: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายกันตินันท์ มากมี
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     EE06
ชื่อ - นามสกุล :     กันตินันท์  มากมี
สังกัด :     งานบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE515
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4307
อีเมล์ :     kantinanm@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( 2nd Honors) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ASP.NET, VB.NET, C#, JAVA, JSP/Servlet , Javascript , CSS , PHP, HTML ,Android Native Code programing , MEAN Stack
Object-Oriented Analysis and Design
Web Application Development
Design Pattern Concept
Data warehouse


(MCSD) Microsoft Certified Solutions Developer
(MCP) Microsoft Certified Professional.
Date of achievement: 09/14/2016
(SCJP 1.4) SUN Certified Java Programmer
Date of achievement: 17/11/2006
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาและการติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ 2563 - 2564 5,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3388 กันตินันท์ มากมี การพัฒนาและการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล ไพศาล มุณีสว่าง 20 พ.ค. 2564 ถึง 
15 พ.ย. 2564
1,200,000.00 60,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รวม       1,200,000.00 60,000.00    

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน





ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้



ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน





ประวัติการคุมนิสิต





จำนวนการคุม IS





ประวัติการคุม IS





จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา





ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา





ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา





blank