: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ชุลีพร ป่าไร่ (DR. CHULEEPORN PAA-RAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02017
ชื่อ - นามสกุล :     ชุลีพร  ป่าไร่
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE331
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4228
อีเมล์ :     chuleepornp@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD (Metallic Materials) The University of Manchester
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
การอบชุบทางความร้อนของวัสดุโลหะ วิศวกรรมพื้นผิวของวัสดุโลหะ โลหะผสมแมกนีเซียม, การตรวจสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลกระทบของการอบให้เป็นสารละลายของของแข็งแบบสองขั้นต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของใบพัดกังหันทำจากโลหะผสมพิเศษ 2562 - 2562 100,000 
2 ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของนิกเกิลซุปเปอร์อัลลอย เกรด GTD-111 2552 - 2551 150,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวภายหลังการอบให้เป็นสารละลายของแข็งต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของโลหะผสมพิเศษเกรด IN-738 2562 - 2562 178,800 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Chuleeporn Paa-rai, Gobboon Lothongkum, Panyawat Wangyao Effect of cooling rates of solution treatment on rejuvenation heat-treated microstructures of cast nickel-based superalloy Materials Testing

[วารสารระดับนานาชาติ]

63 2 105-112 2021 - / 2021  - / 2021-08-26  SJR 
2 Chuleeporn Paa-rai Effect of Double-Step Solution Treatment on Rejuvenation Heat Treated Microstructure of IN-738 Superalloy Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

856 36 - 42 2020 - / 2020  - / 2020-08-19  Scopus 
3 C. Paa-rai, J. Norachan, P. Wangyao, S. Polsilapa, and G. Lothongkum Effect of Long-Term Aging on Microstructural Restoration in Cast Nickel Base Superalloy, GTD-111 Materials Science Forum

[วารสารระดับนานาชาติ]

891 426-432 2017 - / 2017  0 / 2018-05-24  Scopus 
4 Robson, J.D., Paa-Rai, C. The interaction of grain refinement and ageing in magnesium-zinc-zirconium (ZK) alloys Acta Materialia

[วารสารระดับนานาชาติ]

95 10-19 2015 5.058 / 2015  6 / 2017-05-22  ISI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แผ่นเกราะคอมโพสิตกันกระสุนประเภทเกราะแข็งจากเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank