: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ นายสันติ อโหสิ
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     BU07
ชื่อ - นามสกุล :     สันติ   อโหสิ
สังกัด :     งานธุรการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     หน่วยโสตทัศนศึกษา
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EN614
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4020
อีเมล์ :     santia@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา ม.นเรศวร
2 ปริญญาตรี คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- งานด้านวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
- งานผลิตและสำเนาโสตทัศนศึกษา
- การสาธิต,แนะนำวิธีการ,ให้คำปรึกษการแก้ปัญหาในด้านการใช้อุปกรณ์สื่อโสตฯ
- การจัดเตรียมห้องเรียน,ห้องประชุม
- การทำประวัติครุภัณฑ์,ทำบัญชีควบคุม,บำรุงรักษา,ซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อโสตฯ
- การเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานวัสดุ,ครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านธุรการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 6 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 31 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 12 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 3 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 30 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 70 รายการ
 

ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank