: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท ( ASST. PROF. DR. PAJAREE THONGSANIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01005
ชื่อ - นามสกุล :     ปาจรีย์  ทองสนิท
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Air Pollution
ห้องทำงาน :     อาคารวิศวกรรมโยธา
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4089
อีเมล์ :     pajareet@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Environmental Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะอากาศ ฝุ่น PM10 PM2.5
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การใช้ประโยชน์ของเถ้าจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 2562 - 2562 20,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 - 2560 220,000 
2 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมื่องพิษณุโลก 2557 - 2558 180,000 
3 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน 2555 - 2555 80,000 
4 การชะละลายของโลหะหนักออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคมี 2553 - 2554 80,000 
5 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก 2552 - 2551 150,000 
6 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว 2551 - 2552 100,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 2560 - 2560 422,000 
2 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 2559 - 2559 523,100 
3 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 2556 - 2556 408,500 
4 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 2555 - 2555 271,500 
5 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย 2554 - 2554 200,000 
6 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2553 - 2554 270,000 
7 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง 2552 - 2552 300,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 2558 - 2559 200,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pajaree Thongsanit, Nattaya Kaewvisate and Chayanit Tajumpa Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand Advanced Science Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 5 2017 - / 2017  0 / 2017-09-11  Scopus 
2 Thongsanit, P.
Pakomma, M.
The characteristic of dust from sources during smoggy pollution in Chiang Mai Province, Thailand Journal of Engineering and Applied Sciences.

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 7 1782-1784 2017 - / 2017  - / 2017-12-26  Scopus 
3 Pajaree thongsanit and Maesinee pakomma The characteristic of dust from sources during smoggy pollution in chiang Mai province, Thailand Journal Engineering and Applied sciences

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 7 1782-1784 2017 - / 2018  0 / 2018-02-21  Scopus 
4 Thongsanit, P., Srirattana, S. Heavy metal in PM10 In the buildings of Chiang Mai province during smog crisis Jurnal Teknologi

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 5-4 99-102 2016 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
5 กรุณาพร ปุกหลิก
พีรญา อึ้งอุดรภักดี
กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
ปาจรีย์ ทองสนิท
พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร วารสารควบคุมโรค

[วารสารระดับชาติ]

42 4 348-359 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
6 Pasagorn Samol, Chanin Umponstiry,Pantip Klomjek and Pajaree Thongsanit Responses of rice yield and grain quality to high temperature in open-top Australian Journal of Crop Scienece

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 9 886-894 2015 - / 2017  - / 2017-09-26  Scopus 
7 Pajaree Thongsanit & Witchaya Imkrajang Dust fall in the residential air environment of northern part of Thailand: Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok province Transactions on Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 74-79 2015 - / 0  - / 2017-06-12   
8 Pajaree Thongsanit, Krisada Sonthipho, Nikom Luanthon, and Pongsathon Suktadapong The Deposition of Dust Fall in Vertical Direction ofBuildings in Phitsanulok City, Thailand Journal of Research in Chemical, Metallurgical and Civil Engg. (IJRCMCE)

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 19-21 2015 - / 2015  - / 2016-08-28   
9 Pajaree Thongsanit and Maesinee Pakomma Aluminum, Lead, and Manganese in PM10 in the Air Environment of Chiang Mai Areas International Journal of Agriculture and Environmental Engineering (IJAAEE)

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1 113-115 2014 - / 2014  - / 2017-06-12   
10 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ปาจรีย์ ทองสนิท ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

7 1 8-16 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
11 เลขา ดีแท้, นงนุช โอบะ, ปาจรีย์ ทองสนิท, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นกับภาวะสุขภาพของพนักงานโรงโม่หิน วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

[วารสารระดับชาติ]

3 2 57-66 2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
12 Thongsanit, P., Jinsart, W. Chemical characterization and source apportionment of fine air particles in Phitsanulok, Lower Northern part of Thailand compared to urban area in Bangkok Proceedings of the Air and Waste Management Association's Annual Conference and Exhibition, AWMA

[วารสารระดับนานาชาติ]

2005 2005 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
13 Thongsanit, P., Jinsart, W., Hooper, B., Hooper, M., Limpaseni, W. Atmospheric Particulate Matter and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for PM10 and Size-Segregated Samples in Bangkok Journal of the Air and Waste Management Association

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 42 1490-1498 2003 - / 2017  14 / 2016-06-09  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3101 สุทธิพงษ์ ดอนดี, โกสุม ชินแสง, ศิริพรรณ เครือไพลวัลย์, สรารัตน์ หนองหลวง, ชัยธารง พงศ์พัฒนศิริ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, และ ปาจรีย์ ทองสนิท. การศึกษาการตกสะสมของฝุ่นตกบริเวณลานจอดรถและบนพื้นผิวถนน ณ บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   
2 3102 จีรวัฒน์ ทองแกมแก้ว, กัญญาณัฐ แสงทอง, รัชนก ไชยวงศ์, ศิริพร คาปั๊ป, ชัยธารง พงศ์พัฒนศิริ, สุภาวรรณ ศรีรัตนา, และปาจรีย์ ทองสนิท ฝุ่น PM10 ภายในอาคารและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2020 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   
3 2960 ธีร์จุฑา เอกา1,สุทธิพงษ์ ดอนดี, บุญฑริกา อภิรติกร2,พลอยพิชชาปัญจมาพิรมย์2, พิสิษฐ์ ใจเย็น2 และปาจรีย์ ทองสนิท3,* ฝุ่น PM10 ในบรรยากาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 นครราชสีมา   
4 2956 ปริญญา ประเสริฐสังข์ และ ปาจรีย์ ทองสนิท ค่าซีโอดี และค่าโลหะหนัก ของฝุ่นตกลงแบบแห้งบนไหล่ทางถนนลาดยาง การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
5 2957 ธนเดช เยี่ยงยงค์ และ ปาจรีย์ ทองสนิท องค์ประกอบของการตกแบบแห้งจากการก่อสร้างถนนและการจัดการ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
6 2640 Theerapon Suksamran, Pajaree thongsanit The inhalation exposure and health effect of PM10 of population in faculty of engineering, Naresuan University and particle management The 5th Environment-Asia International Conference on Trans boundary Environmental Nexus: From Local to Regional

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chiang Mai,Thailand   
7 2641 Somsamai Khamching, Pajaree Thongsanit The study on the effects of chemical coagulation and cost estimates throughout the water supply treatment cycle of Phichit provincial waterworks authority The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chiang Mai, Thailand   
8 2642 Nattaphong Moomuangsong, Pajaree Thongsanit PM10 and dust fall concentrations from mobile sources in the Sukhothai Municipality The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chiang Mai, Thailand   
9 2656 Parinya prasertsang Pajaree thongsanit COD and heavy metal of dry deposited particles on bituminous read Shoulder in Tak province The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chiang Mai, Thailand   
10 2657 Thanadet Yiangyong, Pajaree Thongsanit Composition of dry deposition from roads construction and management The 5th Environment-Asia International Conference on Trans boundary Environmental Nexus: From Local to Regional

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chiang Mai, Thailand   
11 2619 วณิชญา ธิศรี, เยาวพา ชุยทอง, รุจิรา ศรีวิเศษ, วิยะดา พุ่มพวง, กานต์ ศุภจิตกุล และ ปาจรีย์ ทองสมิท ปริมาณฝุ่น PM10 ภายในร้านหมูกระทะ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   
12 2620 สุพิชชา เสือขำ, วณิชญา ธิศรี, กัมปนาท ใหม่จันทร์, อำพล เตโชวาณิชน์ และ ปาจรีย์ ทองสนิท การนำเถ้าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์เป็นกระถางต้นไม้ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   
13 2621 กัมปนาท ใหม่จันทร์, วณิชญา ธิศรี,สุพิชชา เสือขำ และปาจรีย์ทองสนิท การศึกษาลักษณะเถ้าฟางข้าวในเขตเกษตรกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   
14 2516 Somsamai Khamching1 and Pajaree Thongsanit The study on the effect of chemical coagulation by jar test on water supply quality in winter season and cost estimates throughout the water supply treatment cycle case study of Phichit provincial waterworks authority, Thailand International conference on science, engineering and Technology ICSET

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Singapore   
15 2515 Punlop Tonapo, Weerapat Surasaeng, Nipitpon Kongjan, Pajaree Thongsanit THE DEPOSITION OF DUST FALL ON ROADSIDE IN FRONT OF NARESUAN UNIVERSITY ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม   
16 2179 ศิริกุล ต๊ะหล้า , อนันต์ ขอนทอง , อำพล เตโชวาณิชย์ , วรางค์ลักษณ์ ช่อนกลิ่น และ ปาจรีย์ ทองสนิท ปริมาณฝุ่นถนนบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช   
17 1778 ภานุมาด ลิมประเสริฐ และ ปาจรีย์ ทองสนิท* โลหะในฝุ่นถนนเทศบาลนครเชียงราย การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   
18 1473 Pajaree Thongsanit, Panlob Tonapoo,Weerapat Surasang,Nipitpon KongJan The Deposition of Dust Fall in Main Road in front of Naresuan University, Phitsanulok City, Thailand 3 rd International conference on civil, biological and environmental engineering (CBEE-2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 phuket Thailand   
19 1472 Pajaree Thongsanit, Nattaya Kaewvisate and Chayanit Tajumpa Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand the 2016 Advanced Research in Engineering and Information Technology International Conference (AREITIC)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 in Bandung, Indonesia.   
20 785 ปาจรีย์ ทองสนิท,ภาณุพันธ์ ลำขาว,วิชญา อิ่มกระจ่าง และ พันธ์ทิพย์ หินหุ้นเพ็ชร การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควัน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
21 570 Pajaree Thongsanit and Wichaya Imkrajang Dust Fall in the Residential Air Environment of Northern Part of Thailand; Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok Province Areas International Conference on Advances in Science,Engineering, Technology and Natural Resources.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศมาเลเซีย   
22 2189 Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Pattaya,Thailand.   
23 583 Pajaree Thongsanit,Krisada Sonthipho, Nikom Luanthon and Pongsathon Suktadapong The Deposition of Dust Fall in Vertical Direction of Buildings in Phitsanulok City,Thailand International Conference on Chemical,Processes & Environmental

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 จ.ภูเก็ต   
24 394 Pajaree Thongsanit,Phattahar Aphaiphak Poongkan Ard-ong and Manunya Kongsattra The Dust Fall in the Rice Mill Factory and Community Area International Conference on Biological,Civil and Environmental engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 ประเทศอินโดนีเซีย   
25 396 ปาจรีย์ ทองสนิท และวิชญา อิ่มกระจ่าง LEAD IN PARTICULATE MATTER OF THE SIZE SMALLER THAN 10 MICRON (PM10) IN PHITSANULOK HOMES การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2014 โรงแรม Pullman จ. ขอนแก่น   
26 397 ปาจรีย์ ทองสนิท นิรันดร์ มีไชยโย และ วิชญา อิ่มกระจ่าง CADMIUM AND LEAD IN PM10 IN ROADSIDE AMBIENT AIR OF NAKHON PHITSANULOK MUNICIPALLITY, THAILAND International conference of Asian Environmental Chemistry

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 กรุงเทพ   
27 282 ฐปนรรฆ์ สิริโชดก และปาจรีย์ ทองสนิท โลหะหนักในฝุ่นตกช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
28 283 เมศิณี ปาคำมา และปาจรีย์ ทองสนิท โลหะในฝุ่น PM10 ในบรรยากาศช่วงปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
29 284 สุภาวรรณ ศรีรัตนา และปาจรีย์ ทองสนิท การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของโลหะหนักในฝุ่น PM10 ภายในอาคาร ช่วงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
30 285 ภานุพันธ์ ลำขาว และปาจรีย์ ทองสนิท โลหะในฝุ่น PM2.5 บริเวณย่านธุรกิจ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
31 286 ภานุมาด ลิมประเสริฐ และปาจรีย์ ทองสนิท โลหะในฝุ่น PM2.5 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการเสนอผงงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
32 159 Thapanan Sririchodok and Pajaree Thongsanit Cadmium Lead and Manganese in Dust Fall in the Air Environment of Chiang Mai Areas The 1st Annual PSU Phuket International Conference 2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Prince of Songkla University, Phuket Campus   
33 220 ปาจรีย์ ทองสนิท,สมประสงค์ ทองรอด, สุรีย์รัตน์ เทศพรม, ฐปนรรณ์ สิริโชดก และวิชญา อิ่มกระจ่าง ต้นวาสนาอธิฐานดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใน สำนักงาน ประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 8,

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม.นเรศวร   
34 219 อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท, นายยุทธชัย อินทร์แผลง, นายอาการณ์ สำโรง และ น.ส.สิริศุขต์ พรมประสิทธิ์ การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012   
35 280 ภัทรกร ก๋าซ้อน ภานุพันธ์ ลำขาว ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ และปาจรีย์ ทองสนิท การตกสะสมของฝุ่นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 มหาวิทยาลัยศิลปากร   
36 289 Pajaree Thongsanigt Chemical Oxygen Demand of Road Dust in Phitsanulok Municipality Area Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Silpakorn University   
37 279 นิภาวรรณ สมภักดี รณ์ทิพย์ อินขาว วันเพ็ญ หล้าโปทา และปาจรีย์ ทองสนิท การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกการใช้ยานพาหนะในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
38 287 Phutthanan Topuang,Kanokporn Saiwong and Pajaree Thongsanit Particulate matter smaller than 10 micron (PM10) in engineering buildings, Naresuan University International Conference on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development(ICSSS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Rajabhat Maha Sarakham University   
39 64 Asst.Prof.Dr.Pajaree Thongsanit Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron(PM10) in Faculty of Engineering Naresuan University Buildings ICSSS 2011 International Conference on Sciencec and Social Science 2011: Sustainable Development 2011

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Thailand   
40 190 จักรกฤษ สิริโชดกและ ปาจรีย์ ทองสนิท การศึกษาแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 มรภ. พิบูลสงคราม   
41 278 ปาจรีย์ ทองสนิท และ จักรกฤษณ์ สิริโชดก การศึกษาแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
42 171 Asst.Prof.Dr.Pajaree Thongsanit Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron(PM10) in Faculty of Engineering Naresuan University Buildings ICSSS 2011 International Conference on Sciencec and Social Science 2011: Sustainable Development 2011,

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Thailand   
43 55 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิทและขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ม.อุบลราชธานี   
44 56 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
45 61 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิท, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ อิออนในฝุ่นตกบรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
46 57 ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา   
47 38 Pajaree Thongsanit Heavy metals in dust fall in Phitsanulok Areas Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) special conference cadmium in food and human health & technologies for environmental restoration and rehabilitation

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Phitsanulok   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
2 โครงการตรวจสอบผลกระทบฝุ่นละอองจากเมืองทองคำชาตรี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ปาจรีย์ ทองสนิท 20 ธ.ค. 2560 ถึง 
20 เม.ย. 2561
836,252.00 418,126.00 งบภายนอก
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เบิกงวด3 18 เม.ย.62
3 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 449,910.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
รวม       9,098,252.00 1,520,636.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank