: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ (ASST. PROF. DR. PONPISUT WORRAJIRAN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04012
ชื่อ - นามสกุล :     พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
ห้องทำงาน :     EE304
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4369
อีเมล์ :     chonsirik@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Bioengineering University of Strathclyde
2 ปริญญาโท M.Sc. Systems Engineering University of Wales, Cardiff
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Electronics Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 อุปกรณ์วัดความเอียงของกระดูกสันหลัง 2565 - 2565 100,000 
2 อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องรีดผ้าไอน้ำ 2563 - 2563 50,000 
3 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2560 - 2560 220,000 
4 การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยศัลกรรมในหอผู้ป่วยหนัก 2559 - 2559 220,000 
5 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อเพื่อพัฒนารถเข็นช่วยเดิน 1 2557 - 2557 180,000 
6 เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ำหนัก 2554 - 2554 80,000 
7 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้ 2552 - 2553 60,000 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
8 (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) การออกแบบระบบสถานีจอดจักรยานและระบบล็อกจักรยาน 2555 - 2555 149,640 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
9 เบาะรองนั้งสำหรับลดการนั่งนิ่งนาน 2563 - 2563 400,000 
10 โปรแกรมสื่อสารด้านรูปภาพสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 500,000 
11 ระบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการ 2563 - 2563 450,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Valsan, G., Worrajiran, P., Lakany, H., Conway, B.A. Predicting intention and direction of wrist movement from EEG IET Conference Publications

[วารสารระดับนานาชาติ]

520 30 2006 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3397 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, เอกรัตน์ สอนสี, รพีพัฒน์ แผลงศร, ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ การพัฒนาเบาะรองนั่งสำหรับลดการนั่งนิ่งนานต้นทุนต่ำ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2021 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ออนไลน์   
2 1478 ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 196 ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, พงษ์พันธ์ สุทธสม, ภัทรชัย บุญช่วย เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่สามารถโปรแกรมได้ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 โปรแกรมวัดพิสัยการเคลื่อนไหวผ่านสมาร์ทโฟน ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2580
เลขสิทธิบัตร 355232
ลิขสิทธิ์   
2 โปรแกรมสื่อสารด้วยรูปภาพ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2580
เลขสิทธิบัตร 356081
ลิขสิทธิ์   
3 โปรแกรมช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อหายใจในระยะพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2612
เลขสิทธิบัตร ว1.8300
ลิขสิทธิ์ ลิขลิทธิ จะคุ้มครองตลอดชีวิตของเจ้าของ  
4 โปรแกรมควบคุมกล่องยาบันทึกและแจ้งเตือนการรับประทานยา ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2581
เลขสิทธิบัตร 371411
ลิขสิทธิ์   
5 อุปกรณ์ปรับท่านั่งผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
เลขสิทธิบัตร 16287
อนุสิทธิบัตร   
6 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวราบ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2568
เลขสิทธิบัตร 16607
อนุสิทธิบัตร   
7 โปรแกรมสื่อสารด้วยรูปภาพสำหรับผู้สูงอายุ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2614
เลขสิทธิบัตร ว1.008963
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ คุ้มครอง 50 ปี  
8 กล่องยาบันทึกและแจ้งเตือนการรับประทานยา ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
เลขสิทธิบัตร 16795
อนุสิทธิบัตร   
9 ชุดรูปภาพสำหรับการสื่อสารกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยใส่ท่อหายใจระยะพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2614
เลขสิทธิบัตร ศ1.051288
ลิขสิทธิ์   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank