: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (ASST. PROF. DR. TANAPON PHENRAT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01071
ชื่อ - นามสกุล :     ธนพล  เพ็ญรัตน์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     อาจารย์
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Integrated Natural Resources Remediation and Reclamation: IN3R
ห้องทำงาน :     CE229
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4057
อีเมล์ :     tanaponph@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil & Environmental Engineering Carnegie Mellon
2 ปริญญาโท วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Dr. Phenrat’s research interests are in the area of environmental nanotechnology, site remediation, and clean, alternative energy. He is an experimentalist working on a variety of fundamental and application-oriented research projects including 1) using novel nanomaterials for restoring contaminated groundwater and soil, 2) developing a universal, integrated model to predict fate and transport of nanomaterials in porous media for risk assessment and life cycle analysis of nanomaterial-based consumer products, 3) characterizing nanoparticle-organic macromolecule-water interfacial properties which affect nanoparticle application and implication, and 4) life cycle analysis of alternative energy.

Dr. Tanapon Phenrat is a faculty member at the Faculty of Engineering, Naresuan University. He is internationally recognized as a pioneer researcher on using functionalized nanoscale zerovalent iron (NZVI) particles for contaminant source zone remediation. He is also nationally known as a practitioner who invents and applies various novel engineering materials and techniques for laboratory to field-scale remediation to restore contaminated natural resources at Map Ta Phut industrial estate, Mea Sod, Klitty, and Nong Nea district. Dr. Phenrat published 24 peer-reviewed international research articles and won more than 10 national and international research awards including the 2012 ProSPER.Net-Scopus Young Scientist Award (Asian-Pacific Region).
 
  ประวัติการรับรางวัล  
ที่ วันที่ได้รับ รางวัล เอกสาร
1 10 มิถุนายน 2559 THE TAKEDA YOUNG ENTREPRENEURSHIP AWARD [รางวัลดีเด่น] เอกสาร / ไม่มีลิ้งค์หรือหมายเหตุ
2 11 กรกฏาคม 2555 รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize Winner) ในงานการประกวด the Prosper.Net-ScopusYoung Scientist Award in Sustainable De-velopment สาขา Sustainable Infrastruc-ture [รางวัลดีเด่น] ไม่มีไฟล์เอกสาร / ลิ้งค์หรือหมายเหตุ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน 2558 - 2559 900,000 
2 การสลายสารฟีนอลปนเปื้อนในน้ำใต้ดินบ่อตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โอโซน 2557 - 2557 180,000 
3 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 2555 - 2555 80,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์ใช้การล้างดินแบบแม่เหล็กโดยอนุภาคนาโน และไมโครของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพเพื่อการปลูกกัญชาปลอดโลหะพิษและยาฆ่าแมลง 2564 - 2566 2,476,000 
2 การศึกษาการแพร่กระจายไซยาไนด์ในอากาศจากเหมืองทองคำชาตรี 2560 - 2560 1,829,000 
3 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว 2558 - 2557 615,500 
4 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพราะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2557 - 2557 581,900 
5 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 2556 - 2556 297,800 
6 การใช้ประโยชน์จากระบบแนวกันชนหญ้าแฝกรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินด้วยสารอันตราย 2555 - 2556 449,400 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เศรษฐกิจหมุนเวียนของเหล็กประจุศูนย์เพื่อการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการลดการพึงพาเหมืองแร่ 2564 - 2564 500,000 
2 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบไขมันสูงด้วยวิธีการเพิ่มโอโซนร่วมกับระบบการลอยตะกอนแบบโอโซนละลาย 2564 - 2564 1,717,000 
3 การเฝ้าระวังเชิงรุก และ การเตือนภัย (3-14 วัน) ล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนในภาคเหนือด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกโดยวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assays 2564 - 2565 8,100,000 
4 โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2563 - 2563 5,988,798 
5 การพัฒนารูปแบบกลไกเชิงพื้นที่ และเกษตรกรผู้ล้างพิษ เพื่อการเดินหน้าฟื้นฟูดินปนเปื้อนแคดเมียมด้วยเทคนิคการล้างดินแบบแม่เหล็กและปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกพื้ช อาหารปลอดภัย อย่างเต็มรูปแบบที่ีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2563 - 2564 480,000 
6 กรณีนำร่องการประยุทต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียโสโครกสำเร็จรูปอัจฉริยะด้วยวิธีการเติมโอโซนร่วมกับการบำบัดด้วยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศเพื่อการนำน้ำมาใช้เป็นน้ำสำหรับชักโครกสุขภัณฑ์โดยการควบคุมและรายงานผลด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2563 - 2563 1,920,000 
7 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโสโครกประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการเติมโอโซนร่วมกับการเดิมอากาศแบบจุลินทรีย์เกาะตัวกลาง 2562 - 2562 462,000 
8 ต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีสาธิตการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2559 - 2560 2,000,000 
9 การศึกษาประสิทธิภาพและออกแบบระบบบำบัดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนด้วย Chemical Oxidation, Chemical Reduction, และ Air Sparging 2559 - 2560 2,025,760 
10 วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยไฟฟ้าโครงการเอสวัน 2558 - 2559 500,000 
11 การศึกษาประสิทธิภาพและการติดตั้งระบบบำบัด In-well treatment 2558 - 2558 1,476,000 
12 การขยายผลการใช้ระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีทางวิศวกรรมในการลดผลกระทบต่อชุมชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 2558 - 2559 2,240,000 
13 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.พิมลพรรณ หมู่เฮง 2558 - 2560 340,000 
14 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - นายธนาธิป เปียงเปี้ย 2558 - 2560 480,000 
15 โครงการสำรวจและประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน ในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ระยะที่ 2 2558 - 2558 1,476,000 
16 การสาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบำบัดฟืนฟูดินและน้ำที่ปนเปื่อนสารฟีนอลจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อย่างครบวงจร 2557 - 2558 2,655,000 
17 การสำรวจ และ ประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2557 - 2557 1,236,000 
18 การพัฒนาถนนสายหญ้าแผกเชิงนิเวศน์ ระยะที่ 1 : การศึกษาออกแบบเพื่อการพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ 2557 - 2558 984,360 
19 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน 2556 - 2556 480,000 
20 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2556 - 2557 581,900 
21 โครงการการศึกษาเชิงพื้นฐานของการใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ในการกำจัดแหล่งกำเนิดของสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจากน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนโดยการใช้ความร้อนที่สร้างด้วยการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2555 - 2556 499,400 
22 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอลีนเป็นองค์ประกอบ 2554 - 2555 140,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Jesada Lawan, Siriwan Wichai, Choopong Chuaypen, Aussanee Nuiyen and Tanapon Phenrat Constructed sediment microbial fuel cell for treatment of fat, oil, grease (FOG) trap effluent: Role of anode and cathode chamber amendment, electrode selection, and scalability Chemosphere journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

286 2022 - / 2021  - / 2021-08-14  Scopus 
2 Jitsangiam, P., Nusit, K., Phenrat, T. , Kumlai, S., & Pra-ai, S. An examination of natural rubber modified asphalt: Effects of rubber latex contents based on macro- and micro-observation analyses Construction and Building Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

298 123158 2021 6.141 / 2021  - / 2021-04-01  ISI 
3 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowan, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk -in and
Tanapon Phenrat
Assessment of Lead (Pb) Leakage From Abandoned Mine Tailing Ponds to Klity Creek, Kanchanaburi Province, Thailand GeoHealth

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 5 1-18 2021 4.53 / 2021  - / 2021-05-07  Scopus 
4 Ashijya Otwong , Somnuck Jongmeewasin
, Tanapon Phenrat
Legal obstacles for the circular economy in Thailand: Illegal dumping of recyclable hazardous industrial waste Journal of Cleaner Production

[วารสารระดับนานาชาติ]

303 2021 9.297 / 2021  - / 2021-08-17  Scopus 
5 Phimonphan Mooheng, Kullapa Soratana3 Tanapon Phenrat Acid‑Assisted Recycling of Iron Hydroxide Sludge as a Coagulant for Metalworking Fluid Wastewater Treatment Waste and Biomass Valorization

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-06-13  Scopus 
6 Quoc Ba Tran, Tanapon Phenrat & Manupat Lohitnavy Physiologically based pharmacokinetic modeling of hydrogen cyanide in humans following the oral administration of potassium cyanide and cyanogenic glycosides from food Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2020-04-12  SJR 
7 Kajitvichyanukul P, Musikavong C, Phenrat T Editorial: Frontier technology for water treatment and pollutant removal is key for securing the present, correcting the past, and sustaining the future Water Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-06-13  Scopus 
8 Phenrat, T. Hongkumnerd, P. Suk-In, J. Khum-In, V. Nanoscale zerovalent iron particles for magnet-assisted soil washing of cadmium-contaminated paddy soil: Proof of concept Environmental Chemistry

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
9 Zhang, T.a, Lowry, G.V.bEmail Author, Capiro, N.L.c, Chen, J.d, Chen, W.a, Chen, Y.e, Dionysiou, D.D.f, Elliott, D.W.g, Ghoshal, S.h, Hofmann, T.i, Hsu-Kim, H.j, Hughes, J.k, Jiang, C.a, Jiang, G.l, Jing, C.l, Kavanaugh, M.g, Li, Q.m, Liu, S.l, Ma, J.n, Pan, B.o, Phenrat, T.p, Qu, X.o, Quan, X.q, Saleh, N.r, Vikesland, P.J.s, Wang, Q.t, Westerhoff, P.u, In situ remediation of subsurface contamination: Opportunities and challenges for nanotechnology and advanced materials Environmental Science: Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 5 1283-1302 2019 - / 2019  - / 2019-07-10  Scopus 
10 Isarawut Prasertsung, Sasin Kaewcharoen, Kornnika Kunpinit, Wattanachai Yaowarat, Nagahiro Saito, Tanapon Phenrat
Enhanced degradation of methylene blue by a solution plasma process catalyzed by incidentally co-generated copper nanoparticles Water Sci Technol

[วารสารระดับนานาชาติ]

79 5 967-974 2019 - / 2019  - / 2019-08-28  Scopus 
11 Teeratitayangkul, P.; Phutthasimma, C.; Wichai, S.; Phenrat, T. Rhizomicrobial-augmented mature vetiver root system rapidly degrades phenol in illegally dumped industrial wastewater. Desalination and Water Treatment

[วารสารระดับนานาชาติ]

159 40-52 2019 - / 2019  - / 2019-08-29  ISI 
12 Tran QB, Phenrat T, Lohitnavy M. Human continuous hydrogen cyanide inhalation predictor with a physiologically based pharmaceutical (PBPK) model Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-23  SJR 
13 Tran QB, Lohitnavy M, Phenrat T. Assessing potential hydrogen cyanide exposure from cyanide-contaminated mine tailing management practices in Thailand' s gold mining Journal of Environmental Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-10-23  SJR 
14 Tanapon Phenrat & Daniel Schoenfelder3 & Teresa L. Kirschling & Robert D. Tilton & Gregory V. Lowry Adsorbed poly(aspartate) coating limits the adverse effects of dissolved groundwater solutes on Fe0 nanoparticle reactivity with trichloroethylene Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 7157–7169 2018 - / 2018  - / 2018-12-18  SJR 
15 Weeraphat Pon-On, Tanatsaparn Tithito, Weerakanya Maneeprakorn, Tanapon Phenrat,
I-Ming Tang
Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating for drug controlled release and magnetic hyperthermia application Materials Science and Engineering: C

[วารสารระดับนานาชาติ]

97 23-30 2018 - / 2019  - / 2018-12-30  SJR 
16 Peyman Babakhani & Fritjof Fagerlund & Abolfazl Shamsai & Gregory V. Lowry5 & Tanapon Phenrat Modified MODFLOW-based model for simulating the agglomeration and transport of polymer-modified Fe0 nanoparticles in saturated porous media Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

25 7180–7199 2018 - / 2018  - / 2018-12-17  SJR 
17 Tanapon Phenrat, Quoc Tran Ba, Kitsanateen Piaowan, Thippawan
Thongboot, Song Thao Le & Thanisorn Sawasdee
Arsenic residue in residential area after cleanup of pesticide illegal dumping sources in Thanh Hoa province, Central Vietnam Environmental Forensics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1527-5930 2018 - / 2018  - / 2018-12-17  SJR 
18 Peyman Babakhani,Jonathan Bridge, Tanapon Phenrat, de Ruey-an Doong and Karl R. Whittle Aggregation and sedimentation of shattered graphene oxide nanoparticles in dynamic environments: a solid-body rotational approach Environmental Science Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 1859-1872 2018 - / -543  - / -  SJR 
19 Thapanee Supakitwattana, Eakphisit Banjongkliang, Rattapoohm Parichatprecha, Tanapon Phenrat Influence of Natural Clay Stabilizers on Mechanical and Anti-Leaching Properties of Vetiver-Clay Composite Guard Rail NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL

[วารสารระดับชาติ]

11 2 (2016) 31-37 2017 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
20 Supawan Srirattana,Kitsanateen Piaowan, Gregory V. Lowry ,Tanapon Phenrat Electromagnetic induction of foam-based nanoscale zerovalent iron (NZVI) particles to thermally enhance non-aqueous phase liquid (NAPL) volatilization in unsaturated porous media: Proof of concept Chemosphere

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 233-331 2017 4.208 / 2016  3 / 2018-05-23  Scopus 
21 Babakhani, P.; Bridge, J.; Doong, R.-A.; Phenrat, T. Continuum-based models and concepts for the transport of nanoparticles in saturated porous media: A state-of-the-science review. Advances in Colloid and Interace Science, In Press.

[วารสารระดับนานาชาติ]

2017 - / 2017  - / -  ISI 
22 Babakhani, P.; Bridge, J.; Doong, R.-A.; Phenrat, T Parameterization and prediction of nanoparticles transport in porous media: A reanalysis using artificial neural network. Water Resources Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2017 - / 2017  - / -  ISI 
23 Ashijya Otwong and Tanapon Phenrat Comparative analysis of public participation in the EIA process for Thai overseas investment projects: Krabi coal terminal, Hongsa coal power plant, and Dawei special economic zone Impact Assessment and Project Appraisal

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 in press 2017 1.6030 / 2016  0 / 2017-08-07  Scopus 
24 Babakhani, P., Bridge, J., Doong, R.-A., Phenrat, T. Continuum-based models and concepts for the transport of nanoparticles in saturated porous media: A state-of-the-science review Advances in Colloid and Interface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

246 75-104 2017 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
25 Tanapon Phenrat,*,†,‡ Thippawan Thongboot,†,‡ and Gregory V. Lowry§ Electromagnetic Induction of Zerovalent Iron (ZVI) Powder and Nanoscale Zerovalent Iron (NZVI) Particles Enhances Dechlorination of Trichloroethylene in Contaminated Groundwater and Soil: Proof of Concept Environ. Sci. Technol

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 872-880 2016 5.33 / 2016  3 / 2017-05-22  Scopus 
26 Tanapon Phenrat,Ashijya Otwong,Apichart Chantharit and Gregory V.Lowry. Ten-Year Monitored Natural Recovery of Lead-Contaminated Mine Tailing in Klity Creek, Kanchanaburi Province,Thailand Environmental Health Perpectives

[วารสารระดับนานาชาติ]

2016 7.89 / 2016  1 / 2018-05-23  Scopus 
27 Tanapon Phenrat,Itsaraphong Kumloet Electromagnetic induction of nanoscale zerovalent iron particles accelerates the degradation of chlorinated dense non-aqueous phase liquid :Proof of concept Water Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

107 0 19-28 2016 5.99 / 2015  7 / 2018-05-23  Scopus 
28 Phenrat T, Teeratitayangkul P, Prasertsung I, Parichatprecha R, Jitsangiam P, Chomchalow N, Wichai S, Vetiver plantlets in aerated system degrade phenol in illegally dumped industrial wastewater by phytochemical and rhizomicrobial degradation Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

0 0 1-12 2016 2.76 / 2015  3 / 2018-05-23  Scopus 
29 Jitsangiam, P.; Boonserm, K.; Phenrat, T.; Chummuneerat, S.; Chindaprasirt, P.; Nikraz, H. Recycled Concrete Aggregates in Roadways: A Laboratory Examination of Self-Cementing Characteristics Journal of Materials in Civil Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

27(10) 2015 1.295 / 2015  4 / 2017-05-22  Scopus 
30 ธนพล เพ็ญรัตน์ ชุมชน หัวใจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน...ทางเลือก ทางรอดของดิน น้ำ นิเวศ มนุษย์. ความรู้สู่สังคม. ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

[วารสารระดับชาติ]

20-27 2015 - / 2015  - / 2017-06-12   
31 Babakhani, P.; Fagerlund, F.; Shamsai, A.; Lowry, G. V.; and Phenrat, T Modified MODFLOW-Based Model for Simulating the Agglomeration and Transport of Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles in Saturated Porous Media Environmental Science Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

A-I 2015 2.82 / 2015  2 / 2017-06-12  Scopus 
32 Phenrat, T., Schoenfelder, D., Kirschling, T.L., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Adsorbed poly(aspartate) coating limits the adverse effects of dissolved groundwater solutes on Fe0 nanoparticle reactivity with trichloroethylene Environmental Science and Pollution Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2015 2.760 / 2015  4 / 2017-05-22  Scopus 
33 Peerapong Jitsangiam; Suphat Chummuneerat; Tanapon Phenrat; and Hamid Nikraz Characteristics and Performance of Cement Modified–Base Course Material in Western Australia J. Mater. Civ. Eng

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 2014 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
34 Peerapong Jitsangiam, Kornkanok Boonserm,Tanapon Phenrat Suphat Chummuneerat, Prinya Chindaprasirt5 and Hamid Nikraz
Recycled Concrete Aggregates in Roadways: Laboratory Examination of Self-Cementing Characteristics J. Mater. Civ. Eng. ,

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-9 2014 - / 2018  4 / 2017-05-22  Scopus 
35 Phenrat, T., Lowry, G.V. Physicochemistry of Polyelectrolyte Coatings that Increase Stability, Mobility, and Contaminant Specificity of Reactive Nanoparticles Used for Groundwater Remediation Nanotechnology Applications for Clean Water: Solutions for Improving Water Quality: Second Edition

[วารสารระดับนานาชาติ]

473-490 2014 - / 2017  2 / 2017-05-22  Scopus 
36 Peerapong Jitsangiam; Suphat Chummuneerat; Tanapon Phenrat; Hamid Nikraz. Characteristics and Performance of Cement Modified Base Course Material towards Western Australian Journal of Materials in Civil Engineering (In Press)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 
37 Hye-Jin Kim,Tanapon Phenrat,Robert D. Tilton,Gregoy V.Lowry Effect of kaolinite, silica fines and pH on transport of polymer-modifed zero valent iron nano-particles in heterogeneous porous media. Journal of Colloid and Interface Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

370 - 1-10 2012 - / 2018  84 / 2017-05-22  Scopus 
38 F.Fagerlurd, T.H. Illangasekare, T. Phenrat, H.-J. Kim, G.V. Lowry PCE dissolution and simultaneous dechlorination by nanoscale zero-valent iron particles in a DNAPL source zone Journal of Contaminant Hydrology

[วารสารระดับนานาชาติ]

131 1-4 9-28 2012 - / 2018  26 / 2017-05-22  Scopus 
39 Aweewan Mangmeechai, Tanapon Phenrat Analysis of the Potential for Implementing Clean Development Mechanism Projects through Clean Energy Policy for the Energy and Transportation Sectors of Thailand. Maejo International Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 2 323-333 2012 - / 2012  0 / 2017-05-22   
40 Tanapon Phenrat, Fritjof Fagerlund, Tissa Illangasekare, Gregory V. Lowry, Robert D. Tilton Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles Target Entrapped NAPL inTwo Dimensional Porous Media: Effect of Particle Concentration,NAPL Saturation, and Injection Strategy Environ. Sci. Technol

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 - 6102-6109 2012 - / 2018  36 / 2017-05-22  Scopus 
41 Louie, S. M.; Phenrat, T.; Small, M. J.; Tilton, R. D.; Lowry, G. V. Parameter Identifiability in Application of Soft Particle Electrokinetic Theory To Determine Polymer and Polyelectrolyte Coating Thicknesses on Colloids. Langmuir

[วารสารระดับนานาชาติ]

28 (28) 10334–1034 2012 - / 2017  25 / 2017-05-22  Scopus 
42 Song JE, Phenrat T, Marinakos S, Xiao Y, Liu J, Wiesner MR, Tilton RD, Lowry GV. Hydrophobic Interactions Increase Attacchment of Gum Arabic- and PVP-Cpated Ag Nanoparticles to Hydrophobic Surfaces Environmental Science&Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 14 5988-95 2011 - / 2018  73 / 2017-05-22  Scopus 
43 Phenrat,T.; Crimi, M.*; Illanagasekare, T.; Lowry, G. V. Reactive Nanoparticles for the Treatment of Chlorinated Dense Nonaqueous Phase Liquids in Soil and Groundwater McGraw-Hill Publisher

[วารสารระดับนานาชาติ]

271-322 2011 - / 2013  - / 2017-06-14   
44 Phenrat, T., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., and Lowry, G. V. Empirical Correlations to Estimate Agglomerate Size and Deposition during Injection of a Polyelectrolyte-modified Fe0 Nanoparticle at High Particle Concentration in Saturated Sand J. Contam. Hydrol

[วารสารระดับนานาชาติ]

118 3-4 152-164 2010 - / 2018  54 / 2017-05-22  Scopus 
45 Phenrat, T.; Cihan, A.; Kim, H.-J.; Mital, M.; Illangasekare, T.; Lowry*, G. V. Transport and Deposition of Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles in 2-D Heterogeneous Porous Media: Effects of Particle Concentration, Fe0 Content, and Coatings Environmental Science&Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 - 9086-9093 2010 - / 2018  64 / 2017-05-22  Scopus 
46 Phenrat, T.; Song, J.; Cisneros, C.; Schoenfelder, D.; Tilton, R.; Lowry*, G. Estimating Attachment of Nano- and Submicrometer-particles Coated with Organic Macromolecules in Porous Media: Development of an Empirical Model. Environmental Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 12 4531-4538 2010 - / 2018  90 / 2017-05-22  Scopus 
47 Hotze, E. M., Phenrat, T., lowry, G. V. Nanoparticle Aggregation: challenges to understanding transport, reactivity, and risk in the environment J. Env. Qual

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 - - 2010 - / 2018  336 / 2017-05-22  Scopus 
48 Phenrat, T., Mittal, M., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Lowry, G. Effectiveness of nanoscale zerovalent iron (NZVI) to reduce contaminant mass emission from a NAPL source zone in an intermediate-scale aquifer system ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - - 2010 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
49 Borgaonkar, A.D., Phenrat, T., Marhaba, T.F. Removal of engineered nanoparticles from water by coagulation Water Quality Technology Conference and Exposition 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

342-387 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
50 Phenrat, T., Schoenfelder, D., Losi, M.,Yi, J., Peck, S.A., Lowry, G.V. Treatability study for a TCE contaminated area using nanoscale- and microscale-zerovalent iron particles: Reactivity and reactive life time ACS Symposium Series

[วารสารระดับนานาชาติ]

1027 183-202 2009 - / -542  8 / 2017-05-22  Scopus 
51 Phenrat, T., Lowry, G.V. Physicochemistry of Polyelectrolyte Coatings that Increase Stability, Mobility, and Contaminant Specificity of Reactive Nanoparticles Used for Groundwater Remediation Nanotechnology Applications for Clean Water

[วารสารระดับนานาชาติ]

249-267 2009 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
52 Phenrat, T., Kim, H.-J., Fagerlund, F.,Illangasekare, T., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Particle size distribution, concentration, and magnetic attraction affect transport of polymer-modified Fe0 nanoparticles in sand columns Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 13 5079-5085 2009 - / 2017  164 / 2017-05-22  Scopus 
53 Kim, H.-J., Phenrat, T., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Fe0 nanoparticles remain mobile in porous media after aging due to slow desorption of polymeric surface modifiers Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 10 3824-3830 2009 - / 2017  107 / 2017-05-22  Scopus 
54 Sirk, K.M., Saleh, N.B., Phenrat, T., Kim, H.-J., Dufour, B., Ok, J., Golas, P.L., Matyjaszewsk, K., Lowry, G.V., Tilton, R.D. Effect of adsorbed polyelectrolytes on nanoscale zero valent iron particle attachment to soil surface models Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 10 2803-3808 2009 - / 2017  86 / 2017-05-22  Scopus 
55 Phenrat, T., Liu, Y., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Adsorbed polyelectrolyte coatings decrease Fe o nanoparticle reactivity with TCE in water: Conceptual model and mechanisms Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 5 1507-1514 2009 - / 2017  147 / 2017-05-22  Scopus 
56 Phenrat, T., Long, T.C., Lowry, G.V., Veronesi, B. Partial oxidation ("Aging") and surface modification decrease the toxicity of nanosized zerovalent Iron Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 1 195-200 2009 - / 2017  163 / 2017-05-22  Scopus 
57 Lowry, G.V., Phenrat, T., Schoenfelder, D., Tilton, R.D., Kirschling, T., Losi, M., Yi, J., Peck, S. NZVI treatability study for a TCE source area at Alameda Point, CA ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
58 Lowry, G.V., Phenrat, T., Liu, Y., Kim, H.-J., Tilton, R.D. Effect of adsorbed polyelectrolyte and humic acid on TCE dechlorination by Fe0/Fe-oxide nanoparticles ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

2008 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
59 Phenrat, T., Marhaba, T.F., Rachakornkij, M. Leaching behaviors of arsenic from arsenic-iron hydroxide sludge during TCLP Journal of Environmental Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

134 8 671-682 2008 - / 2018  16 / 2017-05-22  Scopus 
60 Saleh, N., Kim, H.-J., Phenrat, T., Matyjaszewski, K., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Ionic strength and composition affect the mobility of surface-modified fe 0< nanoparticles in water-saturated sand columns Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 9 3349-3355 2008 - / 2017  332 / 2017-05-22  Scopus 
61 Phenrat, T., Saleh, N., Sirk, K., Kim, H.-J., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Stabilization of aqueous nanoscale zerovalent iron dispersions by anionic polyelectrolytes: Adsorbed anionic polyelectrolyte layer properties and their effect on aggregation and sedimentation Journal of Nanoparticle Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 5 795-814 2008 - / 2017  299 / 2017-05-22  Scopus 
62 Liu, Y., Phenrat, T., Lowry, G.V. Effect of groundwater constituents on H2 evolution and TCE reduction by reactive Fe(0)/Fe-oxide nanoparticles ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

2007 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
63 Saleh, N.B., Phenrat, T., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Porewater velocity and collector grain size affects the mobility of surface-modified nanoiron in water-saturated porous media ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

2007 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
64 Phenrat, T., Liu, Y., Kim, H.-J., Saleh, N.B., Sirk, K., Tilton, R.D., Glowry, L. Effect of adsorbed polyelectrolytes on TCE dechlorination and product distribution by Fe(0)/Fe-oxide nanoparticles ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

2007 - / 2016  0 / 2017-05-22   
65 Liu, Y., Phenrat, T., Lowry, G.V. Effect of TCE concentration and dissolved groundwater solutes on NZVI-promoted TCE dechlorination and H2 evolution Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 22 7881-7887 2007 - / 2017  185 / 2017-05-22  Scopus 
66 Phenrat, T., Marhaba, T.F., Rachakornkij, M. XRD and unconfined compressive strength study for a qualitative examination of calcium-arsenic compounds retardation of cement hydration in solidified/stabilized arsenic-iron hydroxide sludge Journal of Environmental Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

133 6 595-607 2007 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
67 Saleh, N., Sirk, K., Liu, Y., Phenrat, T., Dufour, B., Matyjaszewski, K. Tilton, R.D., Lowry, G.V. Surface modifications enhance nanoiron transport and NAPL targeting in saturated porous media Environmental Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 1 45-57 2007 - / 2017  303 / 2016-06-09  Scopus 
68 Phenrat, T., Saleh, N., Sirk, K., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Aggregation and sedimentation of aqueous nanoscale zerovalent iron dispersions Environmental Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 1 284-290 2007 - / 2017  556 / 2017-05-22  Scopus 
69 Lowry, G.V., Saleh, N.B., Sirk, K., Phenrat, T., Dufour, B., Matyjaszewski, K., Tilton, R.D. Effect of groundwater geochemistry on nanoiron transport in saturated porous media ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

231 2006 - / 2017  0 / 2017-05-31  Scopus 
70 Lowry, G.V., Saleh, N.B., Sirk, K., Phenrat, T., Dufour, B., Matyjaszewski, K., Tilton, R.D. Effect of groundwater geochemistry on nanoiron transport in saturated porous media ACS, Division of Environmental Chemistry - Preprints of Extended Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 1 500-503 2006 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
71 Phenrat, T., Marhaba, T.F., Rachakornkij, M. A SEM and X-ray study for investigation of solidified/stabilized arsenic-iron hydroxide sludge Journal of Hazardous Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

118 1-3 185-195 2005 - / 2017  45 / 2017-05-22  Scopus 
72 Saleh, N., Phenrat, T., Sirk, K., Dufour, B., Ok, J., Sarbu, T., Matyjaszewski, K., Tilton, R.D., Lowry, G.V. Adsorbed triblock copolymers deliver reactive iron nanoparticles to the oil/water interface Nano Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 12 2489-2494 2005 - / 2017  236 / 2017-05-22  Scopus 
73 ธนพล เพ็ญรัตน์, Marhaba, T.F., มนัสกร ราชากรกิจ การศึกษาก้อนหล่อแข็งจากกระบวนการหล่อแข็งและปรับเสถียรกากตะกอน Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับชาติ]

26 Suppl 1 65-76 2004 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
74 Supawan Srirattana,Kitsanateen Piaowan, Gregory V. Lowry ,Tanapon Phenrat Electromagnetic induction of foam-based nanoscale zerovalent iron (NZVI) particles to thermally enhance non-aqueous phase liquid (NAPL) volatilization in unsaturated porous media: Proof of concept Chemosphere

[วารสารระดับนานาชาติ]

183 323-331 1474 4.208 / 2016  18 / 2020-10-05  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3214 D.Keochanh, T.Phenrat Remediation of Chlorpyrifos Contaminated Soil with Nano Zero-Valent Iron-Assisted Soil Washing and Enhanced nZVI/Air and ZVI/H2O2 Treatment CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 online   
2 3217 T. Phenrat, Y. Mitsuhata, T. Ueda, Y. Kawabe, Y. Karino, H. Sato, W. Maneechuket, T. Pladboon, S.Laoharojanaphand, K. Khamdee THREE LINES OF EVIDENCE: USING GEOPHYSICAL APPROACHES, GEOCHEMICAL APPROACHES, AND VISUAL OBSERVATION TO ASSESS POTENTIAL LEAKAGE OF MINE WATER FROM TAILING STORAGE FACILITY OF A GOLD MINE IN THAILAND SAGEEP 2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Online   
3 3218 T. Phenrat, W. Maneechuket, T. Pladboon, K. Piaowan ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY AS A TOOL FOR COMMUNITY CITIZEN SCIENCE: A CASE STUDY OF COMMUNITY-DRIVEN INVESTIGATION OUTSIDE OF THE FENCE LINE SAGEEP2021

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Online   
4 3206 T. Phenrat, S. Srirattana, K. Piaowan Community-Driven Preliminary Ecological Impact Assessment of Coal Transport on Seagrass in Krabi Estuarine SETAC North America 41st Annual Meeting

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 online   
5 3207 T. Phenrat Community-Driven Impact Assessment for Cleanup of Legacy Lead Contaminated Creek in Thailand SETAC North America 41st Annual Meeting

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
6 3208 W.Trivitayanurak, T. Phenrat Atmospheric mercury from coal combustion in Thailand and its implications to ecosystems CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
7 3209 S.Tongkamnoi, M.Phonyiumb, T.Phenrat Understanding Surface Structures Properties and Chemisorption of Trichloroethene (TCE) on Sulfide-Modified Nanoscale Zerovalent Iron (S-NZVI) Surfaces Using Density Functional Theory CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 online   
8 3210 W. Trivitayanurak, T. Phenrat Evaluating NO2 cumulative impact on dairy cows and agriculture: wake-up call for environmental assessment framework in Thailand. CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
9 3211 D. Keochanh, T. Phenrat Competitive Degradation between Chlorpyrifos and Paraquat in Soil Using Nano Zero-Valent Iron-Assisted Soil Washing CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 online   
10 3212 T.Phenrat, J. Lawana Biochar-Sediment Microbial Fuel Cell for On-site Treatment of Fat, Oil, Grease (FOG) Trap Effluent: Benefit of Biochar and Dynamics of Electricigens in a Mixed Community CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
11 3215 P. Teeratitayangkul, T.Phenrat Phytoremediation of Illegally Dumped Petroleum Hydrocarbon-contaminated Wastewater Using Vetiver (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering 7-8 11

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
12 3216 P. Teeratitayangkul, A. Kietkwanbootc, O. Suttinunc, T.Phenrat Permeable Reactive Vetiver Root Barrier (PRVRB) for Abiotic and Biotic Phenol Degradation: A Laboratory-scaled Evaluation CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Online   
13 2791 Jesada Lawan, Tanapon Phenral, Siriwan wichai and Choopong chuaypen Using rhizosphere vetiver grass with biochar-amended anode and oxygen release compound-amended cathode to enhance microbial fuel cell performance The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Taiwan Jesada Lawan นำเสนอในที่ประชุม  
14 2792 Jesada Lawan, Tanapon Phenral, Siriwan wichai and Choopong chuaypen Selection of microbial community from grease trap wastewater for electrcity generation via bio-char sediment microbial fuel cell (ฺBC-SMFC) The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Taiwan Jesada Lawan นำเสนอโปสเตอร์  
15 2831 Supawan Srirattan, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Isotope to Assess Potential Lead Leakage from Abandoned Mine Tailing Storage Ponds to Klity Creek in Kanchanaburi Province, Thailand The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
16 2832 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowana, Thanyathit Imthieanga, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat Stable Isotopic Characteristics of Lead in Contaminated Soil Downgradient from the Abandoned Mine Tailing Storage Ponds in Kanchanaburi Province, Thailand. The 12th International Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2019 Grand Hi-Lai Hotel, Kaohsiung, Taiwan   
17 2833 Supawan Srirattana, Kitsanateen Piaowan, Thanyathit Imthieang, Jiraporn Suk-in, and Tanapon Phenrat. Using Lead Stable Isotope to Determine Sources of Lead Contamination in Soil and Sediment Affected by Klity’s Abandoned Ore Dressing Facility in Kanchanaburi Province Thailand. 3rd Regional IWA Diffuse Pollution Conference “Innovation and Frontier Technology for Water Security and Scarcity

[ระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2018 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.   
18 2366 T. Phenrat and P. Mooheng Acid-assisted Recycling of Fe(OH)3 Sludge as Coagulant for Metalworking Fluid Wastewater Treatment NAXOS 2018 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13–16 June 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Naxos Island, Greece   
19 2362 ฐิติพร พลัดบุญ, ธนพล เพ็ญรัตน์, วรากร มณีชูเกตุ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, Yuji Mitsuhata, Yoshiaki Karino. การใช้วิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อประเมิน ศักยภาพการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ ของเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อุดรธานี   
20 2365 วรากร มณีชูเกตุ, ธนพล เพ็ญรัตน์, ฐิติพร พลัดบุญ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, Yuji Mitsuhata, Yoshiaki Karino. (2018). การใช้วิธีทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชั่วขณะเพื่อประเมินโอกาสการเกิดการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ของ เหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อุดรธานี   
21 2367 สุลักษณา สอนสังข์ และ ธนพล เพ็ญรัตน์ การบ้าบัดน้าเสียปนเปื้อนน้ามันหล่อเย็นด้วยระบบบึงประดิษฐ์ ประเภทน้าไหลใต้ผิวดินตามแนวนอนโดยใช้ จุลินทรีย์กลุ่มบ้าบัดฟีนอล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อุดรธานี   
22 2368 พิมลพรรณ หมู่เฮง และ ธนพล เพ็ญรัตน์ การคัดเลือกแบคทีเรียจากน้ามันหล่อเย็นและการใช้ในการบ้าบัดน้าเสียปนเปื้อนน้ามันหล่อเย็นในระบบเอสบีอาร์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 อุดรธานี   
23 2369 ธนาธิป เปียงเปี้ย และ ธนพล เพ็ญรัตน์ การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานแป้ง มันสำปะหลังโดยการตกตะกอนทำปุ๋ยไนโตรเจน และ ปุ๋ยฟอสเฟต การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
24 2370 กฤษณะติณณ์ เปรี้ยวหวาน, ธนพล เพ็ญรัตน์,ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, ฐิติพร พลัดบุญ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา การพัฒนาและสาธิตการฉีดอนุภาคแกรไฟต์ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพ ด้วยสารโพลีเมอร์ชนิด Carboxymethyl cellulose (CMC) เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน ในน้ำใต้ดิน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
25 2884 ฐิติพร พลัดบุญ, ธนพล เพ็ญรัตน์, วรากร มณีชูเกตุ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, Yuji Mitsuhata และ Yoshiaki Karino. การใช้วิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อประเมิน ศักยภาพการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ ของเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   
26 2378 Tanapon Phenrat , Quoc Tran Ba Assessment of Hydrogen Cyanide Emissions from a Tailing Storage Facility of a Gold Mine on Public Health:Findings from a Case Study in Thailand A&WMA's 110th Annual Conference & Exhibition

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Pennsylvania.   
27 799 Supawan Srirattana,Kitsanateen Piaowan,Gregory V.Lowry,Schradh Saenton and Tanapon Phenrat Polymer-Modified Nanoscale Zerovalent Iron (NZVI) together with an Electromagnetic Field Rapidly Removed Entrapped NAPL Source Zone in Saturated Porous Media Tenth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 United States of America   
28 772 Phenrat,T. and Otwong, A. In Search of Appropriate and Achievable Remedial Action Goal for Klity Creek’s Lead (Pb) Contamination: How Clean is Clean for Restoring Klity Children’s Quality of Life? The First ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation `Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Naresuan University, Phitsanulok   
29 774 Peerayu Hongkumnerd, Yang Haizhen, Wang Juan, Tanapon Phenrat Application of System Dynamics Modelling to Simulate the Cadmium Translocation from Farmland to Agricultural Products The First ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation `Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Naresuan University, Phitsanulok   
30 775 Pipat Pituksuteepong and Tanapon Phenrat Feasibility of Induced Gas Flotation for Sirikit Oil Field Produced Water Treatment The First ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation `Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Naresuan University, Phitsanulok   
31 585 Tanapon Phenrat, Ashijya Otwong and Aphichart Chantharit Does It Really Work? Ten-Year Monitored Natural Recovery of Pb-Contaminated Mine Tailing in Klity Creek, Khachaturian Province, Thailand 24th Symposium on Environmental Chemistry Program and Abstracts

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Japan   
32 584 อภิชาติ จันทฤทธิ์,ธนพล เพ็ญรัตน์,จิราภรณ์ สุขอินทร์และอัญชลี พิพัฒนาวัฒนากุล อัตลักษณ์ทางเคมีของตะกอนและดินปนเปื้อนสารตะกั่วในบริเวณลำห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 จ.เชียงใหม่   
33 600 จิราภรณ์ สุขอินทร์,ธนพล เพ็ญรัตน์, ยุพา เอี่ยมบัวหลวง,ธีรยุทธ ทวีภัทราวงศ์,ปัณญวิชญ์ จงเจริญกุลชัย การลดการรั่วไหลได้ของแคดเมียมจากดินปนเปื้อนในพื้นที่เพาะปลูกตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก สู่พื้ชด้วยการปรับปรุงดินด้วยเหล็กประจุศูนย์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 จ.เชียงใหม่   
34 678 Phenrat Laboratory-scaled Developments and Field-scaled Implementations of Using Vetiver Grass to Remediate Water and Soil Contaminated with Phenol and Other Hazardous Substances from Illegal Dumping at Nong-Nea Subdistrict, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province, Thailand. the 6th International Conference on Vetiver, Danang, Vietnam.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Vietnam   
35 398 Tanapon PHENRAT, Kitsanateen PIAOWAN, Pimpawat TEERATITAYANGKUL, Supawan SRIRATTANA, Thanyathit IMTHIANG, Jakkarin KAOWKAM, Kenichi MATSUURA, Hideyuki SATO, and Hiroyuki ITO. Membrane Interface Probe (MIP) for Screening of Phenol Contamination from Illegal Dumping Sites at Nong Nea Subdistrict, Panomsarakarm District, Chachoengsao. International Conference of Asian Environmental Chemistry

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Chulabhorn Research Institute, November, 24th-26th, 2014.   
36 341 นภัสนันท์ จอกทอง และธนพล เพ็ญรัตน์ การแบ่งวัฏภาคของสารไตรคลอโรเอทธีลีนในระบบหญ้าแผก การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014   
37 599 Tanapon Phenrat and Jirapon Suk-in Restoration of Cadmium-contaminated Paddy Soil by Ex-situ Magnetic-Assisted Soil Washing: Proof of Concept 11 International Workshop on Water Diynamics

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Japan   
38 231 นันธวัฒน์ เบอะเทพ,ธนพล เพ็ญรัตน์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี อิทธิพลของนาโนซิลิก้าประเภทที่ไม่ชอบน้ำ และประเภทที่ชอบน้ำ ต่อค่าการไหลแผ่ ค่าระยะเวลาการก่อตัว และการขยายตัวเนื่องจากโซเดียมซัลเฟต ของซีเมนต์มอร์ต้า การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 9

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก   
39 226 Phenrat,T.; Kumloet,I.; Malem,F.; Soontorndecha,P.;Lowry,G.V.; Tilton, R.D. Electromagnetic Induction Heating of Polymer-Modified Nanoscale Zerovalent Iron (NZVI) Accelerates Remediation of Dense Non-aqueous Phase Liquid (DNAPL) Source Zone via Enhanced Dechlorination and NAPL Dissolution. International Conference on Environmental and Hazardous Substance Management (EHWM 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Bangkok, Thailand.   
40 232 นันธวัฒน์ เบอะเทพ, ธนพล เพ็ญรัตน์, และสรัณกร เหมะวิบูลย์ อิทธิพลของนาโนซิลิก้าประเภทที่ชอบน้ำ และที่ไม่ชอบน้ำ ต่อระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ กำลังรับแรงอัด และการต้านทานกรดของซีเมนต์มอร์ต้า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่   
41 233 ทิพย์วรรณ ทองบุศย์; ธนพล เพ็ญรันตน์; แฟรดาซ์ มาเหล็ม; พีรพงษ์ สุนทรเดชะ การใช้เหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยสารไตรคลอโรเอทธิลีน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่   
42 227 Phenrat, T. Reactive Nanoscale Zerovalent Iron for In Situ Groundwater and Soil Remediation: Progress, Challenge, and Opportunity Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 "Global Chemical Sciences for Green Community

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 the Tide Resort, Bangsaen Beach, Chon Buri, Thailand.   
43 235 อิสราพงษ์ คุ้มเลิศ, นุชจรี อัมรักษ์, นุสราภรณ์ ธูปประดิษฐ์, แฟรดาซ์ มาเหล็ม, พีรพงษ์ สุนทรเดชะ, ธนพล เพ็ญรัตน์ การใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอันตรายประเภทสารอินทรีย์ระเหยโดยการกำจัดแหล่งกำเนิดประเภท Non-aqueous Phase Liquid (NAPL) ออกจากชั้นหินอุ้มน้ำ การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น   
44 228 Phenrat, T. Integrated Research for Groundwater and Land Restoration. 2012 ProSPER.Net-Scopus Young Scientist Award Symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 United Nation University, Tokyo, Japan   
45 236 ธนพล เพ็ญรัตน์, แฟรดาซ์ มาเหล็ม, พีรพงษ์ สุนทรเดชะ, อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ ความเป็นไปได้ในการเร่งการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบโดยการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี   
46 120 Tanapon Phenrat, Fritjof Fageriund, Tissa Illangasekare, Gregory V Lowry, Robert D Tilton Polymer-modified Fe0 nanoparticles target entrapped NAPL in 2D porous media American Chemical Society 243rd National Meeting & Exposition, 25-29 March 2012

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012   
47 229 Phenrat, T., Malem, F., Soontorndecha, P., Ma, R., Lowry. G.V. Feasibility evaluation of using polymer-modified nanoscale zerovalent iron (NZVI) together with electromagnetic induction heating to accelerate remediation of groundwater and soil contaminated with volatile chlorinated organic pollutants the 243rd ACS National Meeting & Exposition

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 San Diego, California   
48 230 Phenrat, T., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Lowry, G.V., Tilton, R.D. Polymer-modified Fe0 nanoparticles target entrapped NAPL in 2D porous media the 243rd ACS National Meeting & Exposition

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 San Diego, California.   
49 3213 T. Phenrat*, K.Rintachai, P. Wattana, P. Ampaiwan, S. Wichai, A. Limmongkon, K. Pinyo, M. Saengsrichunb Biogenic Methane Formation Potential at Moattana Basin, Offshore Myanmar: Field Characterization and Laboratory Feasibility Study CESE2020 the Thieteenth Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

0000 online   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ธนพล เพ็ญรัตน์ Nanoscale Zerovalent Iron Particles for Environmental Restoration  2019-01-31 https://www.springer.com/us/book/9783319953380 DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-95340-3 Copyright Information Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019 Publisher Name Springer, Cham eBook Packages Earth and Environmental Science Print ISBN 978-3-319-95338-0 Online ISBN 978-3-319-95340-3 ตำราภาษาอังกฤษ  
2 ธนพล เพ็ญรัตน์ Nanoscale Zerovalent Iron Particles for Environmental Restoratio  2019-01-29 https://www.springer.com/gp/book/9783319953380   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องล้างดินปนเปื้อนโลหะหนักอันตรายด้วยอนุภาคแม่เหล็กและการแยกแบบแม่เหล็ก ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
เลขสิทธิบัตร 15261
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การประเมินการปลดปล่อยสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นรำคาญจากการนำเศษดินเศษหินจากการขุดเจาะที่มีโคลนสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบมาใช้เป็นวัสดุผสมในงานทาง ธนพล เพ็ญรัตน์ 21 ธ.ค. 2563 ถึง 
20 มี.ค. 2564
2,011,500.00 2,011,500.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2 โครงการประเมินผลกระทบจากมลพิษอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ธนพล เพ็ญรัตน์ 16 ธ.ค. 2563 ถึง 
20 มี.ค. 2564
265,000.00 265,000.00 งบภายนอก
สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสง
3 การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับมลพิษอากาศต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำที่ประชาชนบริโภค ธนพล เพ็ญรัตน์ 15 พ.ย. 2563 ถึง 
15 ธ.ค. 2563
208,998.00 208,998.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาคเขียว (กรีนพืช เอส อี เอ))
4 การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การติดตามการปนเปื้อน และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของชุมชนจากมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินตกสะสมในสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ธนพล เพ็ญรัตน์ 15 ก.ย. 2563 ถึง 
14 มี.ค. 2565
7,218,830.00 7,218,830.00 งบภายนอก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
5 โครงการการประเมินลักษณะความเป็นของเสียอันตรายและศักยภาพการนำเศษดินเศษหินจากการขุดเจาะโดยใช้โคลนที่มีสารสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักมาใช้เป็นวัสดุผสมในงานทาง ธนพล เพ็ญรัตน์ 15 ก.ค. 2563 ถึง 
16 ต.ค. 2563
2,610,600.00 2,610,600.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
6 โครงการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการฝังเศษวัสดุ ระยะที่ 2 ธนพล เพ็ญรัตน์ 11 มิ.ย. 2563 ถึง 
31 ต.ค. 2563
668,378.00 668,378.00 งบภายนอก
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด
7 การประเมินผลจากการฝังวัสดุเหลือใช้ต่อคุณภาพดิน น้ำใต้ดิน และน้ำผิวดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 20 มี.ค. 2563 ถึง 
31 มี.ค. 2563
391,740.00 391,740.00 งบภายนอก
บริษัท สยามไฟเบอร์ซีแมนต์กรุ๊ป จำกัด
8 โครงการงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และการทดสอบตัวอย่างของแหล่งน้ำเช่นตัวอย่าง ดิน หิน น้ำและตัวอย่างก๊าซ ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ ธนพล เพ็ญรัตน์ 14 พ.ค. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2563
11,029,703.00 11,029,703.00 งบภายนอก
PTT Exploration and Production Public Company Limited
9 งานที่ปรึกษาการจัดทำการวิจัยปรอทจากถ่านหินของประเทศไทย ธนพล เพ็ญรัตน์ 19 เม.ย. 2562 ถึง 
31 ธ.ค. 2562
503,800.00 503,800.00 งบภายนอก
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส อี เอ)
10 การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาและการทำเหมืองถ่ายหิน (Hongsa coal fired power plant and coal mining Project Thai-Laoa: Forensics and Environmental Toxickty testing) ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 พ.ย. 2561 ถึง 
31 พ.ค. 2562
420,000.00 420,000.00 งบภายนอก
EarthRights International's Chiang Mail Office
11 การศึกษาและกำหนดมาตรการทางวิศวกรรมเพื่อจัดการแหล่งกำเนิดกลิ่นจากโรงงานผลิตยางมะตอยน้ำ ธนพล เพ็ญรัตน์ 10 พ.ค. 2561 ถึง 
10 พ.ค. 2562
2,390,760.00 2,390,760.00 งบภายนอก
ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
12 โครงการตรวจสอบผลกระทบฝุ่นละอองจากเมืองทองคำชาตรี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ปาจรีย์ ทองสนิท 20 ธ.ค. 2560 ถึง 
20 เม.ย. 2561
836,252.00 250,875.60 งบภายนอก
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เบิกงวด3 18 เม.ย.62
13 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและติดตั้งบ่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ำใต้ติน ธนพล เพ็ญรัตน์ 29 ต.ค. 2560 ถึง 
17 ก.ค. 2561
1,070,411.00 1,070,411.00 งบภายนอก
บริษัทฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
ไม่ได้เซ็นสัญญา
14 วิจัยการประเมินศักยภาพการฟื้นฟูน้ำใต้ดินโดย Colloidal Activated Carbon ธนพล เพ็ญรัตน์ 8 มี.ค. 2560 ถึง 
7 ธ.ค. 2560
400,000.00 400,000.00 งบภายนอก
บริษัท ปตท. จำกัด.(มหาชน)
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือนำส่งรายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ 31 ต.ค. 2560
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอขอบคุณและขอส่งใบเสร็จรับเงิน 200,000 บาท 18 ต.ค. 2560
- เบิกเงินค่าจ้างงวด 2 จำนวน 190,000 บาท 6 ต.ค. 60
- เบิกเงินงวด1 จำนวน 120,000 บาท 13 มิ.ย.60
- ส่งรายงานงวด 2 และแจ้งเบิกเงินค่าจ้างงวด 2 จำนวน 200,000 บาท 23 ส.ค. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอขอบคุณและขอส่งใบเสร็จรับเงิน 18 ต.ค. 60
- ลงนามส่งรายงานครั้งที่ 3 และเบิกงวด 3 จำนวน 400,000 บาท 31 ต.ค. 60
15 ดำเนินการศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ปี 35 ธนพล เพ็ญรัตน์ 24 ธ.ค. 2559 ถึง 
20 ส.ค. 2560
1,050,000.00 1,050,000.00 งบภายนอก
กรมอนามัย
- เบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 131,250 บาท วันที่ 22 ม.ค. 2560
- เบิกเงินงวดที่ 2 จำนวน 215,250 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- เบิกเงินงวดที่ 3 จำนวน 141,750 บาท วันที่ 3 ต.ค. 2560
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอขอบคุณและขอส่งใบเสร็จรับเงิน 18 ต.ค. 60
16 การสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองคำ จังหวัดพิจิตร ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 
30 มิ.ย. 2560
3,303,573.00 2,312,501.10 งบภายนอก
กองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (กองทุน EIA)
17 โครงการศึกษาวิเคราะห์ลักษณ์ของสารตะกั่ว ด้วยวิธีStable Isotope ธนพล เพ็ญรัตน์ 21 มิ.ย. 2559 ถึง 
21 มิ.ย. 2559
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
กรมควบคุมมลพิษ
18 โครงการให้ความรู้และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว หมู่บ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 
30 พ.ย. 2559
330,000.00 330,000.00 เงินแผ่นดิน
19 ปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำประปา(น้ำบาดาล)โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ธนพล เพ็ญรัตน์ 3 พ.ย. 2557 ถึง 
2 พ.ค. 2558
291,500.00 291,500.00 งบภายนอก
โรงพยาบาลนาโพธิ์
20 การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนพล เพ็ญรัตน์ 15 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ก.ย. 2557
200,000.00 200,000.00 งบภายนอก
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
21 โครงการประชุมวิชาการสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน ภาคตะวันออก ธนพล เพ็ญรัตน์ 13 ก.พ. 2557 ถึง 
13 ก.พ. 2557
292,000.00 292,000.00 งบภายนอก
22 โครงการการนำโจทย์วิจัยจากชุมชนสู่การวิจัยเชิงบูรณาการ ธนพล เพ็ญรัตน์ 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
100,000.00 100,000.00 เงินแผ่นดิน
23 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเทคนิคในการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอันตรายและประเมินภาวะคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายในน้ำใต้ดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 4 พ.ค. 2556 ถึง 
4 พ.ค. 2556
1,188,000.00 1,188,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
24 การประเมินความเสี่ยงนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง โดยใช้หอยสองฝาบริเวณชายฝั่งทะเลและทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินแบบบูรณาการพร้อมกลไก สู่การปฏิบัติกรณีศึกษาการแพร่กระจายและการสะสมโลหะหนักและสารอินทรีย์กึ่งระเหย ธนพล เพ็ญรัตน์ 29 มี.ค. 2556 ถึง 
9 ต.ค. 2556
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
25 การจัดทำฐานข้อมูลเทคนิคในการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอันตรายและประเมินภาวะคุกคามของสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการพื้นที่ปนเปื่อนสารในน้ำใต้ดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 4 ก.ย. 2555 ถึง 
4 พ.ค. 2556
1,188,000.00 1,188,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
26 วิเคราะห์ไตรคลอโรเอทธิลีนจากการเหนี่ยวนำความร้อนจากแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกับผลเหล็กประจุศูนย์ ธนพล เพ็ญรัตน์ 28 มิ.ย. 2555 ถึง 
30 ม.ค. 2556
98,500.00 98,500.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวม       41,267,545.00 39,691,096.70    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank