: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ธณิกานต์ ธงชัย (DR. TANIKAN THONGCHAI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02030
ชื่อ - นามสกุล :     ธณิกานต์  ธงชัย
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมวัสดุ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE329
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4229
อีเมล์ :     tanikant@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgy and Materials (Advanced Ceramic for Medical Applications) The University of Birmingham
2 ปริญญาโท วศ.ม. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรมไทย 2565 - 2565 1,451,900 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Suriyawut Trechai, Sirasit Srinon, Tanikan Thongchai. Decorative Tiles from White Cement, Decorative Tiles from White Cement, Waste Macadamia Shells and Waste Soda Lime Glass. Art and Architecture Journal Naresuan University

[วารสารระดับชาติ]

12 2 97-109 2022 - / 2022  - / 2022-02-18  TCI 
2 Tanikan Thongchai, Krisana Poolsawat Fabrication and Characterization the Properties of Decorative Tile from White Cement and Waste Glass Powder Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

894 85-93 2021 - / 2021  - / 2021-08-25  Scopus 
3 Krisana Poolsawat, Tanikan,Thongchai, Narumon Seeponkai The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys. The Journal of KMUTNB

[วารสารระดับชาติ]

33 1 2021 - / 2022  - / 2022-02-18   
4 Tanikan Thongchai The Properties of 0.5BZT - 0.5BCT Piezoelectric Ceramic from Gel Casting Process by Using Ethylene Glycol Diglycidyl Ether (EGDGE) Epoxy Resin as a Gelling Agent Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

856 399-406 2020 - / 2020  - / 2020-07-15  Scopus 
5 TanikanThongchai Comparison of Lead Zirconate Titanate Properties between the Pressing Process and the Gel Casting Process by using Ethylene Glycol Diglycidyl Ether (EGDGE) Epoxy Resin as a Gelling Agent Naresuan University Journals : SCience and Technology

[วารสารระดับชาติ]

28 2 111-123 2020 - / 2020  - / 2020-06-01  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3119 Tanikan Thongchai, Krisana Poolsawat Fabrication and Characterization the Properties of Decorative Tile from White cement and Waste Glass Powder The 11th International Conference on Advanced Materials Research

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2021 Singapore   
2 2809 TANIKAN THONGCHAI The Properties of 0.5BZT – 0.5BCT Piezoelectric Ceramic from Gel Casting Process by using Ethylene Glycol Diglycidyl Ether (EGDGE) Epoxy Resin as a Gelling Agent 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 BANKGKOK   
3 2682 B.Argin, T.Thongchai, T.W.Button, C.Sandy Fabrication and Characterization of Randomised 1-3 composite for Micro-US Array for Biomedical Imaging. 7th International Symposium on Integrated Functionalities University Collage Dublin, Ireland

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 University Collage Dublin, Ireland   
4 1868 T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes Lead-Free BCZT 1-3 Randomised Composites for High Frequency Ultrasonic Transducer Electroceramics XV

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Limoges, France   
5 1870 T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes Evaluation of the functional behavior of lead-free BCZT-based randomized composites for medical ultrasonic imaging applications International Symposium on Piezocomposite Applications

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Dresden, German   
6 1869 Y. Jiang, T.Thongchai, Y. Bai, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, P. Tofel, H. Hughes Lead-Free Piezoelectric Materials and Composites for High Frequency Medical Ultrasound Transducer Applications 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014 Chicago, Illinois, USA   
7 175 T.Thongchai,S.Larpkiattaworn,D.Atong,M.Kitiwan. COMPARISON OF MICROWAVE AND CONVENTIONAL SINTERING OF AI2O3ZrO2 COMPOSITES The 18th International Conference On Composite Materials.

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Jeju, South Korea   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank