: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค ผูกพันธุ์ (ASST. PROF. DR.SITTICHOKE POOKPUNT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03007
ชื่อ - นามสกุล :     สิทธิโชค  ผูกพันธุ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE415
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4259
อีเมล์ :     sittichokepo@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng.(Energy) สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย
2 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Optimization, Renewable Energy, Energy Conversion, Energy Conservation, Engine Calibration
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น 2558 - 2559 127,000 
2 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2552 - 2551 75,000 
3 ผลกระทบของไบโอดีเซลผสมที่มีต่อระบบควบคุมเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล 2546 - 2551 50,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว 2554 - 2554 306,000 
2 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 2550 - 2551 300,000 
3 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม 2549 - 2551 500,000 
4 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร 2547 - 2547 210,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 2563 - 2563 438,500 
2 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าชชีวภาพในฟาร์มไก่ไข่ 2563 - 2563 40,000 
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) 2562 - 2562 300,000 
4 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก 2560 - 2561 N/A 
5 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ 2545 - 2545
6 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเม็ดสบู่ 2545 - 2545 176,990 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Sittichoke Pookpunt Technical and Financial Analysis in Biogas Power Plant for a Layer Poultry Farm International Journal of Renewable Energy Research-IJRER

[วารสารระดับนานาชาติ]

11 2 861 2021 - / 2021  - / 2021-08-20  SJR 
2 Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul & Nimal Madhu A comprehensive techno-economic a nalysis for optimally placed wind farms Electrical Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - 19 2020 1.18 / 2020  - / 2020-08-14  Scopus 
3 Sittichoke Pookpunt Optimal Design for Hybrid Renewable Energy System Using Particle Swarm Optimization INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 4 1616-1625 2019 - / 2020  - / 2020-02-18  Scopus 
4 Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul Design of optimal wind farm configuration using a binary particle swarm optimization at Huasai district, Southern Thailand Energy Conversion and Management

[วารสารระดับนานาชาติ]

108 160-180 2015 4.801 / 2015  10 / 2017-05-22  Scopus 
5 Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul Optimal placement of wind turbines within wind farm using binary particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 266-276 2013 3.842 / 2015  70 / 2017-05-22  Scopus 
6 เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์ การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ)

[วารสารระดับชาติ]

6 1 12-19 2011 - / 2017  0 / 2017-06-13  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3172 Sittichoke Pookpunt Technical and Financial Analysis in Biogas Power Plant for SMEs Layer Poultry Farm GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transitions in GMS, 21-22 December 2020

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayuttya   
2 2856 Sittichoke Pookpunt Floating Solar PV Project Technical and Financial Analysis GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Luang Prabang City, Lao PDR   
3 2383 Sittichoke Pookpunt Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailiand. the Grand GMSARN International Conference 2018

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 China.   
4 2047 Sittichoke Pookpunt Design of Hybrid Renewable Energy System for Electricity Shortage Area GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Viatnam   
5 1597 Sittichoke Pookpunt Optimal Design for Hybid Renewable Engrgy System The 11 th GMSARN : International Conference 2016

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 China.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 1 พ.ค. 2563 ถึง 
31 ธ.ค. 2563
9,680,000.00 968,000.00 งบภายนอก
กรมการขนส่งทางราง
2 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 
1 ส.ค. 2559
392,000.00 196,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
3 โครงการ/กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 22 ม.ค. 2558 ถึง 
22 ส.ค. 2558
227,000.00 136,200.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 56,750.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า
รวม       10,526,000.00 1,356,950.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank