: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.นพวรรณ โม้ทอง ( DR. NOPPAWAN MOTONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02023
ชื่อ - นามสกุล :     นพวรรณ  โม้ทอง
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเคมี
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ ประกันคุณภาพ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit on Functionalized Material for Chemical, Biochemical and Biomedical Technology
ห้องทำงาน :     IE510
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4267
อีเมล์ :     noppawanm@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วศ.ด. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ปริญญาโท วศ.ม. Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Plastic Engineering สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลของกระบวนการเตรียมเส้นใยและการผลิตต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง 2562 - 2562 100,000 
2 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต 2556 - 2558 180,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลองประเภทหนูไมซ์ และหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาติ 2560 - 2560 299,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปสับประรดด้วยนวัตกรรม 2562 - 2562 350,000 
2 โครงการบริการออกแบบผลิตและทดสอบวัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย 2560 - 2561 500,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Kittapat Sooknuan, Suppakiet Saksuntor, Sornchai Thongsri, Panatpong Boonnoun and Noppawan Motong Determination of suitable solvent and extraction conditions for lycopene isolation from Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

16 2 2021 - / 2021  - / 2021-12-09  TCI 
2 Motong, N., Thongyai, S., Clarke, N. Melt viscosity reduction of polycarbonate with low molar mass liquid crystals Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

107 2 1108-1115 2008 - / 2017  5 / 2017-05-22  Scopus 
3 Motong, N., Clarke, N., Thompson, R.L., Collins, S.A., Thongyai, S. Rheology and interdiffusion in miscible blends of a low molar mass liquid crystal and bisphenol A-polycarbonate Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 16 2187-2195 2007 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3194 Noppawan Motong, Wuttichai Manoi and Kanookporn Sriwicha : The Effect of Aluminum Oxide Particles on the Dynamic Mechanical Properties and Surface Hardness of Laboratory-Processed PMMA Dental Composite “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๑๖:NU Research Foresight: Beyond 30 years

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2 2962 ภาณุ บูรณจารุกร,เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น,นพวรรณ โม้ทอง และภมรรัตน์ จันธรรม การสำรวจระดับความจำเป็นของรายวิชาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2020 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี, จังหวัดชลบุรี   
3 2911 krittikakan prayunhan, noppawan motong, Salisa veerapun, Warisaraporn Tangchang, Pornnarin Taepavarapruk The use of banana by-products as environmental enrichment for laboratory rats The Food and Applied Bioscience International Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University   
4 748 P.Sapsuphawat, P.Praserthdam, and N.Motong ,* Synthesis and Characterization of Biodegradable Medical Polyurethane Foam from Aliphatic Diisocyanate ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 พัทยา   
5 746 M. Pimdeed , N. Mothong , and P. Praserthdam Degradation studies of polyurethane foam using PPG/PCL as soft segment ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 พัทยา 8-10 พฤศจิกายน 2558   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1802004420 อนุสิทธิบัตร ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดอนุสิทธิบัติใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมข้อมูล   
2 สิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองรูปโดมสองช่องเปิด กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1802004419 อนุสิทธิบัตร   
3 สิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติแบบพับได้ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2002003862 อนุสิทธิบัตร   
4 อุปกรณ์รองนอนสำหรับสัตว์ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572
เลขสิทธิบัตร 85173
สิทธิบัตร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank