: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ ( DR. CHAITAMLONG PONGPATTANASIRI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4247
อีเมล์ :     chaitamlongp@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D.(Manufacturing Engineering) Wollongong
2 ปริญญาโท M.Eng(Manufacturing Engineering) New South Wales
3 ปริญญาตรี วท.บ. (Physics) ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ , ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ, อุ่นเป็ง อินทจักร, สาธิต จีนะสอน ประยุกต์ใช้ระบบการให้น้ำใต้ผิวดิน (SIS) โดยใช้เซรามิกรูพรุนเพื่อการใช้น้ำแบบประหยัด วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

[วารสารระดับชาติ]

23 1 85-93 2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
2 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้แต่งหลัก , ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ, สาธิต จีนะสอน ระบบการให้น้ำแก่พืชทางใต้ผิวดินโดยใช้ดินเผารูพรนในพื้นที่ดินทับถมจกแผ่นดินถล่ม วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

17 3 232-239 2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
3 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้แต่งหลัก , อุ่นเป็ง อินทจักร, ธนูชัย กองแก้ว, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
การใช้เถ้าลิกไนต์เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นเกษตรที่สูง : กรณีศึกษาพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

[วารสารระดับชาติ]

2 1 13-26 2008 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3269 วิมลรัตน์ ศิลิสาร, สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ,ชัยธำรง พงศ์พันธศิริ, ทรงกรด มูลเทพ และลลิตา ประชานิยม การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินที่ส่งผลต่อสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดิน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพมหานคร   
2 3270 รัฐพงษ์ เชาว์เลขา, ทรงกรต มุลเทพ, ฐานวัฒนื อัครศุภาเศรษฐ์, ชัยธำรง พงส์พัฒนศิริ และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ การประเมินการประยุกต์ใช้นิเวศวิศวกรรมนาข้าวและโครงสร้างทางฟิสิกส์ของดินเพื่อลดการสูญเสียสารอินทรีย์ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพมหานคร   
3 3271 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ การสำรวจภูมิปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 17 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพมหานคร   
4 2483 ภาณุ บูรณจารุกร, วิสาข์ เจ่าสกุล, ศิษฎา สิมารักษ์, เกตชุ นา บญุฤทธ์ิ, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ และธนิษฐา เรืองอินทร์ การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการวิจัยโครงการประเมินความชุ่มชื้นในพื้นที่กิจกรรมปลูกป่าด้วยหลักการรับรู้จากระยะไกล ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 9 มี.ค. 2561 ถึง 
24 ก.ย. 2561
450,000.00 450,000.00 งบภายนอก
ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ
2 โครงการวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตผลธนาคารอาหารชุมชนและภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในพื้นที่โครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 9 มี.ค. 2561 ถึง 
24 ก.ย. 2561
475,000.00 475,000.00 งบภายนอก
ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 19 ธ.ค. 2560 ถึง 
15 ส.ค. 2561
777,056.00 777,056.00 งบภายนอก
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เบิกงวด1 22 เม.ย.62
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 10 พ.ย. 2560 ถึง 
4 พ.ย. 2561
413,000.00 413,000.00 งบภายนอก
เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์
5 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 1 พ.ย. 2560 ถึง 
1 พ.ย. 2560
227,658.00 227,658.00 งบภายนอก
- ขอความอนุเคราะห์ ลงนามหนังสือตอบรับจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา 7 พ.ย. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ 24 ต.ค. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 17 พ.ย. 60
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 20 ต.ค. 2560 ถึง 
17 เม.ย. 2561
277,658.00 277,658.00 งบภายนอก
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
7 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2560 ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ก.ย. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2561
981,375.00 981,375.00 งบภายนอก
-ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือ ใบเสนอราคา วันที่ 28 ก.ย. 60
8 การปรับเปลี่ยนค่าการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 21 ส.ค. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2560
539,416.00 539,416.00 งบภายนอก
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ต.ค. 2559 ถึง 
5 ต.ค. 2560
397,621.00 397,621.00 งบภายนอก
- แจ้งขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 ก.ย. 2560
10 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 4 ม.ค. 2553 ถึง 
4 ก.ย. 2553
643,200.00 643,200.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
11 รึกษากิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ (BDS) รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 5 ม.ค. 2552 ถึง 
31 พ.ค. 2552
330,000.00 330,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
12 กรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 (TEM7) ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 26 พ.ย. 2551 ถึง 
26 ส.ค. 2552
480,000.00 480,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
13 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ(ฝึกอบรมบ่มเพาะ หลักสูตรระยะกลาง) ปีงบประมาณ 2552 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ 20 พ.ย. 2551 ถึง 
15 มิ.ย. 2552
1,400,000.00 1,400,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รวม       7,391,984.00 7,391,984.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank