: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน (ASSOC. PROF. DR. PHONGPHUN KIJSANAYOTHIN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04030
ชื่อ - นามสกุล :     พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advance Systems and Software Engineering Research Team : ASSERT
  Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
ห้องทำงาน :     EE210
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4341
อีเมล์ :     kphongph@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Computer Science Texas Tech
2 ปริญญาโท วศ.ม. Computer Engineering ม.เกษตรศาสตร์
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Computer Engineering ลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
2 โครงการวิจัยปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) 2561 - 2561 3,470,665 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Kijsanayothin, P., Chalumporn, G. & Hewett, R. On using MapReduce to scale algorithms for Big Data analytics: a case study Journal of Big Data

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 105 2019 - / 2020  - / 2020-02-25  Scopus 
2 เชาวรัตน์ แตงเรือง,วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า,พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน การบูรณาการข้อมูลแบบกระจายบนเครื่องลูกข่าย : Distributed Data Integation on Client Side Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

12 2 95-102 2018 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
3 Song Clustering Using Similarity of Audio Fingerprint TNI Journal of Engineering and Technology

[วารสารระดับชาติ]

6 1 49-55 2018 - / 2018  - / 2018-08-26  TCI 
4 Hewett, R., Kijsanayothin, P., Bak, S., Galbrei, M. Cybersecurity policy verification with declarative programming Applied Intelligence

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 4 1-13 2016 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
5 Pornthip MENSIN, Phongphun KIJSANAYOTHIN, Worajit SETTHAPUN Scalable Data Integration System using REST Walailak Journal of Science and Technology (WJST)

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 4 2016 0.199 / 2015  - / 2017-06-13  Scopus 
6 R. Hewett, N. Chondamrongkul and P. Kijsanayothin Multi-Context Development of Enterprise Application International Journal of Computer Science and Software Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 2 2015 - / 2015  - / 2018-08-21   
7 Hewett, R., Kijsanayothin, P. Ranking intrusion likelihoods with exploitability of network vulnerabilities in a large-scale attack model International Journal of Network Security

[วารสารระดับนานาชาติ]

17 4 383-394 2015 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
8 R.Hewett and P.Kijsanayothin.X Ranking Intrusion Likelihoods with Exploit ability of Network Vulnerabilities in a Large-Scale Attack Model International Journal of Network Security.

[วารสารระดับนานาชาติ]

2014 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
9 Hewett, R., Rudrapattana, S., Kijsanayothin, P. Cyber-security analysis of smart grid SCADA systems with game models ACM International Conference Proceeding Series

[วารสารระดับนานาชาติ]

109-112 2014 - / 2017  11 / 2017-05-23  Scopus 
10 Kijsanayothin, P., Hewett, R. Exploit-based analysis of attack models Proceedings - IEEE 12th International Symposium on Network Computing and Applications, NCA 2013

[วารสารระดับนานาชาติ]

183-186 2013 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
11 Hewett, R., Kijsanayothin, P. System controllers in critical infrastructures ACM International Conference Proceeding Series

[วารสารระดับนานาชาติ]

2013 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
12 Kijsanayothin, P., Hewett, R., Wang, J., Peters, M. Software hazard generation with model checking 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

77-82 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
13 Kijsanayothin, P., Hewett, R. Analytical approach to attack graph analysis for network security ARES 2010 - 5th International Conference on Availability, Reliability, and Security

[วารสารระดับนานาชาติ]

25-32 2010 - / 2017  8 / 2017-05-23  Scopus 
14 Hewett, R., Kijsanayothin, P. On securing privacy in composite web service transactions International Conference for Internet Technology and Secured Transactions, ICITST 2009

[วารสารระดับนานาชาติ]

2009 - / 2017  2 / 2017-06-13  Scopus 
15 Hewett, R., Nguyen, B., Kijsanayothin, P. Efficient optimized composition of semantic web services Conference Proceedings - IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

4065-4070 2009 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
16 Hewett, R., Kijsanayothin, P. On modeling software defect repair time Empirical Software Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 12 165-186 2009 - / 2017  15 / 2017-05-23  Scopus 
17 Hewett, R., Kijsanayothin, P. Host-centric model checking for network vulnerability analysis Proceedings - Annual Computer Security Applications Conference, ACSAC

[วารสารระดับนานาชาติ]

225-234 2008 - / 2017  24 / 2017-05-23  Scopus 
18 Hewett, R., Kijsanayothin, P. Authorization constraint enforcement for information system security Conference Proceedings - IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

3502-3507 2008 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
19 Hewett, R., Kijsanayothin, P., Smavatkul, D. Test order generation for efficient object-oriented class integration testing 20th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE 2008

[วารสารระดับนานาชาติ]

703-708 2008 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
20 Hewett, R., Kijsanayothin, P. Tumor classification ranking from microarray data BMC Genomics

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 SUPPL. 2 2008 - / 2017  31 / 2017-05-23  Scopus 
21 Authors of DocumentHewett, R., Kijsanayothin, P., Thipse, A. Security analysis of Role-Based Separation of Duty with workflows ARES 2008 - 3rd International Conference on Availability, Security, and Reliability, Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

765-770 2008 - / 2017  8 / 2017-05-23  Scopus 
22 Authors of DocumentHewett, R., Kijsanayothin, P., Peters, M. Security risk analysis in web application design Webist 2007 - 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies, Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

IT 28-35 2007 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
23 Hewett, R., Kijsanayothin, P. Automated test order generation for software component integration testing ASE2009 - 24th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

211-220 2000 - / 2017  11 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2084 ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์, พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน, วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า Scalable and stateless matrix multiplication using MapReduce งานวิชาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability : Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
2 1565 นายเชาวรัตน์ แตงเรือง,พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน,วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่และกระจายโดยอาศัยหลักการสืบค้นข้อมูลจากตัวอย่าง Large-distributed data integration using Query-by-Example การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
3 529 R. Hewett, S. Rudrapattana and P. Kijsanayothin. Smart Grid Security: Deriving Informed Decisions from Cyber Attack Game Analysis In Proceeding of 5th Annual IEEE International Conference on Smart Grid Communications

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Venice, Italy   
4 527 R. Hewett, S. Rudrapattana and P. Kijsanayothin Cyber-security analysis of smart grid SCADA systems with game models Proceeding of Cyber and Information Security Research Conference, CISR '14

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Oak Ridge, TN, USA,   
5 1001 Hewett, R., Kijsanayothin, P., Van Dermerwe, A. Predicting order of likelihood of defective software modules 19th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE 2007

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2007   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน ทฤษฎีการคำนวณ  2018-05-01 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการจัดทำต้นแบบระบบฐานข้อมูล การสำรวจความเสี่ยงเพื่อการส่งต่อและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 13 ก.ย. 2564 ถึง 
12 ก.ค. 2565
9,000,000.00 9,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2 โครงการจัดทำต้นแบบการติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2564 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 1 ก.ย. 2564 ถึง 
30 มิ.ย. 2565
7,500,000.00 7,500,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) สำนักงานอัยการสูงสุด วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 13 พ.ค. 2564 ถึง 
12 ก.ค. 2564
1,933,325.00 289,998.75 งบภายนอก
สำนักงานอัยการสูงสุด
4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าโดยการนำซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร (Enterprise Asset Management Software) มาใช้งาน ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี 22 ม.ค. 2564 ถึง 
18 ก.ย. 2564
18,700,000.00 3,740,000.00 งบภายนอก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5 โครงการ วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูล การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 16 ก.ย. 2563 ถึง 
30 มิ.ย. 2564
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 10 ก.ย. 2563 ถึง 
10 ก.ค. 2564
8,600,000.00 8,600,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
7 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 7 ก.ค. 2563 ถึง 
30 เม.ย. 2564
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
8 โครงการปรับปรุงและเชื่อมฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 15 ม.ค. 2563 ถึง 
31 พ.ค. 2563
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 15 ก.ค. 2562 ถึง 
14 ก.ค. 2563
9,847,950.00 9,847,950.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
10 การขยายผลระบบคัดกรองและจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน 10 เม.ย. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2562
9,100,000.00 9,100,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
11 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบูรณาการและติดตามการขนส่งสินค้า (iFMS) วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 23 ม.ค. 2562 ถึง 
23 ม.ค. 2562
4,628,800.00 1,851,520.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริษัท World Air Logistics
- ระยะเวลา 12 เดือน
- ยังไม่มีเอกสารสัญญา
12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 19 พ.ค. 2560 ถึง 
19 พ.ค. 2560
5,000,000.00 1,666,500.00 งบภายนอก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระหว่างดำเนินการทำสัญญา
รวม       99,310,075.00 76,595,968.75    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank