: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์บุญพล มีไชโย ( LECTURER. BOONPHOL MEECHAIYO)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01061
ชื่อ - นามสกุล :     บุญพล  มีไชโย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Infrastructure and Transportation Center
ห้องทำงาน :     CE209
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4062
อีเมล์ :     boonponm@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Highway Materials (Pavement Design, Superpave Method, Stiffness and Fatigue of Asphalt Concrete.), Geometric Design and Road Safety Audit.
 
  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank