: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นางวิชญา อิ่มกระจ่าง (MRS.WITCHAYA IMKRAJANG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     CE06
ชื่อ - นามสกุล :     วิชญา  อิ่มกระจ่าง
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Air Pollution
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3934, 0-5596-
อีเมล์ :     vichchayai@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี ศศ.บ. เคมี ม.นเรศวร
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562 11,800 
2 การศึกษาคุณภาพน้ำในระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562 26,800 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 2562 - 2562 5,000 
2 โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 - 2560 220,000 
3 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมื่องพิษณุโลก 2557 - 2558 180,000 
4 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน 2555 - 2555 80,000 
5 คุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงานและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 - 2554 80,000 
6 การบำบัดน้ำชะขยะด้วยสระเติมอากาศ 2553 - 2554 80,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 2560 - 2560 422,000 
2 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 2559 - 2559 523,100 
3 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง 2552 - 2552 300,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 - 2565
2 ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 2558 - 2559 200,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pajaree Thongsanit & Witchaya Imkrajang Dust fall in the residential air environment of northern part of Thailand: Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok province Transactions on Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 74-79 2015 - / 0  - / 2017-06-12   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 785 ปาจรีย์ ทองสนิท,ภาณุพันธ์ ลำขาว,วิชญา อิ่มกระจ่าง และ พันธ์ทิพย์ หินหุ้นเพ็ชร การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควัน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
2 396 ปาจรีย์ ทองสนิท และวิชญา อิ่มกระจ่าง LEAD IN PARTICULATE MATTER OF THE SIZE SMALLER THAN 10 MICRON (PM10) IN PHITSANULOK HOMES การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 โรงแรม Pullman จ. ขอนแก่น   
3 397 ปาจรีย์ ทองสนิท นิรันดร์ มีไชยโย และ วิชญา อิ่มกระจ่าง CADMIUM AND LEAD IN PM10 IN ROADSIDE AMBIENT AIR OF NAKHON PHITSANULOK MUNICIPALLITY, THAILAND International conference of Asian Environmental Chemistry

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 กรุงเทพ   
4 57 ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา   
blank


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank