: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง (PROF. DR. PAISARN MUNEESAWANG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04005
ชื่อ - นามสกุล :     ไพศาล  มุณีสว่าง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Computer Vision and Human Interaction Technologies Laboratory: Vision Lab
  Mechatronics and Industry Laboratory (MI-LAB)
ห้องทำงาน :     
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4354
อีเมล์ :     paisarnmu@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Computer Engineering Sydney
2 ปริญญาโท M.Eng.Sc. Electrical Engineering New Sounth Wales
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Telecommunication Engineering ม.เทคโนโลยีมหานคร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพิสูจน์บุคคลโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 มิติ แบบทันทีทันใดผ่านระบบเน็ตเวิร์คเส้นใยแก้ว 2559 - 2559 178,000 
2 การแสดงผลการค้นหาไฟล์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ 2552 - 2553 70,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือน ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 2565 - 2565 969,800 
2 การพัฒนาระบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระบวนการผลิตและการขายในธุรกิจสื่อโฆษณา 2561 - 2560 1,761,400 
3 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกตามแนวทางประเทศไทย 4.0 2561 - 2561 3,701,800 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 2564 - 2564 1,941,600 
2 โครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานและเกี่ยวเนื้องจากการทำงาน 2564 - 2565 11,370,180 
3 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2563 18,144,880 
4 การขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED 2562 - 2563 599,000 
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - นายจักรกฤษ เติมฤทธิกุล 2560 - 2561 1,838,000 
6 การตรวจจับตำหนิจากเครื่องเอสเจบีแบบอัตโนมัติโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการเรียนรู้แบบซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน 2552 - 2552 481,400 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Pakarat Musikawan, Yanika Kongsorot, Paisarn Muneesawang and ChakchaiSo-In An enhanced obstacle-aware deployment scheme with an opposition-based competitive swarm optimizer for mobile WSNs Expert Systems with Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

189 116035 2022 - / 2021  - / 2021-10-30  SJR 
2 Termritthikun C., Jamtsho Y, Ieamsaard J, Muneesawang P, Lee I, EEEA-Net: An Early Exit Evolutionary Neural Architecture Search Engineering Applications of Artificial Intelligence

[วารสารระดับนานาชาติ]

104 104397 2021 - / 2021  - / 2021-08-26  ISI 
3 Chakkrit Termritthikun, Paisarn Muneesawang, and Surachet Kanprachar NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neaural Networks on Smartphone Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-6 63-67 2017 0 / 2017  0 / 2017-08-24  Scopus 
4 Kwankhoom W. ,Muneesawang P. Person Re-identification Using 3D Data Analysis Method and Kinect Sensor. Journal of Telecommunication Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2-5 151-154 2017 - / 2017  - / 2017-10-12   
5 Kwankhoom, W., Muneesawang, P. Person re-identification using 3D data analysis method and kinect sensor Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 151-154 2017 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
6 Sun, G., Chen, W., Li, H., Sun, Q., Kyan, M., Muneesawang, Zhang, P. A virtual reality dance self-learning framework using Laban movement analysis Journal of Engineering Science and Technology Review

[วารสารระดับนานาชาติ]

10 5 25-32 2017 - / 2020  - / 2020-07-04  Scopus 
7 ธนภูมิ เฟื่องเพียร , ไพศาล มุณีสว่าง , สุชาติ แย้มเม่น อัลกอริทึมสำหรับตรวจจับเม็ดตะกั่วบนหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 24-32 2016 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
8 วิศรุต ขวัญคุ้ม และ ไพศาล มุณีสว่าง การรู้จำท่ารำวงมาตรฐานโดยการวิเคราะห์ข้อมูล 3 มิติ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

11 1 75-84 2016 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
9 Kwankhoom W, Muneesawang P Recognition of Standard Thai Traditional Dance Through 3D Data Analysis Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

11 75-84 2016 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
10 Paisarn Muneesawang and Chitnarong Sirisathitkul Size Measurement of Nanoparticle Assembly Using Multilevel Segmented TEM Image Journal of Nanomatcrials

[วารสารระดับนานาชาติ]

2015 1-8 2015 1.611 / 2014  4 / 2017-05-23  Scopus 
11 Paisarn Muneesawang ,Naimul Mefraz Khan ,Matthew Kyan ,R. Bruce Elder ,Nan Dong , Guoyu Sun ,Haiyan Li ,Ling Zhong and Ling Guan. A Machine Intelligence Approach to Virtual Ballet Training IEEE Multimedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

22 4 80-92 2015 1.361 / 2015  6 / 2017-05-23  Scopus 
12 Matthew Kyan,Guoyu Sun,Haiyan Li,Ling Zhong,
Paisarn Muneesawang and Bruce Elder
An Approach to Ballet Dance Training through MS Kinect and Visualization in a CAVE Virtual Reality Environment ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 2 23:1-23:37 2015 2.414 / 2015  17 / 2017-05-23  Scopus 
13 Jirarat Ieamsaard, Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Frode Eika Sandnes Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection for HGA Solder Jet Ball Joint Defects ECTI Transactions on Computer Eng., Computer and Information Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2 173 - 181. 2015 - / -  - / -   
14 S.Yammen and P.Muneesawang An Advanced Vision System for the Automatic Inspection of Corrosions on Pole Tips in Hard Disk Drives IEEE Transactions on components, packaging, and manufacturing

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 1523-1533 2014 1.2360 / 2014  8 / 2017-05-23  Scopus 
15 Muneesawang Paisarn, Siridsthtkuil Chitnarong, Sirisathitkut Yaowarat. Multy-Level Segmentation Procedure for Measuring the Size Distribution of Nano-particles in Transmission Electron Microscope Images Science of Advanced Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 169-183 2014 2.908 / 2015  3 / 2017-05-23  Scopus 
16 K.Chakprasombat, P.Harding, C.Sirisathitkul, W.Tangwatanakwl, S.Pinitsoontorn, P.Muneesawang. Substiuent effect of Fe (B-diketonate)3 on the control of self-assembly Fept-based nanoparticles Journal of Nanoparticle Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

16 1-8 2014 - / 2018  5 / 2017-05-23  Scopus 
17 Kyan, M., Muneesawang, P., Jarrah, K., Guan, L. Unsupervised learning: A dynamic approach Unsupervised Learning: A Dynamic Approach

[วารสารระดับนานาชาติ]

1-273 2014 - / 2017  1 / 2017-06-13  Scopus 
18 S. Yammen and P. Muneesawang An Advanced Vision System for the Automatic Inspection of Corrosions on Pole Tips in Hard Disk Drives IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 9 1523 - 153 2014 - / 2018  - / 2018-12-16   
19 S.Yammen, P.Muneesawang. Cartridge case image matching using effective correlation area based method. Forensic Science International

[วารสารระดับนานาชาติ]

229 27-42 2013 2.307 / 2013  4 / 2017-05-23  Scopus 
20 Yammen, S., Bunchuen, S., Boonsri, U., Muneesawang, P. Pole tip corrosion detection using various image processing techniques The Era of Interactive Media

[วารสารระดับนานาชาติ]

423-431 2013 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
21 Phromsuwan, U., Sirisathitkul, Y., Sirisathitkul, C., Muneesawang, P., Uyyanonvara, B. Quantitative Analysis of X-ray Lithographic Pores by SEM Image Processing Mapan - Journal of Metrology Society of India

[วารสารระดับนานาชาติ]

28 4 327-333 2013 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
22 Phromsuwan, U., Sirisisathitkul, C., Sirsisathitkul, Y., Uyyanonvara, B., Muneesawang, P. Application of image processing to determine size distribution of magnetic nanoparticles Journal of Magnetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

18 3 311-316 2013 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
23 บวร ตั้งดี, ไพศาล มุณีสว่าง, สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบอะแดพเตอร์การ์ด วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 1 7-14 2013 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
24 U.Phromsuwan
Y.Sirisanthikul
C.Sirisathikul
P.Muneesawang
B.Uyyanonvara.
Sem imag processing of X-ray lithographic patterned holes. journal of Central South University

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - - 2012 - / 2012  - / 2017-06-14   
25 P.Muneeswang
S.Yammen
S.Insawat.
Cartridge case image matching using effective correlation area based method Forensic Science International,Elsevier

[วารสารระดับชาติ]

- - - 2012 - / 2012  - / 2017-06-14   
26 ไพศาล มุณีสว่าง การค้นหาภาพโดยระบบป้อนกลับแบบกึ่งอัตโนมัติผ่านโมเดล 3 มิติ Engineering Transactions

[วารสารระดับชาติ]

15 1 7-18 2012 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
27 Muneesawang, P (Muneesawang, Paisarn); Wu, F (Wu, Feng); Kumazawa, I (Kumazawa, Itsuo); Yap, KH (Yap, Kim-Hui); Liao, HYM (Liao, Hong-Yuan Mark) Special Issue on Advances in multimedia computing, communications and applications Journal of signal processing systems for signal, image, and video technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

65 1 1-3 2011 - / 2013  - / 2017-06-14   
28 Muneesawang, P., Wu, F., Kumazawa, I., Yap, K.-H., Liao, H.-Y.M. Guest editorial special issue on advances in multimedia computing, communications and applications Journal of Signal Processing Systems

[วารสารระดับนานาชาติ]

65 1 1-3 2011 - / 2017  0 / 2017-05-23  Scopus 
29 ธนภูมิ เฟื่องเพียร,ไพศาล มุณีสว่าง,สุชาติ แย้มเม่น อัลกอริทึมสำหรับตรวจจับเม็ดตะกั่วบนหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 24-32 2011 - / 2017  0 / 2017-06-14  TCI 
30 สุมเจตน์ บุญชื่น , อัษฎางค์ บุญศรี , ไพศาล มุณีสว่าง , สุชาติ แย้มเม่น วิธีการตรวจหาการกัดกร่อนบนโพลทิพ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

6 2 1-8 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 
31 Paisarn Muneesawang, Ling Guan and Tahir Amin A New Learning Algorithm for the Fusion of Adaptive Audio-Visual Features for the Retrieval and Classification of Movie Clips. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

59 2 177-188 2010 0.78 / 2010  8 / 2017-05-23  Scopus 
32 Lee, I., Muneesawang, P. Reducing manual feedback in a distributed CBIR system Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5879 LNCS 943-948 2009 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
33 Muneesawang, P., Wu, F., Kumazawa, I., (...), Liao, M., Tang, X. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

[วารสารระดับนานาชาติ]

5879 LNCS 2009 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
34 Kyan, M., Jarrah, K., Muneesawang, P., Guan, L. Strategies for unsupervised multimedia processing IEEE Computational Intelligence Magazine

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 2 27-40 2006 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
35 Guan, L., Ip, H.H.S., Lewis, P.H., Wong, H.S., Muneesawang, P. Information mining from multimedia databases Eurasip Journal on Applied Signal Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

2006 1-3 2006 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
36 Muneesawang, P., Amin, T., Guan, L. Audio visual cues for video indexing and retrieval Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

[วารสารระดับนานาชาติ]

3331 642-649 2004 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
37 Jarrah, K., Muneesawang, P., Lee, I., Guan, L. Minimizing human-machine interactions in automatic image retrieval Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1589-1592 2004 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
38 Muneesawang, P., Guan, L. An interactive approach for CBIR using a network of radial basis functions IEEE Transactions on Multimedia

[วารสารระดับนานาชาติ]

6 5 703-716 2004 - / 2017  63 / 2017-05-23  Scopus 
39 Muneesawang, P., Guan, L. Automatic relevance feedback for video retrieval ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1-4 2003 - / 2017  3 / 2017-05-23  Scopus 
40 Muneesawang, P., Guan, L. Image retrieval with embedded sub-class information using Gaussian mixture models Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 I769-I772 2003 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
41 Muneesawang, P., Guan, L. Document Automatic relevance feedback for video retrieval Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 II373-II37 2003 - / 2017  - / 2017-06-13  Scopus 
42 Muneesawang, P., Guan, L. Automatic machine interactions for content-based image retrieval using a self-organizing tree map architecture IEEE Transactions on Neural Networks

[วารสารระดับนานาชาติ]

13 4 821-834 2002 - / 2017  45 / 2017-05-23  Scopus 
43 Muneesawang, P., Guan, L. Minimizing user interaction by automatic and semi-automatic relevance feedback for image retrieval IEEE International Conference on Image Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 II/601-II/ 2002 - / 2017  7 / 2017-05-23  Scopus 
44 Muneesawang, P., Guan, L. Video retrieval using an adaptive video indexing technique and automatic relevance feedback Proceedings of 2002 IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing, MMSP 2002

[วารสารระดับนานาชาติ]

220-223 2002 - / 2017  2 / 2017-05-23  Scopus 
45 Muneesawang, P., Guan, L. A neural network approach for learning image similarity in adaptive CBIR 2001 IEEE Fourth Workshop on Multimedia Signal Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

257-262 2001 - / 2017  13 / 2017-05-23  Scopus 
46 Muneesawang, P., Guan, L. Interactive CBIR using RBF-based relevance feedback for WT/VQ coded images ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

3 1641-1644 2001 - / 2017  16 / 2017-05-23  Scopus 
47 Muneesawang, P., Guan, L. Automatic similarity learning using SOTM for CBIR of the WT/VQ coded images IEEE International Conference on Image Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 749-752 2001 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
48 Lay, J.A., Muneesawang, P., Guan, L. Multimedia Information Retrieval Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

1 619-624 2001 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
49 Muneesawang, P., Guan, L. Multiresolution-histogram indexing and relevance feedback learning for image retrieval IEEE International Conference on Image Processing

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 526-529 2001 - / 2017  7 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2039 Wisrut Kwankhoom and Paisarn Muneesawang An Incremental Dynamic Time Warping for Person Re-identification 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Walailak University, Nakhon Si Thammarat.   
2 1897 C. Termritthikun, P. Muneesawang, and S. Kanprachar NU-LiteNet: Mobile Landmark Recognition using Convolutional Neural Networks The 2017 GPU Technology Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Silicon Valley, San Jose, California, USA   
3 1674 C. Termritthikun, P. Muneesawang and S. Kanprachar NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neural Networks on Smartphone The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Krabi, Thailand   
4 1722 วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และไพศาล มุณีสว่าง การพัฒนาระบบฝึกภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวไคเนค (The Development of Thai Sign Language Training System using Kinect) การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016 (Knowledge & Digital Society National Conference 2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
5 1747 Kwankhoom W, and Muneesawang P Recognition of Standard Thai Traditional Dance Based on IDTW algorithm The 39th Electrical Engineering Conference (EECON2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016   
6 1578 Jirarat Ieamsaard, Paisarn Muneesawang, and Frode Eika Sandnes Detection of micro contamination in hard disk drives using Maximum likelihood estimation and angle detection. The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Pullman Khon Kaen Hotel, Khon Kaen, Thailand   
7 1446 Ieamsaard, J., Muneesawang, P., Sandnes, F.E. Image Based Contamination Detection on Hard Disk Head Gimbal Assembly Proceedings - 11th International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems, SITIS 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 กรุงเทพฯ   
8 693 กันตภณ โล่นพันธ์,ไพศาล มุณีสว่าง, นันทวัฒน์ อู่ดูและสุวิทย์ กิระวิทยา การต่อภาพถ่ายเอกซเรย์เซอร์กิตเบรกเกอร์กำลังแรงดันสูงด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัล( X-ray Image Stitching of High-Voltage Circuit Breaker by Digital Image Processing) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.หอการค้าไทย   
9 1448 Ieamsaard, J., Yammen, S., Muneesawang, P. Vertical edge detection-based automatic optical inspection for solder jet ball joint defect on Head Gimbal Assembly ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hua Hin, Thailand.   
10 2417 Jirarat Ieamsaard, Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection for Solder Jet Ball Joint Defect on Head Gimbal Assembly 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Hua Hin, Thailand.   
11 357 G.Sun, P.Muneesawang,M.Kyan,H.li,L.Zhong,N.Dong,B.Elder, L.Guan An Advanced Computational Intelligence System for Training of Ballet Dance in a Cave Virtual Reality Environment IEEE International Symposium on Multimedia

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Taiwan   
12 2428 J. Jeamsaard, B. Tangdee, S. Yammen and P. Muneesawang Solder Joint and Styrofoam Bead Detection in HDD Using Mathematical Morphology the 16th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Pattaya, Thailand   
13 123 Paisarn Muneesawang, Suchart Yammen, Thanapoom Fuangpian, Jirarat Ieamsaard Morphology-Based Automatic Visual Inspection for SJB Defect on HGA The 27th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers Computers and Communications. july 15-18,2012

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Sapporo, Japan   
14 2430 S. Yammen, P. Muneesawang and B. Tangdee Styrofoam Bead Detection by Using Image Processing Techniques, the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok   
15 2431 P. Muneesawang, S. Yammen, T. Fuangpian and J. Ieamsaard Morphology-Based Automatic Visual Inspection for SJB Defect on HGA the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand   
16 2432 S. Yammen, P. Muneesawang, U. Boonsri and S. Bunchuen An Effective Method for Corrosion Detection of the Pole Tip the 4th International Data Storage Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2012 Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand   
17 203 Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Boworn Tangdee Styrofoam bead Detection by Using Image Processing Techniques BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2011.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี   
18 210 Suchart Yammen, Paisarn Muneesawang, Ussadang Boonsri, Simjate Bunchen An Effective Method for Corrosion Detection of the Pole Tip BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2011.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2012 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี   
19 2434 S. Bunchuen, U. Boonsri, S. Yammen and P. Muneesawang Pole Tip Corrosion Detection Using Various Image Processing Techniques the 2011 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM 2011)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 University of Technology, Sydney, Australia   
20 2443 S. Bunchuen, U. Boonsri, S. Yammen and P. Muneesawang Application of Features for Detecting Corrosion of the Pole Tip the 7th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Naresuan University, Phitsanulok   
21 2444 B. Tangdee, S, Yammen and P. Muneesawang Algorithm Development for Detecting Styrofoam Beads in the Adapter Card Image the 7th Naresuan Research Conference

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 Naresuan University, Phitsanulok   
22 1748 Ieamsaard J, Muneesawang P Detection of Micro Contamination in Hard Disk Drives using Maximum Likelihood Estimation and Angle Detection International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

0000 Khon Kean, Thailand   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ไพศาล มุณีสว่าง Muneesawang and S. Yammen, “Visual Inspection Technology in the Hard Disc Drive Industry”   2015-03-01 John Wiley & Sons, Inc., March 2015, 316 pages. ISBN: 978-1-84821-591-7   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 ระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาคประชาชน (คุณหมอรู้จักคุณภาคประชาชน) ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 5 เมษายน 2614
เลขสิทธิบัตร ว1.009011
ลิขสิทธิ์   
2 ระบบเพื่อการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน อสม (คุณหมอรู้จักคุณ อสม) ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 มกราคม 2614
เลขสิทธิบัตร ว1.009012
ลิขสิทธิ์   
3 ระบบเพื่อการทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทีมแพทย์ครอบครัวและพยาบาล (คุณหมอรู้จักคุณ PCC Team) ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 มกราคม 2614
เลขสิทธิบัตร ว1.009013
ลิขสิทธิ์   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับระบบการปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ระบบ Chat และระบบการปรึกษาทางการแพทย์และเขียนโปรแกรม Web Service เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลเวชระเบียนกับโรงพยาบาลศูนย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไพศาล มุณีสว่าง 31 พ.ค. 2564 ถึง 
27 มี.ค. 2565
1,300,000.00 650,000.00 งบภายนอก
กรมราชทัณฑ์
2 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล ไพศาล มุณีสว่าง 20 พ.ค. 2564 ถึง 
15 พ.ย. 2564
1,200,000.00 540,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2) ไพศาล มุณีสว่าง 28 ธ.ค. 2561 ถึง 
28 ธ.ค. 2562
14,661,804.00 7,330,902.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
4 โครงการจ้างเหมางานบริการวิชาการและงานวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อบริการ คลีนิคหมอครอบครัวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ไพศาล มุณีสว่าง 21 ส.ค. 2560 ถึง 
18 ธ.ค. 2560
1,000,000.00 1,000,000.00 งบภายนอก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
5 โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ไพศาล มุณีสว่าง 20 ก.พ. 2560 ถึง 
19 ก.พ. 2561
9,493,910.00 9,493,910.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
-เบิกงวด1 จำนวน 949,391 บาท 5 มิ.ย.60
-เบิกงวด 2 จำนวน 1,898,782 บาท 28 มิ.ย.60
- นำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และเบิกเงินงวด 3 จำนวน 2,848,173 บาท 25 ก.ย. 2560
รวม       27,655,714.00 19,014,812.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank