic Computer-Aided Design และ Parametric Design โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้าน Artificial Intelligence เช่น Genetic Algorithm, Memetic Algorithm, Neural Network.
- การพัฒนาระบบ Generative Design System โดยใช้เทคนิค Shape Grammar
- การศึกษาการคำนวณเกี่ยวกับความสวยงาม Computational Aesthetics: Aesthetic Measure, Algorithmic Aesthetics เพื่อใช้ประกอบในโปรแกรมการออกแบบอัตโนมัติ
- การทำต้นแบบด้วย Rapid Prototyping Technologies
- การจำลองกระบวนการหล่อโลหะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Finite Element Analysis Software
อุตสาหกรรมที่ดำเนินงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 
  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank