: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จันทรมินทร์ (ASSOC. PROF. DR. NIPHAT JANTHARAMIN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04009
ชื่อ - นามสกุล :     นิพัทธ์  จันทรมินทร์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE404
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4390
อีเมล์ :     niphatj@nu.ac.th
HomePage :     http://www.ecpe.nu.ac.th/web/profiles.php?id=niphatj
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) University of Leeds, England
2 ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering) University of Kassel, Germany
3 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
♦ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
♦ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
♦ แบตเตอรี่
♦ การแปลงพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Siriporn Dachasilaruk, Niphat Jantharamin, and Apichai Rungruang Speech Intelligibility Enhancement for Thai-Speaking Cochlear Implant Listeners Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 3 866-875 2019 - / 2019  - / 2019-02-28  Scopus 
2 Niphat Jantharamin Maximum-Power-Point Approximation for Photovoltaic Arrays Naresuan University Engineerging Journal (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

7 1 37-42 2012 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3410 พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ การพัฒนาวิธีตรวจหาการบังแสงบางส่วนสำหรับกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 44 (EECON-44)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
2 3294 พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวคูณเพื่อติดตามจุดกำลังสูงสุด งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๗

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 ออนไลน์   
3 3148 พีระเดช เล้าสุวรรณกุล และ นิพัทธ์ จันทรมินทร์ การติดตามจุดกำลังสูงสุดแบบแปรผันช่วงก้าวโดยใช้ตัวประกอบการคูณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 43 (EECON-43)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก   
4 2190 Niphat Jantharamin Battery Modelling Based on Artificial Neural Network for Battery Control and Management 2018 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 สาธารณรัฐเกาหลี(ใต้)   
5 2243 P. Lousuwankun, N. Jantharamin Photovoltaic Module Maximum-Power-Point Tracking with Step-Size Variation The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Swissôtel Resort Phuket Patong Beach Phuket, Thailand   
6 2029 Siriporn Dachasilaruk, Chadarthan Luangsawang, Niphat Jantharamin, Siraprabha Kaewsri and Patamawadee Doungta Evaluation of Thai Speech Intelligibility based on Noise Reduction Techniques for Cochlear Implants The 10th International Congress on Image and Signal Processing, Bio Medical Engineering and Informations

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Shanghai,China.   
7 734 Adirek Buakam, Niphat Jantharamin Application of a Two-phase Interleaved Step-Up Converter for Photovoltaic Power Maximization The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Chiang Mai, Thailand   
8 609 Niphat Jantharamin, Ponlawat Thongbuaban Interleaving Technique Application for Photovoltaic Power Maximization The International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS 2014)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Sapporo, Japan   
9 106 Niphat Jantharamin, Ponlawat Thongbuaban Maximum-Power-Point Tracking Using Multiphase Interleaved Converters Based on Multi-Unit Synchronization International Conference on Electrical Machines and Systems 2013 (ICEMS2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Busan, Korea   
10 948 Ponlawat Thongbuaban, Niphat Jantharamin New switch-control technique for multiphase interleaved converters with current sharing and voltage regulation 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Beijing, China   
11 47 Niphat Jantraramin Performance analysis of interleaved converter for maximum power point tracking The Fifth GMSARN International Conference 2010: "Sustainable Development and Climate Change:Challenges and Opportunity in GMS"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Luang Prabang, Lao   
12 944 Niphat Jantharamin, Li Zhang Model-based maximum power point tracking The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chiangmai, Thailand   
13 946 Niphat Jantharamin, Li Zhang Analysis of multiphase interleaved converter by using state-space averaging technique The 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Pataya, Thailand   
14 941 Niphat Jantharamin, Li Zhang Control of a two-phase bi-directional interleaved converter for maximum power point tracking The 11th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 Wuhan, China   
15 935 Niphat Jantharamin, Li Zhang A new dynamic model for lead-acid batteries The 4th IET Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2008)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 York, England   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 นิพัทธ์ จันทรมินทร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  2018-06-01 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ISBN 978-616-426-107-5   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank