: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล ( DR. SURADET JITPRAPAIKULSARN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04029
ชื่อ - นามสกุล :     สุรเดช  จิตประไพกุลศาล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advance Systems and Software Engineering Research Team : ASSERT
  Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
  Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
ห้องทำงาน :     EE 409
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4391
อีเมล์ :     Suradet@nu.ac.th
HomePage :     www.ecpe.nu.ac.th/suradet
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Electrical Eng. and Computer Science) Case Western Reserve University ;USA
2 ปริญญาตรี วท.บ (Mathematics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Software Engineering; Software Architecture; Systems Engineering; Software Product Line; Software Process; Agile Software Development;
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 2564 - 2564 100,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Juraphanthong, W., Jitprapaikulsarn, S. An Asymmetric Cryptography Using Gaussian Integer Engineering and Applied Science Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

47 2 2020 - / 2020  - / 2020-02-25  Scopus 
2 Wanarat Juraphanthong, Suradet Jitprapaikulsarn
An Overview of Gaussian Integer Approaches for Classical and Post-Quantum Asymmetric Cryptography PSRU Journal of Industrial Technology and Engineering

[วารสารระดับชาติ]

2 2020 - / 2020  - / 2020-08-17   
3 Malungpaishrope, K., Leechavengvongs, S., Uerpairojkit, C., (...), Jitprapaikulsarn, S., Chongthammakun, S. Nerve Transfer to Deltoid Muscle Using the Intercostal Nerves Through the Posterior Approach: An Anatomic Study and Two Case Reports Journal of Hand Surgery

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 2 218-224 2016 - / 2017  19 / 2017-05-23  Scopus 
4 Kosiyatrakul, A., Jitprapaikulsarn, S., Durand, S., Oberlin, C. Closed flexor pulley rupture of the thumb: case report and review of literature Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 2-3 139-142 2009 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
5 Kosiyatrakul, A., Jitprapaikulsarn, S., Durand, S., Oberlin, C. Recovery of brachial plexus injury after shoulder dislocation Injury

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 12 1327-1329 2009 - / 2017  15 / 2017-05-23  Scopus 
6 Wu, Q.J., Chankong, V., Jitprapaikulsarn, S., (...), Mathayomchan, B., Kinsella, T.J. Real-time inverse planning for Gamma Knife radiosurgery Medical Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

30 11 2988-2995 2003 - / 2017  14 / 2017-05-23  Scopus 
7 Hobbs, B.F., Helman, U., Jitprapaikulsarn, S., Sreenivas Konda, Maratukulam, D. Artificial neural networks for short-term energy forecasting: Accuracy and economic value Neurocomputing

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 1-3 71-84 2001 - / 2017  57 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1722 วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และไพศาล มุณีสว่าง การพัฒนาระบบฝึกภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวไคเนค (The Development of Thai Sign Language Training System using Kinect) การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016 (Knowledge & Digital Society National Conference 2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
2 1558 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
3 1560 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคลการรู้จำ ตัวเลขไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
4 1724 จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล การรู้จำตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล (Thai numerals recognition for a virtual pen user interface using digital image processing) การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก   
5 275 Suradet Jitprapaikulsarn Design patterns for low energy consumption devices 12th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture(WICSA 2015),

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 canada.   
6 267 Suradet Jitprapaikulsarn An iterative approach to software product line using lean techniques Software Engineering Institute (SEI) Architecture Technology User Network (SATURN) Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Portlan, Oregon, USA   
7 266 Suradet Jitprapaikulsarn Integrating Agile practices through curriculum 27th Conference on Software Engineering Education and Training

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Alpen-Adria Universität Klagenfurt – Austria   
8 265 Pornsiri Chatpreecha and Suradet Jitprapaikulsarn An Empirical Study of Personal Software Process (PSP), Extreme Programming (XP), and Software Process Improvement for Individual With Extreme Programming (SPII-XP), Agile Symposium 2013 The 5th International Conference on Internet (ICONI 2013)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 The Zign Hotel, Pattaya, Thailand   
9 268 Pornsiri Chatpreecha and Suradet Jitprapaikulsarn Software Process Improvement for Individual With Extreme Programming (SPII-XP) Agile Conference, Gaylord Palms

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2013 Orlando, Florida   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) สุรเดช จิตประไพกุลศาล 13 ธ.ค. 2559 ถึง 
12 ธ.ค. 2560
100,000.00 100,000.00 งบภายนอก
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ขออนุมัติเบิกเงิน งวด1-2 จำนวน 100,000 บาท 26 มิ.ย.60
-
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับวุฒิภาวะที่ 2 ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ สุรเดช จิตประไพกุลศาล 24 ส.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
575,000.00 575,000.00 งบภายนอก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค สุรเดช จิตประไพกุลศาล 1 ส.ค. 2554 ถึง 
30 ม.ค. 2555
1,100,000.00 1,100,000.00 งบภายนอก
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
รวม       1,775,000.00 1,775,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank