: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม (DR.PRATTAKORN SITTISOM)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01081
ชื่อ - นามสกุล :     ปรัตถกร  สิทธิสม
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE434
โทรศัพท์ภายใน :     055964095
อีเมล์ :     prattakorns@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Docter of Philosphy (Science and Technology in Engineering) Nagasaki University
2 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาโท Master of Engineering (Advanced Engineering) Nagasaki University
4 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- เทคโนโลยีเมมเบรน
- กระบวนการบำบัดนำเสียแบบMBR
- กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด 2564 - 2564 35,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Prattakorn Sittisom and Tomoaki Itayama Analysis on a vibration character of a hollow fiber membrane for MBR using a high-speed camera and an accelerometer Engineering Journal Chiang Mai University

[วารสารระดับชาติ]

27 1 187-197 2019 - / 2021  - / 2021-01-29  TCI 
2 Prattakorn Sittisom, Yoonjae I, Tomoaki Itayama Analysis on a vibration character of hollow fiber membrane bundle in MBR Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 3 47-54 2019 - / 2021  - / 2021-01-29   
3 Prattakorn Sittisom, Obey Gotore, Rameshprabu Ramaraj, Giang Tran Van, Yuwalee Unpaprom, Tomoaki Itayama1 Membrane fouling issues in anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) for biogas production Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 2 15-19 2019 - / 2021  - / 2021-01-29   
4 Gotore Obey, Prattakorn Sittisom, Rameshprabu Ramaraj, Yuwalee Unpaprom, Giang Tran Van,Tomoaki Itayama Study of bioremediation of water environment using constructed wetland for ecological engineering and bioenergy generation from biomass recycling Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1 53-57 2019 - / 2021  - / 2021-01-29   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3142 Prattakorn SITTISOM and Tomoaki ITAYAMA Analysis of Hollow Fiber Membrane Fluctuation in MBR system by using High Speed Camera and Acceleration Sensor. The Water and Environment Technology Conference 2019 (WET2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Osaka University, Suita Campus, Osaka, Japan   
2 3134 Gotore Obey, Prattakorn Sittisom, Rameshprabu Ramaraj, Yuwalee Unpaprom, Giang Tran Van,Tomoaki Itayama Study of bioremediation of water environment using constructed wetland for ecological engineering and bioenergy generation from biomass recycling The 2nd Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Maejo University, Thailand   
3 3135 Prattakorn Sittisom, Obey Gotore, Rameshprabu Ramaraj, Giang Tran Van, Yuwalee Unpaprom, Tomoaki Itayama1, Membrane fouling issues in anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) for biogas production The 2nd Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Maejo University, Thailand   
4 3144 Prattakorn Sittisom, Yoonjae I, Tomoaki Itayama Development of a Direct Detection Method of Hollow Fiber Membrane Fluctuation Using an Acceleration Sensor in MBR System The 52nd Annual Conference of Japan Society on Water Environment

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 Hokkaido University, Sapporo, Japan   
5 3143 Prattakorn Sittisom, Yoonjae I, Tomoaki Itayama Development of the measurement method on the membrane fluctuation affecting the fouling by using the acceleration sensor The 51st Annual Conference of Japan Society on Water Environment

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 Kumamoto University, Kurokami Campus, Kumamoto, Japan   
6 3139 Wudthigarn C., Wongrueng A., Rakruam P., Sittisom P. and Wattanachira S. DBPs Precursors in Raw Water Used for Water Supply Production in Chiang Mai, Thailand The International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Bangkok, Thailand   
7 3140 Yimyam K., Wongrueng A., Rakruam P., Sittisom P. and Wattanachira S. Dissolved Organic Matters in Shallow Well Water Nearby Abandoned Landfill Site. The International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Bangkok, Thailand   
8 3137 Prattakorn Sittisom, and Suraphong Wattanachira Effect of Sodium Hypochlorite on Fouled Ceramic Membrane Reclamation and Flux Recovery International Conference on Advances in Engineering and Technology (ICAET'2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Singapore   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 จ้างเหมาดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพี้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2564 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 11 ม.ค. 2564 ถึง 
11 ก.ย. 2564
4,000,000.00 800,000.00 งบภายนอก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รวม       4,000,000.00 800,000.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank