: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ น.ส.นิภาวรรณ จันทะคุณ (NIPAWAN CHANTAKUN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     CE08
ชื่อ - นามสกุล :     นิภาวรรณ   จันทะคุณ
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     055963934
อีเมล์ :     nipawanc@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 คุณภาพปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการหมักแบบไม่กลับกองในสภาพธรรมชาติ 2565 - 2566 28,600 
2 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ 2564 - 2565 118,800 
3 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2564 - 2565 33,800 
4 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 - 2564 11,800 
5 คุณภาพน้ำผิวดินที่ใช้ผลิตประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2564 16,800 
6 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารวิศวกรรมโยธา 2562 - 2563 11,800 
7 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารของมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 - 2562
8 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 2561 - 2562
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 2562 - 2562 5,000 
 ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank