: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา (ASST. PROF. SITPHAN KANLA)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03010
ชื่อ - นามสกุล :     ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ห้องทำงาน :     IE309
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4236
อีเมล์ :     sitphank@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.ขอนแก่น
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
การออแบบระบบการทำความเย็น
การออกแบบทางความร้อน
การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/โรงงาน
การออกแบบระบบท่อ
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
2 คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว 2554 - 2555 80,000 
3 การออกแบบและการพัฒนาแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากเส้นใยมะพร้าวสำหรับโรงเรือนเกษตรกรรม 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3331 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา คณินนาถ เหล่ากาวี พันธมิตร ยอดแก้ว และสิทธิชัย เอกอภิรัตน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการบริหารจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศ การรปะชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวักกรรม" ครั้งที่ 17

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 1539 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา, ประชา เฉลิมอัด, อดิสรณ์ รัตนสิงห์ และอนุสิทธิ กันล้อม สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน ด้วยการทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้ท่อสายยางน้ำซึม The Performance of a Porous Rubber Evaporative Condenser Split Type Air Conditioner การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 1538 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา นายสกลทรรศน์ อินแก้ว นายนภดล อำภา และนายปฐวี ถือแก้ว การประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้อากาศระบาย Energy Saving of Split Type Air Conditioner by using Exhaust Air การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
4 1540 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา นายประชา เฉลิมอัด นายอดิสรณ์ รัตนสิงห์ และนายอนุสิทธิ กันล้อม การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศระบายความร้อนด้วยอากาศ ด้วยชุดการทำความเย็นแบบระเหยสายยางน้ำซึม A Study to Improve Performance of an Air-Cooled Air Conditioner with Porous Rubber Evaporative Unit การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก มน.   
5 302 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากเส้นใยมะพร้าวกับแผ่นเซลล์ลูโลส ประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งชาติครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 หาดอ่าวนาง จ.กระบี่   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 มี.ค. 2561 ถึง 
28 ก.พ. 2562
262,800.00 65,700.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-งบประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการลงพื้นที่
2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 39,000.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
3 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 10-18 ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
10,000.00 10,000.00 เงินแผ่นดิน
4 ที่ปรึกษาโครงการ ประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 9 ก.ย. 2552 ถึง 
9 ก.ค. 2553
810,000.00 810,000.00 งบภายนอก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
5 ที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 9 ก.ย. 2552 ถึง 
9 ก.ค. 2553
228,375.00 228,375.00 เงินแผ่นดิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวม       1,506,175.00 1,153,075.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank