: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายสมบูรณ์ พาสีชา (MR.SOMBOON PASEECHA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     PL07
ชื่อ - นามสกุล :     สมบูรณ์  พาสีชา
สังกัด :     งานธุรการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยสารบรรณ
ประเภท :     พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้
ตำแหน่ง :     พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE104
โทรศัพท์ภายใน :     055963962
อีเมล์ :     somboonp@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 อาชีวศึกษา ปวช.(ช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณูโลก
2 อาชีวศึกษา ปวส.(ช่างก่อสร้าง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณูโลก
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank