: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล (ASST. DR.PANATPONG BOONNOUN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02034
ชื่อ - นามสกุล :     ปณัฐพงศ์  บุญนวล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
ห้องทำงาน :     IE439
โทรศัพท์ภายใน :     055-96-4249
อีเมล์ :     panatpongb@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ม.ธรรมศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
1. การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายและผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศไทย
2. การสกัดสารสำคัญต่าง ๆ ออกจากพืชสมุนไพรและพืชพื้นเมืองในประเทศไทย
3. กระบวการสกัดโดยใช้ความดันสูง
4. ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด 2559 - 2559 220,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาศักยภาพสารเภสัชกรรมละลายในไขมัน และสารลดคลอเรสเตอรอลโพลิโลซานอลที่สกัดด้วยเทคนิคของไหลกึ่งวิกฤตยิ่งยวดจากของเหลือทิ้งของโรงงานน้ำมันรำข้าวและโรงงานน้ำตาลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านเพิ่มมูลค่าของอาหาร : น้ำมันบริโภค ผลิตภัณฑ์จากอ้อยและปศุสัตว์ไก่ 2562 - 2562 2,528,300 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจากชีวมวลจุลสาหร่ายและลิกโนเซลลูโลส 2563 - 2565 9,000,000 
2 การสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว 2559 - 2561 600,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Chitaporn Pingyod, Neti Waranuch, Watoo Phrompittayarat,Panatpong Boonnoun, and Kornkanok Ingkaninan Extraction of Centella asiatica leaves using a mixture of subcritical dimethyl ether and ethanol: Optimization of conditions by response surface methodology Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 3 711-718 2021 - / 2021  - / 2021-07-16  Scopus 
2 Phornwimol Siabbamrung, Armando T. Quitain, Tetsuya Kida, Navadol Laosiripojana, Panatpong Boonnoun, Artiwan Shotipruk Solid acid catalyst prepared via one-step microwave-assisted hydrothermal carbonization: Enhanced stability towards intensified production of 5-hydroxymethylfurfural in water/γ-valerolactone/NaCl Molecular Catalysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

512 111772 2021 - / 2021  - / 2021-08-14  Scopus 
3 Farahnaz Eghbali Babadia, Panatpong Boonnoun, Kasidit Nootonga,Sorawit Powtongsookc, Motonobu Gotod, Artiwan Shotipruka Identification of carotenoids and chlorophylls fromgreen algae Chlorococcum humicola and extractionby liquefied dimethyl ether Food and Bioproducts Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

123 296-303 2020 - / 2020  - / 2020-08-03  Scopus 
4 Laddawan Tumkot, Armando T. Quitain, Tetsuya Kida, Navadol Laosiripojana,Artiwan Shotipruk, Panatpong Boonnoun Sulfonated Hydrothermal Carbon-Based Catalyzed Esterification under Microwave Irradiation: Optimization and Kinetic Study Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

15 2 514-524 2020 - / 2020  - / 2020-06-23  Scopus 
5 Jeerakit Kerdsiri , Wudtichai Wisuitiprot , Panatpong Boonnoun , Ruttanaporn Chantakul , Siwames Netsopa , Nitra Nuengchamnong , and Neti Waranuch Effect of extraction methods on biological activities of Thai rice bran extracts Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 5 1007-1015 2020 - / 2020  - / 2020-06-25  Scopus 
6 Laddawan Tumkot, Armando T. Quitain, Panatpong Boonnoun, Navadol Laosiripojana, Kida Tetsuya, Artiwan Shotipruk Synergizing Sulfonated Hydrothermal Carbon and Microwave Irradiation for Intensified Esterification Reaction ACS Omega

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 37 23542-2354 2020 - / 2020  - / 2020-10-08  Scopus 
7 Donporn Wongwaiwech, Monthana Weerawatanakorn & Panatpong Boonnoun Subcritical dimethyl ether extraction as a simple method to extract nutraceuticals from byproducts from rice bran oil manufacture Scientific Reports

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-10 2020 - / 2020  - / 2020-12-07   
8 Tat Boonyakarn, Piyaporn Wataniyakul, Panatpong Boonnoun, Armando T. Quitain, Tetsuya Kida, Mitsuru Sasaki, Navadol Laosiripojana, Bunjerd Jongsomjit,
and Artiwan Shotipruk
Enhanced Levulinic Acid Production from Cellulose by Combined Brønsted Hydrothermal Carbon and Lewis Acid Catalysts Industrial & Engineering Chemistry Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-03-06  Scopus 
9 Weerawat Clowutimon, Pimporn Ponpesh, Panatpong Boonnoun and Artiwan Shotipruk Chromatographic modeling of free lutein derived from marigold flowers Chemical Engineering Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

2019 - / 2019  - / 2019-09-05  ISI 
10 P. Wataniyakul, P. Boonnoun, A.T.Quitain, M. Sasaki, T. Kida, N. Laosiripojana, A. Shotipruk Preparation of hydrothermal carbon as catalyst support for conversion of biomass to 5-hydroxymethylfurfural Catalysis Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

104 41-47 2018 - / 2018  6 / 2019-01-07  Scopus 
11 Clowutimon, W., Boonnoun, P., Ponpesh, P., Shotipruk, A. Evaluation of chromatographic separation of free lutein and fatty acids in de-esterified marigold lutein Separation Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 9 1445-1455 2018 - / 2019  - / 2019-01-07  Scopus 
12 Weerawat Clowutimon, Artiwan Shotipruk, Panatpong Boonnoun, Pimporn Ponpesh Development of mass transfer model for chromatographic separation of free lutein and fatty acids in de-esterified marigold lutein Food and Bioproducts Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

110 6-15 2018 - / 2018  - / 2021-08-25  Scopus 
13 Piyaporn Wataniyakul, Panatpong Boonnoun, Armando T. Quitain, Tetsuya Kida, Navadol Laosiripojana, Artiwan Shotipruk Preparation of hydrothermal carbon acid catalyst from defatted rice bran Industrial Crops & Products

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 286-294 2018 - / 2018  1 / 2019-01-07  Scopus 
14 Panatpong Boonnoun,Artiwan Shotipruk,Hideki Kanda & Motonobu Goto Optimization of rubber seed oil extraction using liquefied dimethyl ether Chemical Engineering Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 1-8 2018 - / 2019  - / 2019-11-15  Scopus 
15 Panatpong Boonnoun,Pemika Tunyasitikun,Weerawat Clowutimon,Ariwar Shotipruk Production of free lutein by simultaneous extraction and de-esterification of marigold flowers in liquefied dimethyl ether (DME)-KOH-EtOH mixture Food and Bioproducts Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

106 193-200 2017 1.97 / 2017  - / 2017-11-13  ISI 
16 Boonnoun, P., Nerome, H., Machmudah, S., Goto, M., Shotipruk, A. Transesterification of palm oil at near-critical conditions using sulfonated carbon-based acid catalyst Chemical Engineering Communications

[วารสารระดับนานาชาติ]

200 11 1542-1552 2013 - / 2017  3 / 2017-05-22  Scopus 
17 Boonnoun, P., Nerome, H., Machmudah, S., Goto, M., Shotipruk, A. Supercritical anti-solvent micronization of chromatography purified marigold lutein using hexane and ethyl acetate solvent mixture Journal of Supercritical Fluids

[วารสารระดับนานาชาติ]

80 15-22 2013 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
18 Authors of Document Boonnoun, P., Nerome, H., Machmudah, S., Goto, M., Shotipruk, A. Supercritical anti-solvent micronization of marigold-derived lutein dissolved in dichloromethane and ethanol Journal of Supercritical Fluids

[วารสารระดับนานาชาติ]

77 103-109 2013 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
19 Boonnoun, P., Opaskonkun, T., Prasitchoke, P., Goto, M., Shotipruk, A. Purification of free lutein from marigold flowers by liquid chromatography Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 5 145-155 2012 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
20 Daengprasert, W., Boonnoun, P., Laosiripojana, N., Goto, M., Shotipruk, A. Application of sulfonated carbon-based catalyst for solvothermal conversion of cassava waste to hydroxymethylfurfural and furfural Industrial and Engineering Chemistry Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 13 7903-7910 2011 - / 2017  43 / 2017-05-22  Scopus 
21 Boonsongsawat, T., Shotipruk, A., Tantayakom, V., Prasitchoke, P., Chandavasu, C., Boonnoun, P., Muangnapoh, C. Solvent extraction of biologically derived 1,3-propanediol with ethyl acetate and ethanol cosolvent Separation Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 4 541-547 2010 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
22 Yothipitak, W., Goto, M., Tonanon, N., Boonnoun, P., Shotipruk, A. Response surface methodology to supercritical carbon dioxide extraction of essential oil from Amormum krevanh Pierre Separation Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 16 3923-3936 2009 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2820 เบญญทิพย์ สุขเพ็ง, วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, วัชรพงษ์ ขาวดี, ปณัฐพงศ์ บุญนวล และ ภมรรัตน์จันธรรม การดูดซับคลอโรฟิลล์จากสารสกัดใบบัวบก งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2088 A. Thungoen1, A. Shotipruk, P. Boonnoun Extraction of phenolic compounds from fenugreek seeds using liquefied dimethyl ether (DME) The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Songkha, Thailand.   
3 1699 Pamonrat Chantam Watanachai Yaowarat Artiwan Shotipruk rubber seed oil extraction for biodiesel production by liquefied dimethyl ether 9th Asian Federation of Biotechnology regional symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Manila, Philippines   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 การสกัดสารลูทีนจากวัตถุดิบทางธรรมชาติโดยใช้ไดเมทิลอีเทอร์เหลว กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
2 กรรมวิธีในการกำจัดกลีเซอไรด์ในไขสบู่และน้ำมันกรด โดยใช้ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยน้ำ กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
3 กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวรัล และกรดเลวูลินิก จากสารที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นองค์ประกอบ หรือชีวมวลที่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นองค์ประกอบ ด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์คาร์บอนแบบกรดร่วมกับเกลือโลหะ กำลังดำเนินการยื่นขอ สิทธิบัตร   
4 กรรมวิธีการผลิตโพลิโคซานอลบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคไดเมทิลอีเทอร์เหลว ภายใต้สภาวะกึ่งวิกฤติ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1903002063 อนุสิทธิบัตร   
5 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดกัญชาและกัญชงด้วยเทคนิกของไหลกึ่งวิกฤต กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2103002525 อนุสิทธิบัตร   
6 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบสักที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไฟว์แวลฟารีดักเทสสุง กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2103002358 อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 652,600.00 เงินแผ่นดิน
รวม       3,263,000.00 652,600.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank