: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู (ASSOC. PROF. DR.THAWATCHAI MAYTEEVARUNYOO)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04039
ชื่อ - นามสกุล :     ธวัชชัย  เมธีวรัญญู
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE208
โทรศัพท์ภายใน :     055-96-4344
อีเมล์ :     thawatchaim@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด.(โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2 ปริญญาโท M.Eng.Sc.(Communication) The University of New South Wales
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
โฟโตนิกส์ไม่เชิงเส้น, โซลิตอน, การสื่อสารเส้นใยนำแสง
Nonlinear Photonics, Solitons, Optical Communications
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 อันตรกริยาระหว่างคลื่นแอรี่แบบตัดปลายและโซลิตอนในระบบสามคลื่นแบบสองมิติ 2564 - 2564 100,000 
2 การศึกษาผลตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างตัวนำสองมิติที่มีลวดลาย 2562 - 2562 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 สถานะผสมคลื่นแอรี่และโซลิตอนในระบบก่อกำเนิดฮาร์มอนิกที่สองแบบสองมิติ [ระยะเวลา 3 ปี] 2560 - 2563 2,000,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Thawatchai Mayteevarunyoo, Boris A Malomed and Dmitry V Skryabin Spatiotemporal solitons in dispersion-managed multimode fibers Journal of Optics

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 1 015501 2020 - / 2021  - / 2021-02-23   
2 THAWATCHAI MAYTEEVARUNYOO, BORIS A. MALOMED, AND
DMITRY V. SKRYABIN
Spatiotemporal dissipative solitons and vortices in a multi-transverse-mode fibre laser Optics Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

27 26 37364 2019 - / 2020  - / 2020-02-17  SJR 
3 Thawatchai Mayteevarunyoo, Boris A. Malomed and Dmitry Skryabin One- and two-dimensional modes in the complex Ginzburg-Landau equation with a trapping potential Optics Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 7 8849-8865 2018 - / 2018  0 / 2018-03-28  Scopus 
4 THAWATCHAI MAYTEEVARUNYOO, BORIS A. MALOMED, AND DMITRY V. SKRYABIN One- and two-dimensional modes in the complex Ginzburg-Landau equation with a trapping potential Optics Express

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 7 8849-8865 2018 3.356 / 2017  - / 2018-08-27  ISI 
5 Thawatchi Mayteevarunyoo,Boris A Malomed and Dmitry V Skryabil Vortex modes supported by spin–orbit coupling in a laser with saturable absorption New Journal of Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

20 11 1-13 2018 3.579 / 2018  - / 2018-11-21  Scopus 
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank