: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สมมาตร แสงเงิน (DR.SOMMART SANG-NGERN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04042
ชื่อ - นามสกุล :     สมมาตร  แสงเงิน
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE412
โทรศัพท์ภายใน :     055964393
อีเมล์ :     sommarts@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
เทคโนโลยีเส้นใยนำแสง, ระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง, การทดสอบระบบเส้นใยนำแสง, เซ็นเซอร์เส้นใยนำแสง, โครงข่ายเส้นใยนำแสง
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 การประยุกต์โปรแกรม LabVIEW สำหรับรับการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสง ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับชาติ]

22 2 110-118 2019 - / 2021  - / 2021-06-20   
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณลักษณะการส่งผ่านสัญญาณแสงสำหรับตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได ENGINEERING TRANSACTIONS

[วารสารระดับชาติ]

21 1 55-61 2018 - / 2021  - / 2021-06-20   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3277 สมมาตร แสงเงิน, นฤทธิ์สมเจริญ สําเภาพล และอธิคม ฤกษบุตร การพัฒนาเคเบิลเส้นใยนําแสงในประเทศไทย การประชุมทางวิสวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 3274 วิษณ สีสังข์, สมมาตร แสงเงิน เซ็นเซอร์เส้นใยนำแสงสำหรับเฝ้าระวังค่าน้ำหนักโดยใช้เครื่องมือโอทีดีอาร์ การประชุมวิชาการ วิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ 4.0

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
3 3283 Apichon Anuwatkun, Jirapat Sangthong, Sommart Sang-Ngern A DIFF-Based Indoor Positioning System Using Fingerprinting Technique and K-Means Clustering Algorithm 2019 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Chonburi, Thailand   
4 3279 อภิชน อนุวัฒน์กุล, สมมาตร แสงเงิน การพัฒนาระบบสอบเทียบอาร์เอฟเพาเวอร์มิเตอร์โดยใช้โปรแกรม LabVIEW การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พิษณุโลก   
5 3280 กันตพงษ์ วรรณศักดิ์, ธีรวัฒน์ อุปลา, สมมาตร แสงเงิน, อธิคม ฤกษบุตร การออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบผลิตคับเปลอร์เส้นใยนําแสงชนิดโพลเมอร์ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พิษณุโลก   
6 3281 จีราภา เพลาวัน, สมมาตร แสงเงิน ตัวกรองสัญญาณแสงแบบดรอปปรับค่าได้สำหรับการสื่อสารบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีพด้วยเทคนิคการมัลติเพลกซ์เชิงแสงแบบ DWDM การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พิษณุโลก   
7 3282 กันตพงศ์ สุวรรณศักดิ์, อธิคม ฤกษบุตร, สมมาตร แสงเงิน การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อกระบวนการผลิตคับเปลอร์เส้นใยนําแสงชนิด 2x2 การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พิษณุโลก   
blank


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank