: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ (ASST. PROF. DR. MUTITA SONGJUN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04021
ชื่อ - นามสกุล :     มุฑิตา  สงฆ์จันทร์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     EE222
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4339
อีเมล์ :     mutitas@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Automatic Control and Systems Engineering Sheffield
2 ปริญญาโท M.Eng Mechatronics AIT
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- ตรรกศาสตร์คลุมเครือ (ฟัซซีลอจิก)
- ระบบควบคุม
- เมคาทรอนิกส์
- โรโบติกส์
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์โดยใช้ฟัซซีลอจิกเมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลง 2559 - 2560 220,000 
2 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด 2556 - 2558 180,000 
3 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมแบบเรียนรู้ซ้ำ-พหุนามของเมทริกซ์ G อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่าเมื่อใช้ค่าถ่วงน้ำหนักแบบปรับค่าได้ 2552 - 2552 30,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Songjun, M. Mobile robot speed control using fuzzy logic controller GMSARN International Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 2 58-63 2019 - / 2019  - / 2019-07-10  SJR 
2 Mutita Songjun Comparison Between Parameter Optimaland Pid Type Llc for One-link Robot Manipulator. International Journal of Electrical and Electronics Engineering Research.

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 6 37-46 2016 - / 2016  - / 2017-05-23   
3 Mutita Songjun Parameter Optimal Iterative Learning Control with Application to a Robot Arm Universal Journal of Control and Automation

[วารสารระดับนานาชาติ]

28-32 2015 - / 2015  - / 2017-06-13   
4 D. H. Owens
B. Chu
M. Songjun
Parameter-optimal iterative learning control using polynomial representations of the inverse plant International Journal of Control

[วารสารระดับนานาชาติ]

85 5 533-544 2012 - / 2018  8 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2309 S.Mutita Mobile Robot Speed Control under Variable Load and Slope using Fuzzy Logic Controller Global Conference on Engineering and Applied Science 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 ประเทศญี่ปุ่น   
2 2046 Mutita Songjun Mobile Robot Speed Control using Fuzzy Logic Controller GMSARN Int.Conf.on Energy Connectivity,Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Viatnam   
3 794 Mutita Songjun Comparison between Parameter Optimal and PID type lLC for one-link Robot Manipulator Global Conference on Engineering and Applied Science 2016 (GCEAS)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Japan.   
4 375 Mutita Songjun Parameter optimal Iterative Learning Control with application to a robot arm Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS).

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Japan   
5 323 Mutita Songjun Polynomial model of the inverse plant ILC algorithm International Conference on Information Science and Applications

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 สาธารณรัฐเกาหลี   
6 43 Mutita Songjun Iterative Learning Control algorithm using polynomial in system matrix G The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 มุฑิตา สงฆ์จันทร์ ระบบควบคุม (Control Systems)  2018-06-01 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ISBN: 978-616-426-110-5   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank