: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายรัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์ (MR.RATTHAWIT RUENGPHIPHUT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     T04
ชื่อ - นามสกุล :     รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
สังกัด :     งานนโยบายและแผน
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภท :     พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :     พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-3967
อีเมล์ :     trirongr@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- Maintenance Computer ,System Internet
- Computer Service ,Laptop ,Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ติดตั้งระบบ Network LAN Wireless
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสาย
- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง
- ถ่ายรูป และงานโสตทัศนูปกรณ์
 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank