: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ (DR. PUNYAWAN LUMPAOPONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03015
ชื่อ - นามสกุล :     ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
ห้องทำงาน :     IE222
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4185
อีเมล์ :     punyawanl@nu.ac.th
HomePage :     


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering (ฺBiomechanics) Imperial College London, UK
2 ปริญญาโท M.Sc. Mechanical Engineering Leibniz Universitat Hannover, Germany
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Biomechanics, Finite element analysis, Machine/product design
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพิมพ์สามมิติแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม 2560 - 2561 220,000 
2 การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยศัลกรรมในหอผู้ป่วยหนัก 2559 - 2559 220,000 
== โครงการย่อยงบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
3 ระบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการ 2563 - 2563 450,000 
4 เบาะรองนั้งสำหรับลดการนั่งนิ่งนาน 2563 - 2563 400,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม 2560 - 2560 1,450,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Stephen, J.M., Kaider, D., Lumpaopong, P., Deehan, D.J., Amis, A.A. Erratum: The effect of femoral tunnel position and graft tension on patellar contact mechanics and kinematics after medial patellofemoral ligament reconstruction American Journal of Sports Medicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 3 11 2016 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
2 Stephen, J.M., Lumpaopong, P., Dodds, A.L., Williams, A., Amis, A.A. The effect of tibial tuberosity medialization and lateralization on patellofemoral joint kinematics, contact mechanics, and stability American Journal of Sports Medicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 1 186-194 2015 4.517 / 2015  21 / 2017-05-22  Scopus 
3 Stephen, J.M., Dodds, A.L., Lumpaopong, P., Kader, D., Amis, A. Williams, A.,A. The Ability of Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction to Correct Patellar Kinematics and Contact Mechanics in the Presence of a Lateralized Tibial Tubercle American Journal of Sports Medicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

43 9 2198-2207 2015 4.517 / 2015  15 / 2017-05-22  Scopus 
4 DocumentStephen, J.M., Kaider, D., Lumpaopong, P., Deehan, D.J., Amis, A.A. The effect of femoral tunnel position and graft tension on patellar contact mechanics and kinematics after medial patellofemoral ligament reconstruction American Journal of Sports Medicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

42 2 364-372 2014 - / 2017  48 / 2017-05-22  Scopus 
5 Stephen, J.M., Kader, D., Lumpaopong, P., Deehan, D.J., Amis, A.A. Sectioning the medial patellofemoral ligament alters patellofemoral joint kinematics and contact mechanics Journal of Orthopaedic Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

31 9 1423-1429 2013 - / 2017  19 / 2017-05-22  Scopus 
6 Stephen, J.M., Lumpaopong, P., Deehan, D.J., Kader, D., Amis, A.A. The medial patellofemoral ligament: Location of femoral attachment and length change patterns resulting from anatomic and nonanatomic attachments American Journal of Sports Medicine

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 8 1871-1879 2012 - / 2017  65 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3397 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, เอกรัตน์ สอนสี, รพีพัฒน์ แผลงศร, ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ การพัฒนาเบาะรองนั่งสำหรับลดการนั่งนิ่งนานต้นทุนต่ำ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12

[ระดับชาติ]

[วิชาการ]

2021 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 ออนไลน์   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แบบพิมพ์ขึ้นรูปสารยึดกระดูกเพื่อใช้เป็นข้อเข่าเทียมชั่วคราว กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1801000167 สิทธิบัตร   
2 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68580
สิทธิบัตร   
3 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68581
สิทธิบัตร   
4 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68582
สิทธิบัตร   
5 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68583
สิทธิบัตร   
6 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68584
สิทธิบัตร   
7 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68585
สิทธิบัตร   
8 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68586
สิทธิบัตร   
9 แม่พิมพ์ขึ้นรูปอวัยวะเทียม ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2571
เลขสิทธิบัตร 68798
สิทธิบัตร   
10 อุปกรณ์ปรับท่านั่งผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
เลขสิทธิบัตร 16287
อนุสิทธิบัตร   
11 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวราบ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2568
เลขสิทธิบัตร 16607
อนุสิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank