: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สมร หิรัญประดิษฐกุล (ASSOC. PROF. DR. SAMORN HIRUNPRADITKOON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02035
ชื่อ - นามสกุล :     สมร  หิรัญประดิษฐกุล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
ห้องทำงาน :     IE236
โทรศัพท์ภายใน :     055-964198
อีเมล์ :     samornh@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Chemical engineering) The University of Newcastle,Australia
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) ม.ขอนแก่น
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
*Biomass and solid waste management and engineering
*Biomass applications i.e. activated carbon, biofuel from biomass, briquette charcoal etc.
*The integrated biorefinery systems i.e. anaerobic digestion, combustion, gasification and pyrolysis of solid waste, biomass and composite materials, etc.
*Biodiesel production from used oil
*Catalyst production
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถื่น 2558 - 2558 10,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาสมบัติใบทองกวาวเพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2560 - 2560 220,000 
2 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น [โครงการชุด] 2557 - 2559 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาและวิเคราะห์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี 2564 - 2564 120,000 
2 โครงการภาชนะรองรับทางชีวภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2560 - 2561 1,500,000 
3 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดสบู่ดำ 2551 - 2554 480,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Nattha Klanarong, Samorn Hirunpraditkoon, Nagahiro Saito, Isarawut Prasertsung Characterization of native and oxidized cassava starch prepared using a solution plasma process Naresuan University Engineering Journal81Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

15 1 81-87 2020 - / 2020  - / -  TCI 
2 Samorn Hirunpraditkoon, Sarawut Srikun,Kamchai Nuithitikul REMOVAL OF LEAD (II) IONS BY ACTIVATED CARBON PREPARED FROM DURIAN PEEL: ADSORPTION KINETICS AND ISOTHERMS Environmental Engineering and Management Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 12 2771-2782 2015 1.065 / 2015  3 / 2017-05-22  ISI 
3 Samorn Hirunpraditkoon, Saravut Intharit, Sineenat Srisumran, Pairoj Wongvirojtana Combustion Properties of Briquette Charcoal from Durian Peel Applied Mechanics and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

666 41-45 2014 - / 2018  1 / 2017-05-22  Scopus 
4 Hirunpraditkoon, S., Intharit, S., Srisumran, S., Wongvirojtana, P. Combustion properties of briquette charcoal from durian peel 2014 the 4th International Workshop on Computer Science and Engineering - Summer, WCSE 2014

[วารสารระดับนานาชาติ]

2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
5 Hirunpraditkoon, S., Jangsawang, W., Phichai, K. Pyrolysis kinetic models of Infectious Hospital Waste: Syringe and cotton International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, USCUDAR - Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

55-58 2011 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
6 Hirunpraditkoon, S., Tunthong, N., Ruangchai, A., Nuithitikul, K. Adsorption capacities of activated carbons prepared from bamboo by KOH activation World Academy of Science, Engineering and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

78 711-715 2011 - / 2017  9 / 2017-05-22  Scopus 
7 Nuithitikul, K., Srikhun, S., Hirunpraditkoon, S. Kinetics and equilibrium adsorption of Basic Green 4 dye on activated carbon derived from durian peel: Effects of pyrolysis and post-treatment conditions Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 5 591-598 2010 - / 2017  47 / 2017-05-22  Scopus 
8 Nuithitikul, K., Srikhun, S., Hirunpraditkoon, S. Influences of pyrolysis condition and acid treatment on properties of durian peel-based activated carbon Bioresource Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

101 1 426-429 2010 - / 2017  43 / 2017-05-22  Scopus 
9 Hirunpraditkoon, S., García, A.N. Kinetic study of vetiver grass powder filled polypropylene composites Thermochimica Acta

[วารสารระดับนานาชาติ]

48 1-2 30-38 2009 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
10 Hirunpraditkoon, S., Dlugogorski, B.Z., Kennedy, E.M. Fire properties of refuse-derived fuels: Measurements of temperature profiles and mass loss Fire Safety Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

765-776 2008 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
11 Hirunpraditkoon, S., Dlugogorski, B.Z., Kennedy, E.M. Fire properties of surrogate refuse-derived fuels Fire and Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

30 2 107-130 2006 - / 2017  7 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2896 เสาวรส จงจิตรวัฒนกุล, สมร หิรัญประดิษฐกุล การนำความร้อนภายในชุดอุปกรณ์การขึ้นรูปภารชนะย่อยสลายทางชีวภาพจากใบไม้ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย NU Safety Week 2019"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 2897 สมร หิรัญประดิษฐกุล, อาทิตย์ เสายา และวุฒิพงษ์ หอมสมบัติ การใช้งานภาชนะย่อยสลายทางชีวภาพจากใบทองกวาว ประชุมวิชาการระดับชาติ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย NU Safety Week 2019"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์กึ่งอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001297 สิทธิบัตร   
2 เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะและบรรจุภัณฑ์แบบสองแม่พิมพ์ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801001298 สิทธิบัตร   
3 กรรมวิธีการผลิตภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สด ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
เลขสิทธิบัตร 14446
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบไม้สด สมร หิรัญประดิษฐกุล 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
650,000.00 260,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       650,000.00 260,000.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank